14.01.2019

JSBE tentit

Kauppakorkeakoulun ohjeet tenttiin ilmoittautumiseen ja tenttimiseen sekä lukukausien tenttilistat

Yleistä tenttimisestä

Tenttiin voivat osallistua yliopistoon läsnäoleviksi kirjautuneet ja tenttiin ilmoittautuneet opiskelijat. Tenttitilaisuudessa on pystyttävä tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä esim. ajokortilla tai opiskelijakortilla. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korppi-järjestelmän kautta. Opintojaksojen ja kirjatenttien tenttiajat ja -paikat löytyvät Korpista sekä lukukausittaisesta tenttilistauksesta.

Kauppakorkeakoulun tentteihin ilmoittautuminen Korpin kautta on aina pakollista.

Tentti-ilmoittautumisen vahvistaminen

Kauppakorkeakoulussa on käytössä Korpin tentti-ilmoittautumisen vahvistamistoiminto. Opiskelijalle lähetetään tentti-ilmoittautumisen vahvistuspyyntö viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Opiskelijalla on viikko aikaa vahvistaa ilmoittautumisensa. Mikäli ilmoittautumista ei vahvisteta, Korppi poistaa opiskelijan vahvistamisajan päättymisen jälkeen tentistä.

Mikäli tiedät etukäteen, että et pysty vahvistamaan tentti-ilmoittautumistasi vahvistamisajan puitteissa, ota yhteyttä kauppakorkeakoulun opintosihteeriin.

Opiskelija saa osallistua yhdellä tenttikerralla enintään kahden eri opintojakson tenttiin.

Mikäli opiskelija on ilman pätevää syytä jäänyt pois kahdesta peräkkäisestä saman opintosuorituksen tentistä, joihin hän on ilmoittautunut tai, joissa on tullut hylätyksi, hänen tulee sopia tentaattorin kanssa seuraavasta suoritusmahdollisuudesta.

Tenttiperuutukset

Tenttiperuutuksen voi tehdä Korpissa viimeistään tenttiä edeltävänä päivänä klo 11.55 mennessä.

Jos peruutat osallistumisesi tenttiin tätä myöhemmin, ota yhteys Paula Takalaan (paula.k.takala@jyu.fi, +358408054501). Korppiin tehty peruutus EI välity tuolloin opintotoimistoon.

Kahden eri tiedekunnan tenttien suorittaminen

Kauppakorkeakoulun tenteissä voi suorittaa yhtä aikaa toisen tiedekunnan tentin, jos opiskelija on ollut yhteydessä opintotoimistoon (paula.k.takala@jyu.fi) vähintään viikkoa ennen aiottua tenttiajankohtaa. Lisäksi opiskelijan tulee olla yhteydessä molempien tiedekuntien tenttiasioita hoitaviin tahoihin. Opiskelijan vastuulla on olla yhteydessä toisen tiedekunnan tenttivastaaviin ja tuplatenttimisen mahdollistuminen on harkinnanvaraista riippuen eri tiedekunnista. 

eTentti

eTentti on tietoverkkopohjainen sovellus, missä opiskelija suorittaa tentin itsenäisesti valitsemanaan ajankohtana. eTentti-tila sijaitsee yliopiston pääkirjaston kolmannessa kerroksessa. Tilassa on nauhoittava kameravalvonta ja kulunvalvonta. Osa työpisteistä on varustettu esteettömän käytön välinein ajatellen mm. pyörätuolia käyttäviä opiskelijoita. eTentti-järjestelmällä on toistaiseksi voinut tenttiä vain muutamia tiedekunnan opintojaksoja ja tehdä maturiteetteja. Tarkoituksena on jatkossa lisätä eTentittävien opintojaksojen määrää.

Tenttitulokset

Tenttien ja muiden opintosuoritusten tulokset (poislukien pro gradu) on julkistettava kahden viikon kuluessa suorituksesta tai siitä määräajasta, johon mennessä kirjallinen suoritus on tullut jättää tarkastajalle. Poikkeuksena on ajanjaksot, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta. Laitoksen johtaja voi myös erityisestä syystä myöntää poikkeuksen määräaikaan. eTenttinä suoritettavan kypsyysnäytteen tarkastusaika on neljä viikkoa. Opintosuoritusten tulee olla rekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta. Suoritusajankohdaksi merkitään suorituksen päivämäärä. Opiskelijalla on tenttitulosten lisäksi oikeus saada tietoa arvosteluperusteista sekä hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun opintosuoritukseensa.

Kauppakorkeakoulun kesätenttien (kesä-, heinä- ja elokuu) tarkastusaika on neljä viikkoa.