Taloustiede

Taloustiede

RSS-feed

Ajankohtaista

Maamme kolmanneksi suurin taloustieteen yksikkö on arvostettu empiirisesti suuntautunut tutkimuksen ja opetuksen tuottaja. Sen tutkijat osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tutkimus ja opetus painottuvat kolmeen alueeseen: työn taloustiede, aluetaloustiede sekä rahamarkkinoiden ja kansainvälisen talouden tutkimus.

Henkilökunnan yhteystiedot

Tutkimus

Opinnot ja opiskelu

Opetusohjelma ja tentit

Opintojen ohjaus

Opetussuunnitelmat 2017-2020

Tutkintojen rakenteet, osaamistavoitteet ja opintojaksokuvaukset


 Opetussuunnitelmien vastaavuudet 2017-2020


Vanhentuneet opetussuunnitelmat

 

Taloustiede tieteenalana

Monien talouden ja yhteiskunnallisten ilmiöiden sekä ihmisten välisen kanssakäymisen taustalla on resurssien niukkuuden ja tarpeiden runsauden ristiriita. Taloustiede tarkastelee näitä ilmiöitä sekä teoreettisesti että empiirisesti havaintojen perusteella ja pyrkii tarjoamaan ongelmiin erilaisia ratkaisumalleja ja politiikkasuosituksia.

Taloustieteen tutkimuskohteena on taloudellisen toiminnan kokonaisuus sekä eri sektorien, aluetalouksien, taloudenpitäjäryhmien ja yksittäisten toimijoiden kuten yritysten ja kuluttajien toiminta sekä niiden välinen vuorovaikutus. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustiede profiloituu sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkealaatuisen politiikka-relevantin taloustieteellisen tutkimuksen tekijänä. Tavoitteena on tukea tutkimusperusteista talous- ja yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa. Politiikka-relevanttia tutkimusta tehdään erityisesti työn taloustieteeseen ja työmarkkinapolitiikkaan, aluetaloustieteeseen ja alueiden kehitykseen sekä makrotalouteen, talouskasvuun ja rahoitukseen liittyen.

Taloustieteen tutkinnon ydin on sekä kandidaatintutkinnon että maisteritutkinnon osalta vakiintunut maailmanlaajuisesti. Yliopistojen välillä tutkintojen sisältöjen vaihtelu tulee erityisesti erikoistumisalueiden ja valinnaisten opintojen osalta. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa taloustieteen pääaineopiskelija voi maisterivaiheessa valita joko Makrotalous ja rahoitus- tai Työ, alue ja politiikka -suuntautumisvaihtoehdon.

Laaja kurssitarjonta opintopaketteineen tekee taloustieteestä monipuolisen sivuaineen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien opiskelijoille. Toisaalta Jyväskylän yliopisto monitieteellisenä yliopistona sekä kauppakorkeakoulu kauppatieteitä tarjoavana yksikkönä tarjoavat taloustieteen pääaineopiskelijoille erittäin laajat mahdollisuudet monipuolisiin sivuaineopintoihin.

Työllistyminen ja opintopolut

Taloustieteen opetuksellisena tavoitteena on antaa sekä tieteellinen että käytännöllinen valmius sellaisiin työtehtäviin, jotka edellyttävät taloudellisten ilmiöiden tarkastelua kansantalou­den eri tasoilla. Kandidaatin tutkinto tarjoaa perustiedot talouden toiminnasta eri tehtäviin. Monipuolinen maisterin tutkinto pääaineena taloustiede antaa hyvät edellytykset sijoittua ja menestyä monenlaisissa työtehtävissä. Oppiaine opettaa analyyttisyyteen ja antaa erinomaiset mahdollisuudet uuden tiedon omaksumiseen ja jäsentämiseen muuttuvassa maailmassa.

Suuntautumisvaihtoehdosta ja sivuaineopinnoista riippuen valmistuneet sijoittuvat talouden asiantuntemusta vaativiin tehtäviin yksityisissä yrityksissä, pankki- ja vakuutuslaitoksissa, järjestöissä, tutkimusyksiköissä tai julkisen hallinnon palveluksessa. Jyväskylän yliopistossa taloustiedettä pääaineenaan lukeva voi suuntautua perinteisiin ekonomistin työtehtäviin asiantuntija- ja tutkimusorganisaatioissa. Tällöin sivuaineeksi kannattaa valita myös menetelmä- ja yhteiskuntatieteellisiä aineita. Tilastotieteen kurssit ja matematiikan kurssit antavat välineitä taloudellisten aineistojen analysointiin ja lisäävät valmiuksia tutkijan uralle.

Useat Jyväskylästä valmistuneet taloustieteilijät ovat sijoittuneet yksityiselle sektorille. Yritykset arvostavat kauppatieteiden maisteria, jolla on vahvan yrityssektorin liittyvän osaamisen ja hyvän kielitaidon lisäksi kokonaisvaltainen kuva kansantalouden ja aluetalouksien toiminnasta. Yritys-, pankki- sekä rahoitusekonomistin valmiuksia lisäävät erityisesti laskentatoimen aineopinnot.

Tutkinnon rakenne

Taloustieteestä suoritetaan ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) ja sen jälkeen maisterin tutkinto (120 op). Taloustieteen tutkinto on hyvin monipuolinen. Opinnot muodostuvat yleisopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, pääaineopinnoista sekä sivuaine­opinnoista. Kieliopinnoilla on keskeinen rooli kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa. Pääaineopinnoista osa on pakollisia ja osa valinnaisia. Opintojen rungon eri tasoilla muodostavat mikro- ja makrotalousteoria sekä menetelmäopinnot. Runko-opinnot rakentuvat vahvan teorian ympärille ja antavat valmiudet valinnaisten kurssien opiskelulle sekä omaan tutkimustyöhön. Taloustieteen pääaineopiskelija suuntautuu omalle erikoistumisalueelle suuntautumisvaihtoehdon, pääaineensa valinnaisten opintokurssien sekä opinnäytetyön kautta. Sivuaineilla on myös tärkeä merkitys tutkintoa rakennettaessa.

Menetelmäopintojen merkitys korostuu opintojen edetessä. Matemaattisten menetelmien tuntemusta tarvitaan talousteorioiden opiskelussa. Tilastotiedettä tarvitaan empiirisessä tutkimuksessa. Jatko-opiskelua suunnittelevan on hyvä perehtyä huolellisesti menetelmäopintoihin jo perusopinnoissa. Vaikka menetelmäosaaminen on tärkeää, se on kuitenkin vain väline taloustieteen opiskelussa.

Sivuaineiden valinnalle Jyväskylän yliopisto tarjoaa monipuoliset ja hyvät mahdollisuudet. Taloustiedettä pääaineena lukeva voi oman mielenkiintonsa ja tavoitteidensa mukaan opiskella sivuaineena joko kauppatietietä, yhteiskuntatieteitä (esim. valtio-oppi, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka) tai menetelmätieteitä tai muodostaa näistä jonkin sopivan yhdistelmän.
kuuluu seuraaviin kategorioihin:

greypinstr

 

Tänään

18. marraskuuta 2017, viikko 46, Tenho, Jousia. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar