Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Opintopisteet ja opiskelijan työmäärä

Opiskeluun kuluva laskennallinen aika

Vuosittainen työmäärä

Perustutkintojen laajuudet määritellään opintopisteinä. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja sen tavoitteelliseksi suoritusajaksi on määritelty kolme vuotta. Maisterin tutkinto on 120 opintopistettä ja sen tavoitteelliseksi suoritusajaksi on määritelty kaksi vuotta. Yhden lukuvuoden aikana opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Opiskelijan oma työmäärä

Kukin opintojakso on mitoitettu opintopisteillä (op). Opintopiste vastaa keskimääräisen opiskelijan 26,67 tunnin työpanosta.

Mitoitus pohjautuu syvällisen oppimisen tavoitteluun, ei minimityöhön, jolla opintojaksoista pääsee läpi. Opintojakson työmäärä koostuu usein luennoista ja/tai harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä (valmistautuminen luennoille, harjoituksiin, harjoitustehtävien teko, tenttiin lukeminen jne.) sekä tentistä tai muusta vastaavasta oppimisen arviointitehtävästä.

Jos jokin asia on opiskelijalle entuudestaan tuttua, voi hänen kohdaltaan työmäärä olla jollakin kurssilla vastaavaa opintopistemäärää alhaisempi. Tämän perusteella ei kuitenkaan kannata erehtyä luulemaan, että sama pätee kaikkien kurssien osalta. Vastaavasti voi kurssin työmäärä olla opintopistemäärää suurempi, jos kurssin pohjatiedot eivät ole kunnolla hallussa. Myös henkilökohtaiset erot oppimisessa vaikuttavat todelliseen työmäärään.

Työmäärän laskentamalli

Tiedekunnan kurssien työmäärä ja kurssista saatavat opintopisteet on laskettu niin, että kahden tunnin luennon seuraaminen vastaa kahden tunnin työtä. Luentotunteja kohti lasketaan lisäksi 1-2 kertainen määrä itsenäistä perehtymistä seuraavan luennon aiheisiin sekä itsenäistä kertaamista. Jos kontaktiopetuskurssiin sisältyy harjoituksia, kontaktiharjoitustuntien lisäksi lasketaan opsikelijalle 2-3 kertainen määrä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi työmäärään vaikuttaa muut kurssilla vaadittavat suoritukset, esim. tentti, essee tai oppimispäiväkirja.

Esimerkkinä xxx- kurssin laskennallinen työmäärä:

Tähän taulukko esimerkkikurssista.

 

Kurssin keskimääräinen laskennallinen työmäärä on yhteensä xxx tuntia, mikä vastaa x opintopistettä.