Doctoral School

Yrityksen taloustieteiden lisensiaatin tutkimukset

2014

Jaakonaho Anne: Sitoutumista, itsensä likoon laittamista. Sosionomiopiskelijoiden yrittäjyyskäsitykset narratiivisesti kuvattuna ja tulkittuna. YRI

Kaarela Jari: Robotiikka yrityksen liiketoimintakonseptissa kilpailuedun lähteenä. YRI

2013

Jokinen Tiina: Ammattikorkeakoulun yrityslähtöisen opetussuunnitelman käyttöönoton kuvaus ja toimintamallin kehittäminen. Case: Yrittäjämäisten valmiuksien lisääminen projektioppimisessa. YRI

2012

Hyttinen Kari: Palveluynpäristön ja asiakkaan kohtaaminen: monitapaustutkimus kauppakeskusten yhteisistä tiloista. YMA

Jokela Pasi: Pienen yrityksen yrittäjämäinen markkinointi: analyysi ja synteesi. YRI

2011

Vuorela Eeva: Edelläkävijän yrittäjämäiset kyvykkyydet ja yrittäjämäinen markkinointi. YMA

Solankallio Tytti: Koettu valta ja voimaantuminen perheyrityksessä - naisyrittäjien näkökulma. YRI

2010

Malin Virpi: Ontto oppimispuhe - kriittisen johtamistutkimuksen näkökulma organisaatiossa oppimiseen.  JOHT

Lappalainen Eija: Naimisissa olevien naisten monet roolit perheyrityssysteemissä Suomessa.  YRI

Luoma Jenni: Organisaationmuutos ja muutosjohtaminen toimintatutkimuksena. YRI

2009

Haapakoski Markku: Resurssiriippuvuuden aikaansaama yhteistyö pienten palveluyritysten verkostossa. YRI

2008

Lehti Stiina:Ownership in Family Business. A Transgenerational Perspective.  YRI

Auvinen Tommi: Narratiivinen näkökulma johtajuuteen – tulkitseva tutkimus tarinajohtamisesta suomalaisen esimiestyön kontekstissa. YJO

Tourunen Kalevi: Keskisuuret ja suuret perheyritykset Suomessa 2000 – 2005. YRI

2007
Laakoli Kari
: Holististinen ihmiskäsitys johtajan toimintatilan ymmärtämisen lähtökohtana. YJO
Martelius-Louniala Tiina: Naisjohtajien kokemuksia tunteista johtajuudessa. YJO
Hulkko Pekka: Yrittäjämäinen ja työelämälähtöinen oppimisprosessi - Teoreettinen ideaalimalli avoimeen oppimisympäristöön. YRI
Kerttula Kari: Näin sen näin - vallan jäsentyminen muutosprosessissa. YJO
Ekonen Marianne: Moninaiset urat - Narratiivinen tutkimus naisjohtajien urakehityksestä. YJO

2006
Halme Pinja: Mitä on ikäjohtaminen organisaatiossa? Eri-ikäisyys ja eri-ikäisten
Virtainlahti Sanna: "Se on niin hiljaista, että eihän siitä voi puhua". Etnografinen tutkimus hiljaisesta tiedosta ja tietämyksestä tapausyrityksessä. YJO
Teittinen Henri: ERP rajakohteena johdon laskentatoimen innovaatioprosessissa. YLA
Huusko Perttu: Ekspatriaattien valmennuksen evaluaatio - Ekspatriaattien tarinat valmennuksen evaluaation apuna. YJO
Siltaoja Marjo: The relationship between corporate social responsibility and corporate reputation from value-laden viewpoint - Empirical examination in Finnish newspaper context. YJO
Hiironen Marja-Liisa: Hoivayritykset kotona asuvien ikääntyvien toimintakyvyn tukena: Ikääntyvien näkökulma.
Torikka Jenni: Franchiseyrittäjäksi ryhtyminen: Empiirinen seurantatutkimus franchisingyrittäjävalmennuksen 1999-2001 suorittaneista. YRI

2005
Lumijärvi Aleksi
: Energiaverotus ja suomalaisen paperi- ja massateollisuuden kilpailukyky 1990-luvulla - liiketaloudellinen näkökulma. CEM.
Salminen Hanna: Eri-ikäisten sairaanhoitajien kehittymismahdollisuudet ja organisaatioon sitoutuminen. YJO
Puusa Anu: Organisaatioidentiteetin tarkastelu käsitetutkimuksena. YJO

2004
Heikkilä Mauri
: Henkinen kasvu sisäisen yrittäjyyden perustana. YRI
Ylinen Aulis: Pienyrittäjien oppimistarpeet sekä oppiminen heidän itsensä kokemana. YRI
Valli Eija: Anxiety as a Self-Reported Phenomenon: Exploring Family Business Owner-Entrepreuneurs YRI
Rautiainen Antti: Kuntien suorituksen mittaus ja tuloksellisuuskäsitteistö:
Niemi Liisa: Strategic Renewal of a Family Business After Succession in the Context of the Textile and Clothing Industry - an Ownership and Business Perspective. YRI
Syrjälä Jari: "Voi tuuli kylmästi kutittaa selkää…" Henkilöstöstrategia integraatiossa yksilöiden kertomana. YJO

2003
Lassila Hilkka
: Perheyrittäjyys maatilamatkailussa - talonpoikaiset arvot suku-polvenvaihdosta ohjaavana tekijänä. YRI
Vehkaperä Meri: Sydämen ääni hiipii ahneuden valtakuntaan - Yritysetiikka ja yrityksen yhteiskuntavastuu Talouselämä-lehdessä 1990-luvulla. YJO
Suoranta Mari: Adoption of mobile banking services in Finland. YMA
Paloviita Ari: Prioritizing the Fields of Action in Environmental Issues. Case: Input-Output Analysis of the Finnish Forest Sector. CEM.
Lintula Paavo: Ihmisten itselleen jäsentämä toimitila organisaation ja sen jäsenten arjen draaman näyttämönä. YJO
Munnukka Juha: Formation of Price Perception in Mobile Services Business. YMA
Heikkinen Eila: Pienyrittäjän persoonallisuuden perusulottuvuudet Big Five -mallin mukaan. YRI
Hanzelkova Alena: Re-establishing Traditional Czech Family Businesses. YRI

2002
Niemelä Tarja: Inter-Firm Co-operation Capability in the Context of Networking Family Firms: Conceptual Analysis and Theoretical Framework. YRI
Ovaskainen Marko: Kehittyvä elektroninen kaupankäynti ja pk-yritysten osaamis-tarpeet. YRI
Juvonen Marko: Yrittäjän kokemat riskit ja niihin varautuminen. YRI
Kansikas Juha: Tuotepäälliköiden tehtävärakenteen heijastuminen sisäiseen yrittäjyyteen ja intuitiiviseen päätöksentekotyyliin kuuluviin tekijöihin. YRI
Hämäläinen Kirsi: Applicability of the network approach in development of industrial ecology practices. CEM.
Nokso-Koivisto Pekka: Julkiset toimijat verkostoitumisessa erilaisten verkosto-aktivaattorien kokemina. YRI

2001
Tuunanen Mika
: Essays on Finnish Franchising. YRI
Kakkonen Marja-Liisa: Yrittäjien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työkyky. Kuntokatelomalla vuonna 1999 olleiden yrittäjien arviot omasta työkyvystään. YRI
Pyykkönen Ritva: Palvelukokemukset ja mielikuvat ammattikorkeakoulun brandipääomana. Opiskelijoiden ja työyhteisöjen edustajien havaintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. YMA

2000
Mattila Minna
: Pricing and Competitive Behaviour of an Oligopoly: A Game Theoretic Approach. YMA
Kivelä Paula: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden suhtautuminen yrittäjyyteen. YRI
Karvonen Minna-Maari: Beyond Capital and Labour - Presenting an Emissions Production Function on the Finnish Pulp an Paper Industry 1976-1996. CEM
Paajanen Pekka: Yrittäjyyskasvattaja. Viitekehyksen ja tutkimusasetelman
konstruointi yrittäjyyskasvatuksen tutkimiseksi ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alalla. YRI

