Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kauppaoikeus (KAO)

Kauppaoikeuden perus- ja aineopintojen opintojaksokuvaukset

 

5 op   KAOP110   Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä tärkeimmät siviilioikeudelliset käsitteet
 • tehdä yhteenveto oikeustoimesta ja omistusoikeudesta
 • esittää edustamista, vakuuksia, vahingonkorvausta ja kuluttajansuojaa koskevan säännöstön keskeisimmät asiat
 • tunnistaa erilaiset yhtiömuodot ja niiden erot sekä eri yhtiömuotoja koskevan normiston pääpiirteet

Sisältö Kurssilla annetaan perustiedot kauppa- varallisuus- ja yhtiöoikeudesta. Käsiteltäviä asioita ovat mm. oikeustoimioppi, omistusoikeus, velvoiteja vakuusoikeus sekä elinkeino- ja yritystoiminnan oikeudellinen sääntely. Asioita painotetaan yritysoikeudellisesta näkökulmasta. Kurssi
on tarpeen kaikille kauppaoikeutta suorittaville.
Kirjallisuus Hoppu, E & Hoppu, K. 2007. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet
Villa S. 2006. Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOP110
Esitiedot Ei esitietovaatimuksia
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso

5 op   KAOA152   Sopimusoikeus

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • muodostaa systemaattisen yleiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä
 • esittää sopimusoikeuden periaatteet sekä niiden ydinsisällön
 • tunnistaa sopimuksen synnyttävät tilanteet sekä sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
 • luokitella erilaisia sopimuksia ja selittää niiden sovellettavien sääntöjen eroavaisuuksia

Sisältö Kurssilla käsitellään sopimusoikeudellisia teorioita, sopimuksen syntymistä ja sen lakkaamista, sopimuksen pätevyyden edellytyksiä,
sopimusrikkomuksia, sopimuksen tulkintaa ja täydentämistä sekä muuttamista koskevia kysymyksiä. Tarkastelun kohteeksi otetaan muun
muassa oikeustoimilain sopimuksentekomekanismi sekä muut sopimuksentekotavat. Lisäksi perehdytään ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden väliseen suhteeseen. Kurssilla käsitellään myös sopimustekniikkaa, sopimustaktiikkaa ja edustamista.
Kirjallisuus Hemmo, M. 2006. Sopimusoikeuden oppikirja
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA152
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 2. jakso

5 op   KAOA165   Velvoite, vakuus ja saatavien perintä

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa vahingonkorvausvelvollisuuden synnyttämät tapahtumat
 • esittää oikeudellisesti perusteltuja velka- sekä maksusuhteita koskevia väitteitä ja vaatimuksia
 • tunnistaa erilaiset vakuudet ja niiden erot
 • kirjoittaa perintäkirjeen sekä yksinkertaisissa velkomusasioissa myös summaarisen haastehakemuksen
 • esittää oikeudessa käytävän riita-asiain käsittelyn eri vaiheet ja pääsäännöt
 • toimia oikein, kun velallinen on ulosotossa, konkurssissa tai velkajärjestelyssä

Sisältö Sopimuksen ulkoinen vahingonkorvausvastuu. Rahavelka ja korko. Vakuudet, saatavien perintä, oikeudenkäyntimenettelyt, ulosotto,
konkurssi, takaisinsaanti ja yksityishenkilön sekä yrityksen velkajärjestely.
Kirjallisuus Aurejärvi, E. & Hemmo, M. 2004. Luotto-oikeuden perusteet.
Hemmo, M. 2005. Vahingonkorvausoikeus.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA165
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso

5 op   KAOA310   Tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa immateriaalioikeuden keskeiset suojamuodot
 • määritellä tekijänoikeuden suojamuodot ja lähioikeudet
 • tehdä yhteenveto suojamuotojen laajuudesta, kestosta ja voimaantulotavoista
 • perustella sopivan suojamuodon käyttöä yritystoiminnassa

Sisältö Kurssilla esitellään sekä kansallista että kansainvälistä immateriaalioikeusjärjestelmää ja näiden kehittymistä nykyiseen muotoonsa. Opintojakso perehdyttää tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteisiin, suojamuotoihin ja näiden soveltamisaloihin. Lisäksi tarkastellaan immateriaalioikeuksien roolia teknologian ja innovaatioiden kehityksessä. Kurssilla painotetaan immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeuksien merkitystä yritystoiminnassa.
Kirjallisuus Haarmann, P-L. 2005. Tekijänoikeus ja lähioikeudet.
Haarmann, P-L. & Mansala, M-L. 2012. Immateriaalioikeuden perusteet.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA310
Kevät 2016 alkaen Haarman, P-L. 2014 Immateriaalioikeus
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso

5 op   KAOA250   Yhtiöoikeus

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa osakeyhtiölain yleiset pääpiirteet ja periaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteisiin.
 

