Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Taloustiede (aikaisempi kansantaloustiede)

Taloustieteen perus-, aine- ja syventävien opintojen opintojaksokuvaukset

 

 

Taloustieteen perusopinnot

Taloustieteen aineopinnot

Taloustieteen syventävät opinnot

 

Taloustieteen perusopinnot


8 op      KTTP111     TALOUSTIETEEN PERUSKURSSI

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeisiä kansantalouden peruskäsitteitä, (kuten esim. markkinat, hinnat, kysyntä, tarjonta, BKT, raha, inflaatio) ja niiden käyttäytymistä
 • soveltaa kysynnän ja tarjonnan käyttäytymistä erilaisissa markkinatilanteissa, sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta arvioida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kansantalouden ongelmatilanteissa
 • analysoida kansantalouden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö: Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.     
Kirjallisuus Begg, D., Fischer, S. & Dornbusch, R. 2008. Economics. 9th edition.
Pohjola, Matti. 2012. Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTP111
Esitiedot Ei esitietovaatimuksia     
Suoritus-mahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso Book exam (foreign students only): spring semester     
Vastuuopettaja Esa Mangeloja


4 op     KTTP122     SUOMEN TALOUS JA TALOUSPOLITIIKKA

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hahmottaa hieman Suomen talouskehityksen pidempää linjaa
 • kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa
 • arvioida niitä keskeisiä haasteita, joita Suomen taloudella on tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa
 • kuvailla Suomen taloutta eri näkökulmista

Sisältö: Kurssilla luodaan yleiskatsaus Suomen talouteen ja talouspolitiikkaan. Tarkastelun aikahorisonttina on niin historia, nykypäivä kuin tulevaisuuskin. Kurssilla Suomen talouden toimintaa havainnoidaan esimerkiksi globalisaation, työmarkkinoiden ja talouspolitiikan näkökulmasta. Kurssi luennoidaan vierailevien luennoitsijoiden voimin ja näin ollen sen sisältö vaihtelee hieman vuodesta toiseen.     
Kirjallisuus Ilmoitetaan erikseen kurssin yhteydessä     
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi     
Suoritus-mahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso Opetuskieli: Suomi     
Vastuuopettaja Mika Nieminen (koordinoi)

 

8 op     KTTP320    JOHDATUS RAHOITUKSEEN

Osaamistavoitteet : Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

 • tunnistamaan, määrittelemään ja raportoimaan rahoituksen peruskäsitteet ja -teoriat sekä tekemään johtopäätöksiä teorioiden soveltamisalasta ja sen rajoitteista
 • soveltamaan rahoituksen teoriaa yksinkertaisiin investointipäätöksiin ja yritysrahoituksen perusongelmiin
 • tunnistamaan pääpiirteissään, raportoimaan ja analysoimaan rahoitusmarkkinoiden rakennetta ja instituutioita
 • analysoimaan markkinoiden toimintaa ja raportoimaan analyysin tulokset

Sisältö Kurssi tarjoaa johdatuksen rahoituksen oppiaineeseen ja rahoitusmarkkinoihin. Se esittelee rahoitusinstrumenttien hinnoittelun ja sijoitussalkun rakenteen valinnan teoriat, teoriat riskipitoisten instrumenttien hinnoittelusta ja rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden käsitteen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat lisäksi yritysrahoituksen peruskysymykset, kuten yrityksen investointihankkeiden analysointi sekä rahoitusrakenteen ja osingonjakopolitiikan määräytyminen.
Kirjallisuus Kurssilla käytetään (soveltuvin osin) teosta:
Brealey, R., Myers, S. & Allen, F. 2011. Principles of Corporate Finance. 10. painos
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTP320
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssi: syyslukukausi 1. ja 2. jakso
Ajoitus: 1. (tai 2.) opintovuosi
Kirjatentti: kevätlukukausi
Book Exam: academic year
Vastuuopettaja Juhani Raatikainen


6 op     KTTP330    RAHOITUSMARKKINAT JA -INSTITUUTIOT

Osaamistavoitteet: Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

 • kuvailemaan, mitkä ovat rahoitusmarkkinoiden tehtävät kansantaloudessa ja kuinka rahoitusinstituutiot toimivat
 • selittämään, mitä raha on, mitkä ovat rahan tehtävät ja kuinka korot käyttäytyvät
 • esittämään, miten rahan kysyntä ja tarjonta määräytyvät

Sisältö Kurssi perehdyttää rahoitusmarkkinoiden tehtäviin, rahoitusinstituutioihin sekä rahan rooliin kansantaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. rahoitusinstituutioiden toiminta, rahoitusmarkkinoiden tasapaino, rahan kysyntä ja korkojen määräytyminen.
Kurssilla käsitellään myös keskuspankin tehtäviä taloudessa, rahapolitiikan keinoja ja tavoitteita sekä rahoitusmarkkinoiden julkista sääntelyä ja valvontaa. Kurssille pyritään kutsumaan vieraileviksi luennoitsijoiksi rahoitussektorilla työskenteleviä asiantuntijoita ja ekonomisteja.
Kirjallisuus Kurssilla käytetään (soveltuvin osin) teosta:
Mishkin, F. S. 2009. The Economics of Money Banking and Financial Markets, 9th edition.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTP330
Esitiedot Suositellaan kurssin KTTP111 suorittamista
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Ajoitus: 1. (tai 2.) opintovuosi
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Juhani Raatikainen. Kevät 2017 Heikki Lehkonen.


5 op    KTTP710    JULKISTALOUDEN PERUSTEET

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • analysoida hyvinvoinnin taloustieteen kysymyksiä
 • arvioida julkisen sektorin toimintaa, tavoitteita ja vaikutusmahdollisuuksia kansantalouden kokonaisuudessa
 • selittää julkisten menojen ja tulojen määräytymisen taustatekijöitä
 • arvioida verotuksen vaikutuksia ja kohtaantoa
 • selittää Suomen julkisen sektorin kehitystä ja merkitystä kansantaloudessa

Sisältö Julkisen sektorin ja sen tehtävien kuvailu, hyvinvoinnin taloustieteen perusteet, julkisen sektorin mikrotaloudelliset kysymykset, tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet kansantaloudessa, julkisten menojen määräytyminen ja rakenne, verotuksen peruskysymykset, positiivinen ja normatiivinen veroteoria, Suomen julkisen sektorin kehitys ja merkitys kansantaloudessa.
Kirjallisuus Tuomala, M. 2009. Julkistalous. 2.painos.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTP710
Muu luennoitsijan osoittama materiaali
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Kontaktiopetuskurssi: Roope Uusitalo
Kirjatentti: Roope Uusitalo
Book exam: academic year (Roope Uusitalo)

4 op     KTTP720    OPPIHISTORIA

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä kansantaloustieteen keskeisimmät talouspolitiikan teoriat ja esittää niiden pääsisällön
 • nimetä keskeisiä taloustieteen kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä ja kuvata heidän ajatuksiaan
 • tehdä yhteenvedon kansantaloustieteen historiallisesta kehityksestä antiikista nykypäivään

Sisältö Kurssilla tutustutaan kansantaloustieteen teorioihin, kuten esimerkiksi merkantilismiin, fysiokratiaan, kansantaloustieteen klassikoihin, uusklassikoihin sekä nykyaikaisten teorioiden kehityshistoriaan.
Kirjallisuus Ekelund, R. B. & Hebert, R. F. 1990. A History of economic theory and method. 3rd
edition tai Påhlsson, S. L. 2002. De ekonomiska teoriernas historia.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTP720
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi, kurssia ei luennoida joka vuosi
Vastuuopettaja Kurssi luennoidaan vierailevan luennoitsijan voimin

 

5 op     KTTP850    KOULUTUKSEN TALOUS

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käsitellä koulutusta investointina tulevaisuuteen ja ymmärtää mistä muodostuvat investointien kustannukset ja sekä rahassa mitattavat että aineettomat hyödyt
 • analysoida koulutuksen vaikutuksia sekä koulutukseen osallistujien että yhteiskunnan kannalta
 • käsitellä koulutuspolitiikan muutosten vaikutuksia taloustieteen keinoin

Sisältö Koulutusjärjestelmän taloudelliset vaikutukset sekä koulutukseen osallistujan että yhteiskunnan kannalta. Koulutuksen rahoitus. Oppimistulosten muutos ja niihin vaikuttavat tekijät. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan muutokset. Koulujärjestelmän reformit ja niiden vaikutus oppilaisiin. Kouluvalinta, segregaatio, luokkakoko, opettajien työmarkkinat.
Kirjallisuus Koulutuksen taloustieteestä ei ole modernia oppikirjaa. Kurssimateriaali jaetaan luennolla. Materiaali koostuu sekä luentomonisteesta että artikkeleista.
Esitiedot Ei esitietovaatimuksia. Kurssi on tarkoitettu sekä koulutuskysymyksistä kiinnostuneille taloustieteen opiskelijoille että koulujärjestelmään liittyvistä taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneille kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille.
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssi: syyslukukausi, 2. jakso
Vastuuopettaja Roope Uusitalo

 

Taloustieteen aineopinnot


8 op    KTTA150   MIKROTALOUSTIEDE I

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • esittää, miten optimoiva kuluttaja käyttäytyy
 • arvioida, miten tulojen ja hintojen muutokset vaikuttavat hyödykkeiden kysyntään
 • arvioida yrityksen kohtaamia lyhyen- ja pitkän aikavälin kustannuksia
 • analysoida, miten voittoa maksimoiva yritys käyttäytyy eri kilpailutilanteissa
 • vertailla eri kilpailutilanteiden pareto-tehokkuutta
 • arvioida talousyksilöiden hyvinvointia eri markkinamuodoissa

Sisältö Kurssilla perehdytään kuluttajan, yrityksen ja muiden talousyksiköiden käyttäytymisen perusteorioihin sekä tutustutaan hyvinvointiteorian ja yleisen tasapainoteorian perusteisiin. Lisäksi tarkastellaan markkinakäyttäytymistä ja hinnanmuodostusta eri kilpailutilanteissa. Keskeinen tutkimusmenetelmä on optimointi erilaisilla rajoitteilla.
Kirjallisuus Varian, H. R. 1990. Intermediate Microeconomics. 2nd edition. (tai uudempi)
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA150
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi, KTTA210 Matemaattinen taloustiede I
Suoritusmahdollisuudet:
Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. ja 2. jakso
Opetuskieli: englanti tai suomi
Ajoitus: 2. opintovuosi

 Contact teaching course: Autumn semester
Book exam (independent study): Spring semester

Vastuuopettaja Kristian Koerselman


8 ECTS     KTTA150    MICROECONOMICS

Learning outcomes: On successful completion of the course, students will be able to:

 • present how an optimizing (agent) consumer behaves
 • assess how changes in income and price level affect the demand for goods
 • evaluate short- amd long-run costs of a firm
 • analyze how a profit-maximizing firm behaves in different market situations
 • compare the Pareto efficiency in different market situations
 • explain the exchange in a 2 x 2 economy with the help of the Edgeworth box

Content: Familiarization with the basics of theories of the consumer, firm, and other economic agents. Basics of the general equilibrium theory and the welfare theory. General market behaviour and price formation in different competition situations. The central research method is constrained optimization and it will be used extensively on this course.
Literature Varian, H. R. 1990. Intermediate Microeconomics. 2nd edition. (or more recent)
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA150
Prerequisites KTTP Basics of Economics, KTTA210 Mathematical Economics I
Completion possibilities
Language: English
Recommended timing: 2nd year

 Contact teaching course: Autumn semester 1st and 2nd period

Book exam (independent study): Spring semester

Lecturer Kristian Koerselman

 

8 op     KTTA160    MAKROTALOUSTIEDE I

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa lyhyen ja keskipitkän ajan taloussuhdanteiden dynamiikan
 • määritellä kasvuteorian perusteet
 • antaa talouspolitiikkasuosituksia erilaisissa suhdannetilanteissa
 • arvioida työllisyyden kehitystä
 • arvioida taloudellisen kasvun edellytyksiä
 • analysoida kansantalouden tilaa ja antaa talouspoliittisia toimenpidesuosituksia

Sisältö Keynesin kerroin. Hyödykemarkkinoiden tasapainoehto. Rahamarkkinoiden tasapainoehto. ISLM-malli. Kysynnänohjauspolitiikka. Kokonaistarjontakokonaiskysyntämalli. Inflaatiomallit. Keskipitkän ajan taloussuhdanteet ja talouspolitiikka. Kauppatase ja maksutase. Mundell-Fleming malli. Kasvuteorian perusteet. Erityiskysymyksiä.
Kirjallisuus Mankiw, N.G. (2013). Macroeconomics. 8th edition. Worth Publishers/Palgrave Macmillan.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA160.
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi, KTTA210 Matemaattinen taloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Esa Mangeloja. Kevät 2017 Mika Nieminen.

 

5 op     KTTA210    MATEMAATTINEN TALOUSTIEDE I

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää matriisien ominaisuuksia ja ratkaista yksinkertaisia matriisitehtäviä
 • ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä
 • tutkia funktioiden ääriarvoja
 • käyttää Lagrangen menetelmää
 • selittää, mitä tarkoitetaan rajakäsitteillä sekä soveltaa rajakäsitteitä taloustieteellisessä ongelmanratkaisussa
 • ratkaista tehtäviä, joissa vaaditaan implisiittifunktioiden derivointia
 • tehdä komparatiivisen statiikan analyysiä

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kansantaloustieteen matemaattisten menetelmien osaalueisiin. Kurssin pääpainoina ovat matriisilaskenta ja differentiaalilaskennan taloustieteelliset sovellukset sekä erilaiset optimointitehtävät. Kurssilla käsitellään myös integraalilaskennan taloustieteellisiä sovelluksia.
Kirjallisuus Chiang, A. C. & Wainwright, K. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition: Chapter 4 (omitting Sec. 4.7), Chapter 5 (omitting Sec.5.7), Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9 (omitting Sec. 9.6), Section 10.7, Chapter
11 (omitting Sec. 11.4–11.5), Chapter 12 (omitting Sec. 12.4, 12.6–12.7 and ”invariable and multiconstraint cases” on page 354), and Section 14.5.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA210
Esitiedot TTKY611 Talousmatematiikka 1 ja TTKY612 Talousmatematiikka 2
Suoritusmahdollisuudet:
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso
Ajoitus: 1. opintovuosi
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Timo Tohmo. Kevät 2017 Matthias Strifler.

 

6 op     KTTA245   STRATEGISEN PÄÄTÖKSENTEON TALOUSTIEDE

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keskeiset strategisen päätöksenteon (ml. peliteorian) ja toimialan taloustieteen käsitteet ja soveltaa niitä yritysjohdon päätöksentekoon
 • tunnistaa erilaiset markkinarakenteet ja markkinavoiman lähteet
 • ymmärtää ja arvioida strategista käyttäytymistä

Sisältö: Kurssilla käsitellään (yritysten) valinta- ja päätöksentekotilanteita erilaisissa markkinatilanteissa ja strategisissa asetelmissa. Kurssilla tutustutaan sekä toimialan taloustieteen että peliteorian peruskäsitteisiin ja opetellaan niiden soveltamista erilaisiin päätöksentekotilanteisiin, erityisesti yritysjohdon näkökulmasta. Kurssi opetellaan soveltamaan taloustieteellistä ja peliteoriaan pohjautuvaa strategista ajattelua liiketaloustieteellisiin ja muihin päätöksentekoongelmiin.
Kirjallisuus Luennoitsijan ohjeiden mukaan:
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. ja Schaefer S. ”Economics of Strategy”, 2010 tai uudempi painos, Wiley.
Harrington, J. E. “Games, Strategies and Decision Making” 2009 tai uudempi painos, Worth Publishers
TAI Dixit, A., Skeath S. ja Reiley D. H. Jr. “Games of Strategy”, 2009 tai uudempi painos, Norton.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA245
Lisäksi muu luennoitsijan osoittama materiaali.
Esitiedot KTTP111
Suoritusmahdollisuudet
a) Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi, opetuskieli suomi
HUOM: Kurssi voidaan suorittaa joko aineopintojen (KTTA245) tai syventävien
opintojen (KTTS245) tasoisena.
b) Book exam (for exchange students only): autumn or spring semester
NOTE: Course be taken either at intermediate (KTTA245) or at advanced (KTTS245) level.
Vastuuopettaja Ari Hyytinen


8 op     KTTA250     EKONOMETRIA I

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa ja määritellä ekonometrisessa tutkimuksessa yleisimmin käytetyt käsitteet ja menetelmät, kuten esimerkiksi satunnaisotanta, lineaarinen regressiomalli ja pienimmän neliösumman menetelmä;
 • tehdä yhteenvedon empiiristen tutkimusten tuloksista ja tulkita niitä
 • soveltaa kurssilla käsiteltäviä ekonometrisia menetelmiä, kuten esimerkiksi lineaarista regressiomallia ja erilaisia tilastollisia testejä
 • toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisen ekonometrisen tutkimuksen
 • vertailla erilaisten empiiristen tutkimusten tuloksia ja arvioida niitä kriittisesti

Sisältö Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteiden kertaus. Lineaarisen regressiomallin spesifiointi, estimointi ja malliin liittyvien hypoteesien testaus. Erikoistuneemmat menetelmät, kuten paneeliaineisto ja -estimointi, diskreettien selitettävien muuttujien mallit ja niiden estimointi sekä instrumenttimuuttujamenetelmä. Lisäksi harjoituksissa opetellaan käyttämään ekonometrista ohjelmistoa.
Kirjallisuus Luennot perustuvat (soveltuvin osin) kirjaan:
Stock, J.H. & Watson, M.W. 2007. Introduction to Econometrics, 2. painos tai uudempi.
Harjoituksissa käytetään (soveltuvin osin) lisäksi:
Baum, C. F. 2006. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata JA
Acock, A. C. 2006. A Gentle Introduction to Stata.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA250
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi, KTTA210 Matemaattinen taloustiede I,
Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 (TILP250 ja TILP260), tai vastaavat.
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssilla tentti + pakolliset harjoitukset ja ryhmätyötehtävä. Ajoitus:
Syyslukukausi 1. ja 2. jakso
Opetuskieli luentokurssilla: Suomi
Vaihto-opiskelijoille vain kirjatentti englanniksi, jonka vaatimukset annetaan erikseen kurssin Optima-työtilassa. For Exchange Students book exam only. More information will be found at Optima workspace.
Vastuuopettaja Jaakko Pehkonen

6 ECTS     KTTA287   APPLIED TIME SERIES ANALYSIS FOR FINANCE AND MACROECONOMICS

N.B! During the academic year 2016-2017 the course can be completed only as an advanced level course KTTS288 Applied Time Series Analysis for Financial Economics, 6 ECTS.

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • study single variable and multivariate models and methods for analysis of financial and macroeconomic time series in general model volatility and asset market risk
 • scrutinize small scale macroeconomic models using time series data
 • understand the differences in analyzing the basic models for stationary and non-stationary time series data

Content The course is an introduction to the economic and statistical analysis of time series data, focusing especially on applications for financial and macroeconomics. We will apply the tools of time series analysis to economic problems, rather than attempt to formally prove theoretical propositions. However, the ability to apply these techniques often requires knowledge of the underlying theory. The course begins with an overview of the nature of time series data and a quick review of some necessary statistical tools. The analysis of univariate and multivariate time-series models will be covered. We especially focus on stationary linear, i.e. the autoregressive-moving average (ARMA) models, non-linear models of conditional heteroscedasticity (ARCH and GARCH type models) and multivariate time series analysis in the form of vector autoregressive models. In addition, the principal tools required for the analysis of non-stationary time series data are provided in the form of Engle-Granger and Johansen procedures.
Literature Useful background literature (not nearly all covered during the course):
Brooks, C. 2008. Introductory Econometrics for Finance, 2nd ed, 8th printing (2012).
Cuthbertson, K. & Nitzsche, D. 2004. Quantitative Financial Economics, Stocks, Bonds & Foreign Exchange, 2nd ed.
Enders, W. 2010. Applied Econometric Time Series. 3rd ed.
Patterson, K. 2000. An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach.
Stock, J.H. & Watson, M.W. 2007. Introduction to Econometrics, 2nd or more recent edition.
Tsay, R. S. 2005. Analysis of Financial Time series. 2nd ed.
Literature in JYKDOK http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA287
Supplementary reading list is provided during the course.
Prerequisites KTTA250 Econometrics I, KTTS220 Mathematical Economics II
Completion possibilities
Contact teaching course. Exam and compulsory home assignment
Timing: Spring semester 4th period
Language: EN, if needed, otherwise FIN
Lecturer Juha Junttila

6 op    KTTA335   SIJOITTAMINEN JA RAHOITUSVAATEIDEN HINNOITTELU

Osaamistavoitteet Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

 • tunnistamaan, määrittelemään, raportoimaan ja soveltamaan tärkeimpiä rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja arvopapereiden hinnoitteluun liittyviä teorioita (CAPM, faktorimallit) eri versioineen
 • tunnistamaan, määrittelemään ja raportoimaan johdannaishinnoittelun perusteoriat ja sovellukset
 • tunnistamaan, määrittelemään, raportoimaan ja soveltamaan sijoitussalkun valintaa ja hajautusta koskevia keskeisiä teorioita
 • analysoimaan eri sijoituskohteiden ja strategioiden tarjoamia vaihtoehtoja sekä tekemään niitä koskevia ehdotuksia, johtopäätöksiä ja raportteja
 • arvioimaan varallisuudenhoitopalvelujen ja salkunhoitajien toiminnan tuloksellisuutta
 • suunnittelemaan ja rakentamaan yksinkertaisia sijoitustuotteita ja -ratkaisuja markkinoiden tarjoamista vaihtoehdoista

Sisältö Kurssi syventää sijoitustoimintaan ja rahoitusriskien hinnoitteluun liittyvien teorioiden hallintaa. Kurssin keskeistä sisältöä ovat riskin hinnoittelu, erityisesti Capital Asset Pricing -teoria eri versioineen ja faktorimallit, tuottokäyrän määräytyminen, portfolion valintateoriat, johdannaishinnoittelu, markkinoiden ennustettavuus, sijoitusmenestyksen arvioinnin mittarit sekä sijoitustoiminnan ja varallisuuden hoidon käytännön sovellukset.
Kirjallisuus Kurssilla käytetään (soveltuvin osin) teosta:
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus A. 2009. Investments, 8. painos.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA335
Esitiedot KTTP320 Johdatus rahoitukseen
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Ajoitus: 2. opintovuosi
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Juhani Raatikainen. Kevät 2017 Esa Mangeloja.


5 op     KTTA410   ALUETALOUSTIEDE I

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää aluetaloustieteen käsitteitä
 • selittää alueellisen kehityksen teorioita
 • soveltaa yksinkertaisia aluetaloustieteellisiä teorioita kuten neoklassista kasvumallia
 • ymmärtää, miksi alueiden työllisyys- ja tulokehitykset voivat poiketa toisistaan
 • ymmärtää inhimillisen pääoman merkityksen kasvuprosessissa
 • verrata käytetyimpiä muuttoliiketeorioita
 • kuvata aluepoliittisia tavoitteita ja suomalaista aluepolitiikkaa
 • kuvata suomalaisten aluetalouksien rakennetta ja siihen vaikuttavia voimia

Sisältö Aluetalouden teorian ja aluepolitiikan perusteet. Tulojen ja työllisyyden määräytyminen alueellisilla työmarkkinoilla. Aluetalouksien kasvu ja kasvuerot. Alueelliset työmarkkinat ja työttömyyserot. Alueiden välinen muuttoliike. Aluetutkimuksen menetelmiä. Suomen aluerakenne ja siihen vaikuttavat tekijät. Kirjallisuus Armstrong, H. & Taylor, J. 2000. Regional Economics and Policy. 3rd edition, ei lukuja 8.3–8.5, 12.
Tervo H. 2005. Regional policy lessons from Finland in: Felsenstein D. & Portnov
B. A. (eds.) Regional Disparities in Small Countries, ch. 15.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA410
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Hannu Tervo. Kevät 2017 vieraileva luennoitsija Timo Tiainen.

