TJTA2510 Fuzzy Front End -projekti 5 op (11.03.2019 - 17.05.2019)

Sisältö
Teknologian nopea kehitys on muuttanut oppimistamme, työtämme ja vapaa-aikaamme. Mikä oli ennen mahdollista ainoastaan suurille yrityksille ja miljoonien eurojen investoinneilla, voidaan nykyisin saavuttaa vain vähillä resursseilla ja nopeasti. Fab Lab- ja Makerspace- ja Startup-konseptit ovat tulleet kaikkialle. AR-, VR- ja IoT-laitteet mahdollistavat uusia palveluja ja muokkaavat perinteisiä toimialoja.

"Fuzzy Front End" -projektikurssi on käytännönläheinen kurssi, joka keskittyy tuotekehitysprosessin alkuvaiheeseen ja ohjelmistointensiivisten, fyysisten tuotteiden suunnitteluun. Kurssi käsittelee nykyisiä, nousevia ja disruptiivisia teknologioita ja tuotteiden suunnittelua: Radikaalit innovaatiot; serendipity, Fuzzy Front End -vaihe tuotekehityksessä: konseptointi, luonnostelu, design, visualisointi, prototypointi ja MVP:n toteuttaminen ovat harjoitusten kohteena. Fuzzy Front End on tuote- ja palvelukehityksen hauskin ja paras vaihe: silloin luodaan jotain uutta ja suurta.

"Fuzzy Front End" -projektikurssi valmistaa ja rohkaisee opiskelijaa visioimaan, ideoimaan, suunnittelemaan, konseptoimaan ja muotoilemaan esineitä, palveluita ja systeemisiä kokonaisuuksia. Näin kurssi sopii yliopiston kaikille opiskelijoille kaikista tiedekunnista, sillä visiointi, suunnittelu ja uuden luominen on humanistin, sosiologin, psykologin, opettajan, kirjailijan, liikuttajan, matemaatikon, fyysikon ja folkloristikon oikeus ja differoiva ammattitaito.

Epävarmuustekijöiden käsittely; Iterointi ja prototyypittely; Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen, Kriittiset oletukset ja niiden validointi; Kohdealueen analysointi; Tarpeiden ja vaatimusten määrittely perustuen antropologisiin perusteisiin; Cynefin- ja Lean-mallit teknologian suunnitteluun ja johtamiseen; Future Forecasting -menetelmät ja simulaatiot ongelmanratkaisuun; Menetelminä myös Design Thinking, palvelumuotoilu, teollinen muotoilu, omakohtainen luonnostelu ja piirtäminen.
Suoritustavat
Avausluennon jälkeen opiskelijat ratkovat ryhmissä reaalimaailman ongelmia tai haasteita. Kurssi kokoontuu viikoittain työpajoihin, joissa opetetaan ja kokeillaan uusia tekniikoita. Kurssin tulokset esitetään julkisessa tilaisuudessa kurssin lopussa.
Tavoite
Projektin toteutettuaan opiskelija tuntee nousevia teknologioita; Tuntee menetelmiä liittyen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen, tuotekehityksen johtamiseen ja ohjelmistointensiivisten tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen; Osaa soveltaa ongelmanratkaisu- ja tuotekehitysmenetelmiä ohjelmistointensiivisten tuotteiden määrittelyyn; Osaa konseptoida tuotteiden käyttöliittymiä.

Projektin toteutettuaan opiskelija tuntee designin eri muodot, käytännöt ja menetelmät niin konseptoinnin, fyysisen tuotemuotoilun, palvelumuotoilun kuin muotoilujohtamisenkin osilta. Hän tuntee muotoilutiimin rakenteen, roolit ja vastuut, osaa strukturoida ja johtaa tiimiä. Opiskelija osaa arvioida tuotteen ohjelmistotarpeen käyttäjän ja käyttöliittymän osilta, ja koota tiimin sitä toteuttamaan. Kurssin aikana tehdyt harjoitustyöt valmistavat opiskelijan tekemään visualisointeja, julisteita, pienoismalliprototyyppejä ja esiintymään tuotteidensa asiantuntijana.
Oppimateriaalit

Esivaatimukset
Opiskelijat ovat pääosin toisen vuoden opiskelijoita tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen