Opiskelijan ohjeet

Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte

Viimeisin muutos tiistai 07. helmikuuta 2017, 14.01

Kandidaatin tutkielma

IT-tiedekunnassa kandidaatin tutkielmien laajuus on 7 op. Lisäksi opintoihin kuuluu 3 op:n laajuinen kandidaattiseminaari.

Kandidaatintutkielma on kandidaatin tutkinnon "päättötyö". Tutkielman tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tutkimusongelman määrittelyyn sekä tutkimuksen raportointiin. Kandidaatintutkielma on pienimuotoinen kirjallisuuteen pohjautuva tutkimusraportti kandidaattiseminaarin vetäjän ja työn ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta. Tyypillisesti kandidaatintutkielma on noin 20-30 sivua pitkä. Tutkielmassa on keskeistä tieteellisen ja selkeän raportointitavan opettelu.Tutkielman tekoa ohjaa opiskelijalle nimetty henkilökohtainen ohjaaja, joka on useimmiten aihepiiriä tunteva ja siitä kiinnostunut laitoksen henkilökunnan jäsen.

Tutkielman aihe kannattaa valita itseään kiinnostavasta aihepiiristä. Aihe on hyvä valita niin, että kandidaatintutkielmaa varten tehtyä kirjallisuusselvitystä voi myöhemmin hyödyntää maisterivaiheen tutkielmassa eli pro gradussa.

Pro gradu eli "gradu"

Maisteriopintojen opinnäyte on pro gradu-tutkielma, jonka laajuus on 30 op. Lisäksi opintoihin kuuluu pakollinen tutkimuksen tekemistä käsittelevä seminaariopintojakso, jossa opiskellaan gradun laatimiseen tarvittavia menetelmiä, tekniikoita ja valmiuksia ja valitaan graduaihe. Lisätietoja:

Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte eli maturiteetti sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten. Kypsyynäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Maturiteetti tehdään ensisijaisesti e-tenttinä. Ota yhteys kandityön/gradun ohjaajaasi ja sovi maturiteetin suoritustavasta ja -ajankohdasta. Jos et ole käyttänyt aiemmin e-tenttiä, käy kirjautumassa järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. 

Vinkkejä ja ohjeita opinnäytetöiden kirjoittamiseen

Opinnäytetyön arvostelu, julkaisu ja opintopisteiden rekisteröinti

Opinnäytetyö työelämässä - toteutus- ja korvaustavat

Opinnäytetyö voi pohjautua myös käytännön tutkimusongelmaan, joka lähtee työelämästä – tällöin myös tulokset saadaan käyttöön heti. Jokaisessa oppiaineessa on erikseen määritellyt kriteerit opinnäytetöille, mutta usein aihe voidaan räätälöidä yrityksen tai organisaation tarpeen mukaan. Opinnäytetyöhön liittyvä yhteistyöaloite voi tulla yhtä hyvin opiskelijalta kuin organisaatiolta. Olennaisinta on keskustella työn aiheesta aina hyvissä ajoin työn ohjaajan kanssa.