5 op   KTTA511  TYÖMARKKINAT I

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • analysoida työn tarjontaan ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä
 • selittää erilaisten palkkausjärjestelmien taustatekijöitä
 • analysoida tekijöitä palkkaerojen ja palkkarakenteen taustalla
 • tulkita ja soveltaa inhimillisen pääoman teorioita
 • analysoida työnetsijöiden ja työnantajien toimintaa sekä palkanmuodostusta epätäydellisen informaation työmarkkinoilla
 • selittää työmarkkinoiden toimintaa sisäpiiriteorioihin perustuen
 • selittää, miten eri työttömyyden lajeihin (kitka-, kausi-, rakenne- ja suhdannetyöttömyys) voidaan vaikuttaa

Sisältö Yksilöiden ja kotitalouksien työn tarjonta, työn kysyntä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, työmarkkinoiden tasapaino, kilpailulliset ja epätäydellisen kilpailun markkinat, kompensoivat palkkaerot, inhimillinen pääoma, syrjintä työmarkkinoilla, mikrotaloustieteelliset ammattiliittomallit, palkkausjärjestelmät, tehokkuuspalkka, sisäpiiriteoriat, työttömyys sekä suomalaiset työmarkkinat eurooppalaisessa ympäristössä.
Kirjallisuus Borjas, G. J. 2009. Labor Economics. 5th edition.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA511
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi, KTTA210 Matemaattinen taloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Huom! Kurssia ei luennoida keväällä 2014.
Ajoitus: 2. (tai 3.) opintovuosi
Kirjatentti: syyslukukausi + 2014 kevätlukukausi
In English:

 Contact teaching course: Autumn semester
Book exam (independent study): Spring semester

Vastuuopettaja Jutta Viinikainen, kevät 2017 Matthias Strifler.

5 op   KTTA620   KANSAINVÄLISEN KAUPAN TEORIAT

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa perinteiset kaupan teoriat
 • hahmottaa kansainvälisen kaupan vaikutukset hyvinvointiin ja panoshintoihin
 • ymmärtää tullin asettamisen taloudelliset vaikutukset
 • arvioida vapaakaupan taloudellisia vaikutuksia

Sisältö Kansainvälisen kaupan perusmalli. Ricardolainen kaupan teoria. Heckscher-Ohlin –teoria. Epätäydellinen kilpailu ja kansainvälinen kauppa. Tullipolitiikan perusteet ja tullin vaikutukset hyvinvointiin. Erityiskysymyksiä.
Kirjallisuus Krugman, P. & Obstfeld, M. 2003. International Economics. Luvut 1-11. 6th-8th
Edition tai Krugman, P. & Obstfeld, M. & M. Melitz 2012. International Economics.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA620
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi, KTTA150 Mikrotaloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: järjestetään joka toinen vuosi (syyslukukausi 1. jakso 2013)
Ajoitus: 2. (tai 3.) opintovuosi
Kirjatentti: kevätlukukausi

In English:

 Contact teaching course: Autumn semester
Book exam (independent study): Spring semester

Vastuuopettaja Kari Heimonen

6 op KTTA730 YMPÄRISTÖTALOUSTIEDE

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä keskeiset ympäristöongelmat Suomessa ja maailmanlaajuisesti
 • arvioida ympäristöhyödykkeiden taloudellista merkitystä
 • analysoida luonnonvarojen ja talouden välisiä yhteyksiä
 • analysoida saastumisen taloudellisia vaikutuksia
 • tehdä arvioita ympäristön arvosta talouden näkökulmasta
 • arvioida erilaisten toimenpiteiden ympäristövaikusta taloudellisesta näkökulmasta

Sisältö Ympäristön tila ja luonnonvarojen riittävyys. Talous ja ympäristö. Ympäristöhaittojen taloudellinen analyysi. Ympäristöpolitiikan periaatteet ja
keinot. Ympäristön taloudellinen arvottaminen. Päätöksenteko ja vaikutusten arviointi ympäristönsuojelussa.
Kirjallisuus Tietenberg, T. & Lewis, L. 2009. Environmental and Natural Resource Economics. 8th or 9th edition.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTA730
Esitiedot KTTP111 Taloustieteen peruskurssi tai vastaavat tiedot
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso
Kirjatentti: kevätlukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Timo Tohmo

 

Taloustieteen syventävät opinnot

 

5 op    KTTS156   SYVENTÄVÄ MIKROTALOUSTIEDE 1

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • esittää ja ratkaista mikrotaloustieteellisiä ongelmia matemaattisesti
 • esittää erilaisia yrityksen tuotantoteknologioita ja kuluttajan preferenssejä havainnollisesti
 • vertailla yrityksen ja kuluttajan optimointiongelmia
 • arvioida yrityksen ja kuluttajan reagointia markkinoiden muutoksiin
 • selittää, miten kuluttajan ja yrityksen optimointiongelmat yhdistyvät yleisessä tasapainoteoriassa

