Informaatioteknologian tiedekunta

Informaatioteknologian tiedekunnan ohjeet dosentuurin hakemisesta

Viimeisin muutos keskiviikko 28. syyskuuta 2016, 10.49

 

In English

Prosessikuvaus dosentin arvon myöntämisestä informaatioteknologian tiedekunnassa (hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 21.4.2010)

 

Alustava keskustelu
Dosentuuria hakevien toivotaan keskustelevan dosentuurin hakemiseen liittyvistä asioita (dosentuurin tarpeellisuudesta, alasta ja alan täsmennyksestä, opetustaidon arvioimisesta) alan professorin ja/tai laitoksen johtajan kanssa ennen hakuprosessiin ryhtymistä. Tämä edesauttaa ja nopeuttaa asian käsittelyä.

Dosentuurin hakeminen
hakija toimittaa tiedekuntaan vapaamuotoisen hakemuksen, josta ilmenee haettavan dosentuurin nimi ja mahdollinen (opetus)alan täsmennys sekä hakijan yhteystiedot.

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti ja siihen tulee liittää mukaan:

  • Ansioluettelo
  • Julkaisuluettelo
  • Selvitys opetus- ja ohjausansioista
  • Arvioitaviksi tarkoitetut julkaisut asiantuntijoille lähettämistä varten (ilman erityistä syytä enintään 10 kpl)

Hakemus osoitetaan laitokselle (i.e. tietotekniikan laitos tai tietojenkäsittelytieteiden laitos) ja toimitetaan tiedekunnan hallintopäällikölle hallintopaallikko-it@jyu.fi

Julkaisuluetteloon on hyvä merkitä julkaisut (ilman erityistä syytä enintään 10 kpl), jotka hakija on valinnut arvioitaviksi ja asiantuntijoille lähetettäväksi. Näistä julkaisuista voi olla toki erillinen lista, jos niitä ei ole merkitty julkaisuluetteloon.

Jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu ja hakija hakee tällä ja mahdollisesti muilla perusteilla vapautusta opetusnäytteen antamisesta, näistä on hyvä mainita hakemuksessa. Samoin hakemuksessa on hyvä mainita, jos hakijalla on jo ehdotus opetusnäytteen aiheeksi.

Opetusnäyte ja kielitaito

Dosentilta edellytettävän opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arvioi dekaani, tarvittaessa tiedekuntaneuvostoa kuultuaan (hyväksytty / hylätty).

Informaatioteknologian tiedekunnassa dosentin opetusnäytteenä käytetään vierailuluentoa. Näin dosentin arvon hakija esittäytyy samalla henkilökunnalle ja opiskelijoille. Vierailuluento pidetään dosentuurin alueelta ja se on kestoltaan 45 min - 1 tunti (sisältäen lopuksi keskustelua 5-10 min). Dekaani päättää vierailuluennon ajankohdasta ja tiedottaa siitä julkisesti.

Tiedekuntaneuvosto voi vapauttaa opetusnäytteen antamisesta perustellusti ainakin tilanteissa, joissa henkilö on aikaisemmin antanut vastaavan näytteen, taikka opetustaidosta ja -kyvystä voidaan varmistua muulla tavalla täytettävänä olevan tehtävän asettamat edellytykset huomioon ottaen.   

Säädökset ja ohjeet

Yliopistolain (558/2009) 89 § mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 § 1 momentin 9. kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosentin arvo.

Rehtorin päätös dosentin arvon myöntämisestä Jyväskylän yliopistossa (15.3.2010)
Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvioin mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa voidaan käyttää tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja.

Hyvää opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto voi tarvittaessa arvioida ulkopuolisten arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn aineiston perusteella hakijan hyvän opetustaidon.

Yliopiston yksiköt ja dosentti sopivat aikaisemman käytännön mukaisesti erikseen niistä suorituksista ja niiden korvauksesta, joita opetus- ja muihin tehtäviin tarvitaan. Vastaavasti yksiköt sopivat muista järjestelyistä, kuten esimerkiksi tarvittavista tilajärjestelyistä, yliopistossa noudatettavien käytäntöjen mukaisesti.


Rehtorin päätös dosentin arvon käyttämisestä ja todistuksen antamisesta Jyväskylän yliopistossa
(15.3.2010)
Dosentti on oikeutettu käyttämään dosentin arvoa eläkkeelle siirryttyään. Dosentin arvosta tulee tarvittavissa yhteyksissä käyttää englanninkielistä ilmaisua "docent".

Jyväskylän yliopiston dosentin arvon saaneen henkilön toimiessa Jyväskylän yliopiston professorin tehtävässä ei kyseisen tehtävän keston aikana tule käyttää Jyväskylän yliopiston myöntämää dosentin arvoa.

Dosentin arvon myöntämisestä annetaan hallintokeskuksen todistusmallin mukainen todistus suomeksi tai englanniksi.

 

Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arviointi (rehtorin delegointipäätös (14.12.2009, liite 2, 3.3.)
Opetustehtävissä tarvittava opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti. Opetusnäyte annetaan tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tai muussa dekaanin määräämässä tilaisuudessa, johon mainittujen toimielimien jäsenillä on mahdollisuus osallistua.

Opetusnäyte annetaan yleensä tehtävissä, joissa toimivilta edellytetään opetuskykyä tai -taitoa. Dekaani voi vapauttaa opetusnäytteen antamisesta perustellusti ainakin tilanteissa, joissa henkilö on aikaisemmin antanut vastaavan näytteen, taikka opetustaidosta ja -kyvystä voidaan varmistua muulla tavalla täytettävänä olevan tehtävän asettamat edellytykset huomioon ottaen (esimerkiksi tehtävän lyhyt kesto tai tehtävien painottuminen muuhun kuin opetukseen).

Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, tarvittaessa tiedekuntaneuvostoa kuuluaan.

Kielitaidon (suomen, ruotsin tai muun kielen taito) arvioiminen tehdään opetustehtävissä tarvittaessa opetusnäytteen yhteydessä (monipuolinen näyte opetuskyvystä) huomioon ottaen, mitä muulla on määrätty kielitaidon osoittamisesta. Dekaani voi myöntää vapautuksen kielitaidon osoittamisesta joko kokonaan tai antaa mahdollisuus osoittaa kielitaito muussa kuin opetusnäytteen yhteydessä. Vapautusperusteena voi olla esimerkiksi henkilön aikaisemmin antama vastaava näyte taikka henkilön esittämä todistus kielen hallinnasta.