1999
Paljakka Mika
: Sisäinen yrittäjyys ja oppiva organisaatio: Tapaustutkimus yhdessä yrityksessä; Käsitteellinen ja empiirinen analyysi. YRI

1998
Tenhunen Marja-Liisa
: Auktorisoidun tilitoimiston yrittäjyys ja koulutustarpeet. Suomalainen näkökulma. YRI
Uimonen Anna-Maria: Nätti-Jussin uudet seikkailut. Suomalainen metsäteollisuus ympäristöpaineissa 1990-luvun Saksassa. YMA
Lämsä Anna-Maija: Hyötyä, velvollisuuksia ja tunteita - Johtajien kokemuksia henkilöstön irtisanomisesta. YJO
Laurio Markus: ToimintoYLAentaprojektin vaikutus liiketoiminnan harjoittamiseen Oy PANDA Ab:ssa. YLA.
Pesonen Hanna-Leena: From Material Flow to Cash Flow. CEM
Storhammar Esa: PK-yritykset yrityspalvelujen käyttäjinä - tukipalvelujen ostosta joustaviin resursseihin. YJO

1997
Hanne Raatikainen
: The organizational greening process: A longitudinal case study of greening in a Finnish peat company. YJO.
Päivi Myllykangas: Changing Stakeholder Relationships and Their Governance: A Strategy Logic Perspective of Talmu Ltd. YRI

1996
Raili Moilanen
: Oppiva organisaatio. HALL
Jukka Pellinen: Understanding the Functions of Accounting in Munitions Company. YLA.
Hannu Kurki: Regelungssystem der Umweltberichterstattung. YLA.

1995
Lassi Linnanen
: Environmental issue management: an analysis of three cases in the pulp and paper industry. YMA
Asta Wahlgrén: Toimitusjohtajan ulkoinen työkäyttäytyminen. Rooliteoreettinen näkökulma. HALL
Heikki Eerola: Viestinsidos sanomalehden strategioinnissa. YMA

1994
Liisa Kurunmäki
: Kannattavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen eräälle kohdeyritykselle - kehittämistutkimus. YLA
Taina Savolainen: Laadun YJOaminen: käsitteellinen tarkastelu ja laatujärjestelmän kehittämisprojektin käynnistämisen kuvaus esimerkkiyrityksessä. HALL
Aila Virtanen: Yrityksen menestymisen käsitteen laajennus ja raportointi. YLA

1993
Outi Uusitalo
: Retail Dis/Satisfaction:Problematizing the Domain of Consumer Dis/Satisfaction in Dynamic Shopping Context. YMA

1991
Ari Manninen
: Perspectives on accounting - a new conceptual frame. YLA

1987
Pekka Salminen
: Progressiivisen algoritmin soveltuvuudesta päätöksenteon apuvälineeksi. YLA

1986
Tuomo Takala
: Yrityksen yhteiskunnallisen vastuun käsite sekä yrityksen yhteiskunnallisen vastuun ja yritystoiminnan ideologiat vuosina 1930-1940 sekä 1972-1982.

1979
Iiris Marjosola
: Yrittäjyys vaatii tahdon lisäksi mahdollisuuksia.

1978
Erkki K. Laitinen
: Teollisuuden kunnittainen keskittyminen ja kasvu Suomessa vuosina 1954-1972 - stokastinen tarkastelu.

1977
Petri Vehmanen
: Systeemidynamiikan tieteellinen perusta ja soveltuus liikkeenjohtotieteen apuvälineeksi.

1975
Jarmo Reitti
: Kustannus-hyötyanalyysin metodologia ja hyvinvointitaloustieteen päätöskriteerit.

greypinstr

 

JSBE research seminar

Seminar for everyone interested in high quality research in economics and business economics (program).