Sisältö Yrityksen kustannusten minimointi ja voiton maksimointi. Kuluttajan menojen minimointi ja hyödyn maksimointi. Markkinoiden toiminnan tarkastelu ja aggregointi. Yleinen tasapainoteoria.
Kirjallisuus Cowell, F. A. 2006. Microeconomics: Principles and Analysis. Luvut 1-7.
Gravelle, H. & Rees, R. 2004. Microeconomics. 3rd edition . Luvut 1-11,16.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS156
Esitiedot KTTS220 Matemaattinen taloustiede II, KTTA150 Mikrotaloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso
Kirjatentti: kevätlukukausi, kevät 2017 tentaattori Ari Hyytinen.
Book exam: academic year, spring 2017 examiner Ari Hyytinen.
Vastuuopettaja Hannu Tervo

5 op    KTTS157   SYVENTÄVÄ MIKROTALOUSTIEDE 2

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida kuluttajan ja yhteiskunnan hyvinvointimuutoksia
 • käyttää odotetun hyödyn ja riskiaversion käsitteitä
 • arvioida epätäydellisen informaation aiheuttamia ongelmia
 • ratkaista yksinkertaisia peliteoreettisia ongelmia

Sisältö Epävarmuus ja riski. Hyvinvointiteoria. Epätäydellinen informaatio. Strateginen käyttäytyminen ja pelit.
Kirjallisuus Cowell, F. A. 2006. Microeconomics: Principles and Analysis. Luvut 8-12.
Gravelle, H. & Rees, R. 2004. Microeconomics. 3rd edition . Luvut 12-15, 17-22.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS157
Esitiedot KTTS220 Matemaattinen taloustiede II, KTTA150 Mikrotaloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssi: syyslukukausi 2. jakso
Luentokurssi järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.
Kirjatentti: kevätlukukausi (tentaattori Ville Seppälä, kevät 2017 Ari Hyytinen)
Book exam: academic year (examiner Ville Seppälä, spring 2017 Ari Hyytinen)
Vastuuopettaja Jukka Pirttilä (TaY) / N. N. (JY)

5 op    KTTS166   SYVENTÄVÄ MAKROTALOUSTIEDE 1

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • soveltaa keskeisimpiä teoreettisia makrotaloudellisia malleja kansantalouden ongelmien ratkaisussa ja ymmärtämisessä
 • tiedostaa rationaalisten odotusten merkityksen makrotaloustieteen kehityksessä ja soveltaa rationaalisten odotusten käsitettä makrotalouden analyysissä.
 • analysoida suhdannevaihteluiden syitä ja seurauksia kansantaloudessa käyttäen erilaisia suhdannemalleja

Sisältö Kurssi syventää Makrotaloustiede I kurssilla opittua makrotalouden analyysia ja laajentaa makrotaloustieteen tuntemusta sen viimeisimmillä kehityspiirteillä. Kurssin keskeinen lähtökohta on tarkastella makrotalouden lyhyen aikavälin dynaamista sopeutumista. Kurssin teemoja ovat ISLM-mallin dynaamiset laajennukset, rationaaliset odotukset ja suhdannevaihteluteoriat.
Kirjallisuus Sörensen, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J (2010). Introducing Advanced Macroeconomics. Growth & Business Cycles. 2nd edition.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS166
Esitiedot KTTA160 Makrotaloustiede I, KTTA210 Matemaattinen taloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam (exchange students only): academic year
Vastuuopettaja Esa Mangeloja

5 op    KTTS167   SYVENTÄVÄ MAKROTALOUSTIEDE 2

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selostaa keskeiset talouden kasvuteoriat ja niiden keskeiset erot
 • tulkita talouskasvun mekanismia ja siihen vaikuttavia tekijöitä teoreettisten makromallien ja empiiristen tutkimustulosten pohjalta
 • selittää talouskasvun yhteyttä tuote-, pääoma- ja työmarkkinoiden toimintaan
 • analysoida talouspolitiikan ja talouskasvun välisiä yhteyksiä

Sisältö Kurssi täydentää Makrotaloustiede I kurssilla opittua makrotalouden lyhyen aikavälin suhdannevaihtelun tarkastelua keskittymällä pitkän aikavälin talouskasvun analyysiin. Kurssilla tutustutaan talouskasvua koskeviin teorioihin perinteisestä neoklassisesta kasvuteoriasta uusimpiin innovaatiopohjaisiin kasvuteorioihin. Kurssilla painotetaan teorioiden yhteyksiä empiiriseen analyysiin ja käytännön politiikkakysymyksiin.
Kirjallisuus Sörensen, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J: Introducing Advanced Macroeconomics. Growth & Business Cycles. Osat I – III. 2nd edition.
Täydentävä kirjallisuus: Aghion, P. & Howitt, P. The Economics of Growth. (Soveltuvin osin)
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS167
Esitiedot KTTA160 Makrotaloustiede I, KTTA210 Matemaattinen taloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam (exchange students only): academic year
Vastuuopettaja Mika Maliranta

