Informaatioteknologian tiedekunta

Tietotekniikan monipuolinen käyttö edistää oppimismotivaatiota ja opiskelun kiinnostavuutta

Viimeisin muutos keskiviikko 24. toukokuuta 2017, 10.47

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta kartoitti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä Keski-Suomen peruskouluissa keväällä 2016. Koulujen välillä oli suurta vaihtelua valmiudessa vastata koulutuksen digitalisaation mukanaan tuomiin uudistumisodotuksiin. Myös tieto- ja viestintäteknisen täydennyskoulutuksen saatavuudessa oli eroja.

Tietotekninen infrastruktuuri toimii opetuksen mahdollistajana tai rajoittajana

Digitaalisuutta hyödyntävä opetus on kouluissa sitä todennäköisempää, mitä vähemmän joudutaan keskittymään tietoteknisten ongelmien ratkaisemiseen.

- Jopa yksittäinen tekninen seikka, kuten toimintavarma verkkoyhteys, voi yhä tänä päivänä ratkaista sen miten ja missä määrin tietotekniikkaa koulutyössä hyödynnetään. Opettajilla tulisikin olla mahdollisuus keskittyä tietotekniikan sisällyttämiseen luontevaksi osaksi oppimista ja opetusta teknisten ongelmien ratkomisen sijaan, painottaa kartoituksen toteutuksesta vastannut tutkija Veera Kenttälä.

Tietoteknisten resurssien jakautuminen Keski-Suomen kouluissa ei ole tasaista. Koulujen välillä oli eroja etenkin oppilaskäytössä olevien tietokoneiden määrissä. Osassa kouluista tietoteknisiä laitteita oli vain vähän oppilaiden käytettävissä.

Tietotekniikka on vähitellen vakiinnuttamassa paikkansa koulujen toiminnassa

Suurin osa rehtoreista piti tietotekniikan merkitystä erittäin tärkeänä hallintohenkilökunnan työssä, mutta vain puolet opettajien työvälineenä opetuksen suunnittelussa ja vain neljäsosa opetuksen ja oppimisen välineenä. Opettajat ja rehtorit olivat yhtä mieltä siitä, että tietotekniikan opetuskäyttö tulee uuden opetussuunnitelman myötä lisääntymään.

Valtaosassa kouluja tietotekniikkaa käytetään eri oppiaineiden opetuksessa ja tietotekniikan opetuskäyttö kuuluu koulun keskeisiin tavoitteisiin. Opettajat käyttävät tyypillisimmin tietotekniikkaa tiedon esittämiseen ja vanhempien kanssa käytävään kommunikointiin. Kuitenkin noin 70 %:ssa kouluista koetaan epävarmuutta tietotekniikan käytössä.

Rehtorit painottavat opettajien osaamisen kehittämistä

Tietotekniikan opetuskäytön kehittämisessä on rehtorien mielestä olennaisinta opettajien osaamisen edistäminen. Opettajia rohkaistaan hankkimaan asiantuntemusta etenkin tietotekniikan integrointiin liittyvissä pedagogisissa kysymyksissä, verkkopohjaisessa opiskelussa ja erilaisten opetusohjelmien käytössä. Opettajien osallistumisen mahdollisuudet sekä heidän kiinnostuksensa tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutukseen osallistumiseen vaihtelevat. Opettajien mielestä täydennyskoulutus järjestetään parhaimmillaan mahdollisimman lähellä opettajia - lähitukena sekä aitoihin tarpeisiin räätälöitynä tukena ja koulutuksena.

 

Lisätietoja:
Veera Kenttälä, puh. 040 805 4974, veera.kenttala@jyu.fi, 
Marja Kankaanranta, marja.kankaanranta@jyu.fi
Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi

**

V. Kenttälä, M. Kankaanranta & P. Neittaanmäki. 2017. Tieto- ja viestintätekniikka Keski-Suomen peruskouluissa vuonna 2016. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja 34. https://www.jyu.fi/it/tutkimus/tieto-ja-viestintatekniikka-keski-suomen-peruskouluissa-vuonna-2016

  • Julkaisu on toteutettu osana Keski-Suomen ICT ja Uuden sukupolven koulu (USUKO) hanketta, johon Jyväskylän yliopisto on saanut rahoituksen Keski-Suomen liitolta.
  • Raportti tarkastelee keskisuomalaisten peruskoulujen tilannetta tieto- ja viestintätekniikan käytössä keväällä 2016 - ennen uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: