IT-palvelut

Opiskelijalle Urkund-sopimusteksti

TÄRKEÄÄ: Työn ohjaajan tulee kopioida alla oleva teksti opiskelijalle lähetettävään sähköpostiviestiin ohjaajan Urkund-analyysiosoitteen lisäksi. (Ko. teksti tulee hyväksyttäväksi myös oppimisympäristöissä Optimassa, Moodlessa ja Kopassa).

Urkund -sopimus

Urkund-järjestelmä on plagiaatintunnistusjärjestelmä (jäljempänä Järjestelmä), jota Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Yliopisto) käyttää opiskelijoiden toimittamien opinnäyte- tai muiden opiskeluun liittyvien töiden (jäljempänä Dokumentti) tarkistamiseen.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Yliopiston ja opiskelijan välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista Järjestelmän käyttöön liittyen.

Opiskelija lähettää Yliopiston ohjeiden mukaisesti Dokumentin Yliopistolle sähköisesti.

Yliopistolla on oikeus tarkistaa opiskelijan lähettämä Dokumentti Järjestelmällä.

Tarkistus toteutetaan siten, että Dokumentti tallentuu lähetyksen yhteydessä Urkund tietokantaan, jonka jälkeen Dokumentin sisältöä verrataan muihin dokumentteihin, tieteellisiin artikkeleihin sekä vastaavan vertailukelpoisen aineiston sisältöön.

Aineistovertailun perusteella valmistuu opettajan käyttöön raportti, josta ilmenee mahdolliset yhtäläisyydet vertailuun käytetyn aineiston kanssa. Opiskelijalla on oikeus pyynnöstä saada Järjestelmän tuottama raportti nähtäväkseen.

Tekijänoikeus Dokumenttiin säilyy opiskelijalla.

Muilla Järjestelmää käyttävillä opetusalan toimijoilla on oikeus käyttää Järjestelmään tallentunutta Dokumenttia vastaavissa vertailuissa. Yliopistolla on oikeus päättää kuinka kauan Dokumentti säilytetään tallennettuna Järjestelmässä. Yliopistolla ei ole muita oikeuksia talletettuun Dokumenttiin kuin mitä edellä on kuvattu.

Palauttamalla työn edellä kuvatulla tavalla, Opiskelija hyväksyy tässä kuvatut toimet ja sopimusehdot itseään sitoviksi.