Sisältö

 • osakeyhtiölain keskeiset periaatteet
 • osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman välinen rajanveto
 • osakeyhtiölain mukaiset rahoitusinstrumentit
 • osakeyhtiölain tase ja tilinpäätös
 • varojen jakaminen
 • omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
 • yritysjärjestelyt
 • vähemmistöosakkaiden lunastaminen
 • yritysjärjestelyt
 • vähemmistöosakkaiden lunastaminen
 • osakeyhtiön johtoon kuluvien henkilöiden uudistuneet osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajiin ja muihin sekä yhtiön oma vastuu.

Kirjallisuus Mähönen, J & Villa, S. 2006. Osakeyhtiö II Pääomarakenne ja rahoitus
Savela, A 2006. Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 2. painos.
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA250
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet, KAOA165 Velvoite, vakuus ja saatavan perintä
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso
Kirjatentti: kevätlukukausi 4. jakso


5 op   KAOA142   Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa taloudellisen kilpailun ja julkisten hankintojen sääntelyn perusteet
 • hahmottaa kilpailuoikeudellisen ajattelutavan perusteet
 • erottaa, mitä on kilpailuoikeuden julkisoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen soveltaminen
 • selittää yleiset hankintaperiaatteet

Sisältö Kilpailuoikeus ja integraatio. Kilpailuoikeuden taloudelliset perusteet ja merkitys EU:ssa. Julkiset hankinnat. Hankintamenettelyn ongelmakohtia hankintalain kannalta.
Kirjallisuus Aalto-Setälä, Aine, Lehto, Parikka ym. 2008: Kilpailulait ja laki julkisista hankinnoista. Tietosanoma.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA142
Kirjallisuus syksystä 2016 alkaen: Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti, Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä, Helsinki 2016
Esitiedot
KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet
Kirjatentti: kevätlukukausi 3. jakso, vuonna 2014


5 op   KAOA170   Työoikeus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keskeiset työsuhdenormit ja soveltaa niitä käytäntöön
 • selittää keskeiset työoikeudelliset käsitteet
 • tunnistaa työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Sisältö Työhönotto ja työsuhteen ehdoista sopiminen. Työsuhteen solmimiseen, työsuhdeturvaan ja työsuhteen päättämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.
Kirjallisuus Koskinen, S. & Ullakonoja, V. 2012. Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Edita.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA170
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 2. jakso

5 op   KAOA180   Arvonlisäverotus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä keskeiset arvonlisäverotuksen käsitteet ja selittää niiden vero-oikeudellinen merkitys
 • hahmottaa arvonlisäverokohtelu eri tilanteissa

Sisältö Arvonlisäverotuksen rakenne ja sisältö.Arvonlisäverolain soveltamisala.
Kirjallisuus Linnakangas, E. & Juanto, L. 2008. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. 6. uud. painos sekä e-kirjana saatava, tekijät Juanto & Saukko, 7.uud painos. Talentum. Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA180
Kirjallisuus syksystä 2016 alkaen: Juanto, L. & Saukko, P. 2014. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. 8. uud. painos sekä e-kirjana saatava, tekijät Juanto & Saukko, 8.uud painos. Talentum.
Esitiedot
KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso

5 op   KAOA190   Arvopaperimarkkinaoikeus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
 • hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista

Sisältö Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön
tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.
Kirjallisuus Parkkonen, Jarmo - Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki 2014 verkkokirja
http://www.finlex.fi/fi/laki/:
Arvopaperimarkkinalaki
Laki sijoituspalveluyrityksistä
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Keväällä 2016 suoritettavissa vain eTenttinä, johdatuksena arvopaperimarkkinoiden sääntelyä ja pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevat diat. Tenttikysymykset tulevat kuitenkin e-kirjasta.

5 op   KAOA200   Sijoittajaviestintä

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa pörssiyhtiön tiedottamista, tiedotustrategioita ja sijoitustuotteiden markkinointia.
Sisältö Kurssilla perehdytään tarkemmin arvopaperimarkkinoiden sijoittajaviestinnän sääntelyyn kirjallisuutta lukemalla.
Kirjallisuus Hoppu, K. 2004. Sijoitustuotteiden markkinoinnin sääntely. WSOY Lakitieto.
Huovinen, S. 2004. Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus, sijoittajan odotukset ja media. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja TAI
Häyrynen, J. 2006. Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö, Suomalainen lakimiesyhdistys.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA200
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet, KAOA190 Arvopaperimarkkinaoikeus
Suoritusmahdollisuudet Kirjatentti: Tenttiakvaario

5 op   KAOA210   Elektronisen liiketoiminnan juridiikka

Huom! Lukuvuonna 2017-2018 kurssin koodi ja nimi on KAOA211 Tietoyhteiskunnan oikeus.

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa verkkokaupan perustamisessa ja ylläpidossa, sähköisen suoramarkkinoinnin ja mobiilipalvelujen suunnittelussa asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Sisältö Kurssilla käsitellään 2015 voimaan tulevan tietoyhteiskuntakaaren pohjalta:

 • Verkkoliiketoiminnan ja viestintäinfrastruktuurin sääntely, verkkokaupan kauppapaikan perustaminen, tiedonantovelvollisuus, markkinointi ja sopimusehdot.
 • Sähköisen viestinnän tietosuoja: sähköinen suoramarkkinointi, mobiilipalvelut, paikkatietojen käsittely. Henkilötietojen käsittely ja sähköinen asiointi.
 • IT-liiketoiminnan sopimusten ja immateriaalioikeuksien hallinta (prof. Veikko Seppänen).

Kirjallisuus Asiaa koskevat lait: Tietoyhteiskuntakaari, Henkilötietolaki
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa: http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA210
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 2. jakso

5 op   KAOA220   Eurooppaoikeus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää itsenäisesti eurooppaoikeudellisia lähteitä ja tunnistaa eurooppaoikeudellisen liitynnän käytännön oikeudellisissa ongelmissa
 • hahmottaa EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän toiminnan eurooppaoikeudellisessa kontekstissaan

Sisältö Kurssilla käsitellään Euroopan Unionin oikeudellisia perusteita, instituutiota, oikeudellista sääntelyä ja sen merkitystä kotimaiseen
lainsäädäntöön. Lisäksi kurssilla perehdytään keskeisimpiin sisämarkkina- ja kilpailuoikeuden osa-alueisiin.
Kirjallisuus Ojanen, T. 2007. EU-oikeuden perusteita. Edita.
Raitio, J. 2013. Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. Talentum.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA220
Kirjallisuus syksystä 2016 alkaen: Raitio, J. Euroopan unionin oikeus 2016.
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kirjatentti: Tenttiakvaario. Huom! Tentti suositellaan suoritettavaksi lokakuun 2013 jälkeen, kun Juha Raution uusi Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat -kirja ilmestyy ja se hankitaan verkkokirjaksi, jolloin se on helpompi lukea.

5 op   KAOA230   Yritysverotuksen perusteet

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä yritysverotuksen kannalta olennaisimmat oikeuslähteet
 • selostaa eri yritysmuotojen tuloverotuksen perusrakenteen
 • laskea elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksen
 • jakaa yritystulot yrityksen omistajan verotuksessa ansio- ja pääomatuloksi

Sisältö Elinkeinoverolain tausta ja soveltamisala. Verotettavan elinkeinotulon laskeminen. Eri yritysmuotojen verokohtelu. Erilaiset omaisuuslajit ja
hankintamenon määräytyminen. Yrityksen omistajien verotus ja veron määrän laskeminen
Kirjallisuus Myrsky, M. & Linnakangas, E. 2010. Elinkeinotulon verotus. Keväästä 2017 alkaen Myrsky, Matti - Malmgren, Marianne: Elinkeinotulon verotus 2014, Talentum. Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA230
Seuraavat lait luennoilla ja oppikirjassa käsiteltävin osin:
Tuloverolaki (1535/1992)
Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986)
Kirjanpitolaki (1336/1997) ja -asetus (1339/1997)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142.
Erityisesti Elinkeinoverolaki on haettava Edilexistä luentoja varten.
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso

5 op   KAOA240   Kansainvälinen vero-oikeus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä kansainvälisen tuloverotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
 • määritellä kuinka yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus määräytyy
 • tulkita ja soveltaa verosopimuksia
 • soveltaa oppimaansa tyypillisissä kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen käytännön tilanteissa

Sisältö Kansainvälisen verotuksen lähtökohdat. Kansainvälinen henkilöverotus. Kansainvälinen yritysverotus.
Kirjallisuus Myrsky, M. & Linnakangas, E. 2009. Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. Talentum.
Tuloverolaki (1535/1992)
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta (627/1978)
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (1551/1995)
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (1552/1995)
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta (1217/1994)
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso, HUOM! vain vuonna 2015.

5 op   KAOA260   Oikeustaloustiede

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taloustieteellisen ajattelun käyttöä oikeudellisessa sääntelyssä, argumentoinnissa ja ratkaisutoiminnassa.
Sisältö Oikeustaloustiede.
Kirjallisuus Määttä, K. 2006. Oikeustaloustieteen perusteet. Talentum.
Timonen, P. 2000. Corporate Governance.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA260
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kirjatentti: Tenttiakvaario

5 op  KAOA275   Viestintäoikeus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa sananvapautta koskevat tilanteet
 • jäsentää viestintää koskevan oikeudellisen sääntelyn
 • hakea tietoa viestintää koskevasta lainsäädännöstä ja soveltaa sitä ongelmien ratkaisussa

Sisältö Kurssilla käsitellään sananvapautta perusoikeutena ja sen sääntelyä joukkoviestinnässä; verkkoviestinnän infrastruktuurin sääntelyä,
televisio- ja radiotoiminnan sääntelyä, elokuvien ja kuvaohjelmien tarkastusta sekä median itsesääntelyä. Kurssilla käsitellään myös
sananvapauslakiin perustuvia julkaisu- ja ohjelmatoiminnan velvollisuuksia, vastine- ja oikaisuoikeutta, lähdesuojaa, anonyymiä viestintää ja viestintään kohdistuvia pakkokeinoja ja näihin liittyvää oikeuskäytäntöä. Kurssilla käsitellään myös viranomaistietojen julkisuutta.
Kirjallisuus Ollila, R. 2004. Sananvapaus.
Artikkelit Riitta Ollila: ”Lex Hymyn uudet tulkinnat - Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen merkitys yksityiselämän suojaan” Defensor Legis 3/2011 www.edilex.fi ja Mikko Hoikka: Harkitseva eurooppalainen informaatiokuluttaja , EU ja mainosviestinnän sananvapaus, Lakimies 3/2006 www.edilex.fi
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA275
Kurssiin kuuluvat lait:
Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710  FINLEX ®
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 21.5.1999/621
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso

5 op   KAOA280   Henkilöverotus

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hallita tuloverojärjestelmän perusrakenteen sekä yksityishenkilön tuloverotuksen perusteet keskeisine säädöksineen
 • itsenäisesti ratkaista yksityishenkilön tulojen, menojen ja oikeustoimien verokohtelun.

Sisältö Tuloverojärjestelmän perusrakenne, yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, ansio- ja pääomatulojen veronalaisuus ja niihin kohdistuvien menojen vähennyskelpoisuus, erityisesti luovutusvoittojen, osinkotulojen, vuokratulojen sekä muiden pääomatulojen veronalaisuus, yksityishenkilön saamien tulojen jakaminen ansio- ja pääomatuloksi.
Kirjallisuus ja säädökset
1. Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus, 2010. Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA280
2. Luentomoniste
3. Säädökset:
• Tuloverolaki (1535/1992)
• Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
• Ennakkoperintälaki (1118/1996)
• Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978)
• Laki korkotulon lähdeverosta (1341/1990)
• Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista (löytyy esim. www.vero.fi)
• Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 (löytyy esim. www.vero.fi).
Esitiedot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso

5 op   KAOA299   Kauppa- ja viestintäoikeuden seminaari

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea ja analysoida oikeudellista tietoa Internetissä olevista oikeuslähteistä ja oikeuskirjallisuudesta ja tehdä siitä kirjallisen arvioinnin.
Sisältö Opintojakson tarkoitus on tehdä 10–15 sivun pituinen seminaarialustus kauppa- tai viestintäoikeuteen liittyvästä opiskelijan valitsemasta
aiheesta. Tarkoitus on harjoitella oikeudellista tiedonhakua ja oikeudellisen ongelman analysointia. Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee seminaarialustuksen ja toimii toisen seminaarialustuksen opponenttina. Alustukset pidetään huhtikuun aikana.
Kirjallisuus Ilmoitetaan seminaarissa.
Esitiedot Edellytyksenä seminaariin osallistumiselle on vähintään 20 op:n suoritukset kauppaoikeudesta.
Suoritusmahdollisuudet Seminaari: kevätlukukausi 4. jakso