04.12.2017

Taloustieteen maisteriohjelma

Taloustieteen opinnoissa perehdyt teoreettisesti ja käytännöllisesti tarkastelemaan talouden ilmiöitä kansantalou­den eri tasoilla. Opintojen kautta ymmärrät talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenet selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan. Taloustiede opettaa analyyttisyyteen ja antaa erinomaiset mahdollisuudet uuden tiedon omaksumiseen ja jäsentämiseen muuttuvassa maailmassa.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Taloustieteen maisteriohjelma  koostuu taloustieteen syventävistä opinnoista, taloustieteen yleisopinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Maisteriohjelman pakolliset opinnot syventävät opiskelijan talousteoreettista osaamista ja vahvistavat menetelmällisiä valmiuksia. Opetustarjonta kattaa tieteenalan keskeiset mikro- ja makrotaloudelliset teoriat ja empiiriset tutkimusmenetelmät sekä hyödyntää soveltavaa, politiikkarelevanttia taloustieteellistä tutkimusta. Ohjelma lisää taloudellisten ilmiöiden analyyttiseen ymmärtämisen ja arviointiin tarvittavia taitoja sekä harjaannuttaa loogiseen ajatteluun.

Taloustieteen opiskelija voi halutessaan myös painottaa opintojaan valinnaisten opintojen avulla. Mikrotaloustieteen ja politiikka-analyysin opintopolussa opiskelija voi valita soveltavan mikrotaloustieteen syventäviä kursseja, kuten esimerkiksi työ- ja aluetaloustieteen tai soveltavan mikroekonometrian kursseja. Makrorahoituksen opintopolussa opiskelija voi valita makrotalouteen ja rahoitukseen painottuvia syventäviä kursseja.

Taloustieteen maisteriohjelman opetussuunnitelma 2017-2020

JSBE:n taloustieteen tutkinto antaa erinomaiset valmiudet työelämään

Valmistumisen jälkeen

Meiltä valmistuttuasi voit työskennellä talouden asiantuntemusta vaativissa tehtävissä yksityisissä yrityksissä, pankki- ja vakuutuslaitoksissa, järjestöissä, tutkimusyksiköissä tai julkisen hallinnon palveluksessa. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet ovat työllistyneet erittäin hyvin työmarkkinoilla.

Tieteellisiä jatko-opintoja taloustieteissä harkitseville

Mikäli harkitset tieteellisiä jatko-opintoja taloustieteessä, taloustieteen syventäviin opintoihin on hyvä sisällyttää tavanomaista enemmän sekä mikro- ja makrotaloustieteellisiä että ekonometrian opintoja. Näiden opintojen tarkoituksena on vahvistaa teoria- ja menetelmäosaamista siten, että opiskelija saa vahvan pohjan jatko-opintojen suorittamiselle. Otathan yhteyttä oppiaineen professoreihin jo maisterin tutkintoa aloittaessasi, mikäli olet kiinnostunut taloustieteen jatko-opinnoista.