IT-palvelut

IT-palvelut tutkijan tukena

IT-palvelut tutkijan tukena tutkimusaineiston hankinnassa, hallinnassa ja analysoinnissa.

Tutkimusaineiston hankinta


Ennen tutkimusaineiston hankinta kannattaa perehtyä erilaisiin tapoihin ja muihin huomioonotettaviin asioihin
http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/osa2.html

Aineiston hankintaa voidaan tehdä perinteisten posti – yms. kyselyiden lisäksi myös nettikyselyiden avulla: https://www.jyu.fi/thk/palvelut/kehittamispalvelut/tutkimus/verkkokyselyt

Suuret paperilomakkeilla tehtävät kyselyt kannattaa tallentaa optisesti. IT-palveluissa käytössä olevan laitteiston nopeus on n. 80s/min.  Parhaiten optisesti tallennettaviksi sopivat monivalintakyselyt. Kyselyn lomake pitää suunnitella ja taittaa IT-palveluiden laitteistolle sopivaksi. Tallennetut tiedot saadaan halutunmuotoisina tiedostoina, esim. SPSS tai Excel sekä lisäksi lomakkeet kuvina. Optinen tallennus on kaupallinen palvelu, jota käyttävät myös yliopiston ulkopuoliset asiakkaat. Palvelua hoitavat Jarno Viikki ja Kirsti Viikki, puhelin 050 441 4031 ja sähköposti jarno.s.viikki@jyu.fi

Esimerkki optiseen tallennukseen suunnittellusta lomakkeesta.


Tutkimusaineiston hallinta

Tutkimus tuottaa monimuotoisia aineistoja, joiden säilytystä, hallintaa ja uudelleenkäyttöä THK tukee. Toistaiseksi THK tarjoaa lähinnä levytilaa aineistojen säilytykseen, mutta tutkimusaineistojen hallintaan tullaan kiinnittämään huomiota osana tutkimuksen laadun kehittämistä.

http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/index.html

Kvalitatiivinen tutkimus

Jyväskylän yliopistoon on hankittu toistaiseksi voimassaoleva laadullisten aineistojen systemaattista analyysiä ja koodausta tukevan ATLAS.ti-ohjelmiston kampuslisenssi. Kampuslisenssi mahdollistaa ohjelman laajan käytön myös opiskelijoille. Ohjelman uusin versio on 6.1.1. ATLAS.ti soveltuu teksti-, kuva- ja ääniaineistojen analysointiin ja tunnistaa monia eri tiedostotyyppejä. Ohjelma itse ei tee mitään analyysiä, mutta se on väline tietojen tyypittelyyn ja luokitteluun sekä erilaisten hakujen tekoon. ATLAS.ti:llä tehtyä analyysiä on mahdollista jatkaa myös numeerisesti esim. SPSS:llä.
IT-palvelut antaa käyttäjille teknistä tukea ohjelmiston käyttöönotossa, mutta ei menetelmätukea. Varsinainen menetelmätuki perustuu vertaistukiverkostoon, jonka luomista IT-palvelut pyrkii osaltaan tukemaan. Kampuslisenssistä ja ohjelmiston käytöstä järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana tietoisku.
Hyvä johdanto ohjelmiston perusteisiin on tehty esimerkiksi Joensuun yliopistossa

http://www.joensuu.fi/opetusteknologiakeskus/palvelut/materiaalit/atlasti/index.htm

Kannattaa tutustua myös Menetelmäopetuksen tietovarannon kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien verkko-oppikirjan KvaliMOTV

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html

Lisää tietoja ohjelmasta valmistajan sivuilta http://www.atlasti.com/.

Ohjelmistojakelusta tarkemmin sivulla.

ATLAS.ti tuottaa myös SPSS- ja Excel-muotoista dataa, jota on mahdollista tutkia edelleen kvantitatiivisesti.

Kvantitatiivisen tutkimuksen tuki

Kvantitatiivisen tutkimuksen tukipalveluiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden ja tutkijoiden työtä tutkimusaineistojen hankinnassa, käsittelyssä, analysoinnissa sekä tilastomenetelmien valinnassa, tilastollisten ohjelmistojen käytössä ja tulosten tulkinnassa. Tilastoneuvonta T 258 / T 259, on avoinna ma - pe klo 12.00 - 14.00

  • Jukka-Pekka Kesonen, puh. 040 805 4046, T 259
  • Pekka Rahkonen, puh. 040 805 4052, T 258

Sähköposti tilastoneuvonta@jyu.fi

Jyväskylän yliopistossa on tutkijoiden käytettävissä SPSS ja SAS tilasto-ohjelmat aineistojen analysoitiin. Ohjelmistojen jakelusta tarkemmin.

 

IT-palvelut suosittelee kaikille tutkimuksentekijöille ohjemateriaaliksi Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisemaa tutkimusaineistojen tiedonhallinnon käsikirjaa (http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/index.html). Ohjelmistoissa on myös hyvä grafiikka ja tarvittaessa tulokset voi siirtää myös Exceliin tai SigmaPlotiin.

Excel ei ole suositeltava vaihtoehto varsinaiseen kvantitatiiviseen tutkimukseen. Excel soveltuu lähinnä numero- tai merkkimuotoisen aineiston valmisteluun sekä tulosten graafiseen esittämiseen.

Koulutus

IT-palvelut järjestää koulutusta SPSS:n, Excelin ja grafiikan käyttöön. Kurssien tarkemmat ajankohdat selviävät Korpista, jonka kautta myös ilmoittaudutaan kursseille.