8 op   KTTS220   MATEMAATTINEN TALOUSTIEDE II

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • soveltaa lineaarialgebraa taloustieteelliseen ongelmanratkaisuun
 • ratkaista tyypillisimpiä differentiaali- ja differenssiyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä
 • muodostaa ja ratkaista usean muuttujan rajoitettuja ja rajoittamattomia optimointitehtäviä
 • soveltaa todennäköisyyslaskennan perusteita taloustieteelliseen ongelmanratkaisuun

Sisältö Lineaarialgebra, differentiaali- ja differenssiyhtälöt ja yhtälöryhmät, usean muuttujan funktioiden optimointi (rajoittamaton ja rajoitettu), matemaattisia menetelmiä havainnollistavat taloustieteelliset sovellukset.
Kirjallisuus Chiang, A. C. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS220
Esitiedot KTTA210 Matemaattinen taloustiede I, KTTA150 Mikrotaloustiede I ja KTTA160 Makrotaloustiede I (tai samanaikaisesti opiskellen)
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso
Ajoitus: 2. opintovuosi
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: -
Vastuuopettaja Jutta Viinikainen

6 op   KTTS245   STRATEGISEN PÄÄTÖKSENTEON TALOUSTIEDE

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keskeiset strategisen päätöksenteon (ml. peliteorian) ja toimialan
 • taloustieteen käsitteet ja soveltaa niitä yritysjohdon päätöksentekoon
 • tunnistaa erilaiset markkinarakenteet ja markkinavoiman lähteet
 • ymmärtää ja arvioida strategista käyttäytymistä

Sisältö Kurssilla käsitellään (yritysten) valinta- ja päätöksentekotilanteita erilaisissa markkinatilanteissa ja strategisissa asetelmissa. Kurssilla tutustutaan sekä toimialan taloustieteen että peliteorian peruskäsitteisiin ja opetellaan niiden soveltamista erilaisiin päätöksentekotilanteisiin, erityisesti yritysjohdon näkökulmasta. Kurssi opetellaan soveltamaan taloustieteellistä ja peliteoriaan pohjautuvaa strategista ajattelua liiketaloustieteellisiin ja muihin päätöksentekoongelmiin.
Kirjallisuus Luennoitsijan ohjeiden mukaan:
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. ja Schaefer S. ”Economics of Strategy”, 2010 tai uudempi painos, Wiley.
Harrington, J. E. “Games, Strategies and Decision Making” 2009 tai uudempi painos, Worth Publishers TAI Dixit, A., Skeath S. ja Reiley D.
H. Jr. “Games of Strategy”, 2009 tai uudempi painos, Norton.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS245
Lisäksi muu luennoitsijan osoittama materiaali.
Esitiedot KTTP111 + KTTA150
Suoritusmahdollisuudet
a) Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi, opetuskieli suomi
HUOM: Kurssi voidaan suorittaa joko aineopintojen (KTTA245) tai syventävien opintojen (KTTS245) tasoisena.
b) Book exam (for exchange students only): autumn or spring semester
NOTE: Course be taken either at intermediate (KTTA245) or at advanced (KTTS245) level.
Vastuuopettaja Ari Hyytinen

6 op   KTTS260   EKONOMETRIA II

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa ekonometrisessa tutkimuksessa käytettäviä edistyneempiä mallinnus- ja estimointimenetelmiä
 • soveltaa erilaisiin mikroaineistoihin kehitettyjä ekonometrisia malleja
 • tulkita ja vertailla empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä estimointi- ja testausmenetelmiä
 • toteuttaa tutkimuksen ekonometrisella ohjelmistolla.

Sisältö Lineaarinen regressiomalli ja malliin liittyvien hypoteesien testaus. Erikoistuneemmat estimointimenetelmät, kuten mm. suurimman uskottavuuden menetelmä (ML), yleistetty momentti -menetelmä (GMM). Sovelluksia ja käytännön harjoituksia, erityisesti mikroekonometrian alueelta.
Kirjallisuus Soveltuvilta osin seuraavat kirjat:
1) Stock, J.H. & Watson, M.W. 2007. Introduction to Econometrics. 2nd edition (tai uudempi)
2) Winkelmann, R. & Boes, S. 2006. Analysis of Microdata (tai uudempi)
3) Cameron, A. C. & Trivedi P. K. 2005. Microeconometrics: Methods and Applications TAI Greene, W. H. 2008. Econometric Analysis. 6th edition.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS260
Lisäksi muu luennoitsijan osoittama materiaali.
Esitiedot KTTA250 + mielellään KTTA150 ja KTTA160
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetus (ei luennoida lukuvuonna 2016-2017)
Kevätlukukausi
Kieli: FI
Book exam
Spring semester
Language: EN
Vastuuopettaja Ari Hyytinen

6 ECTS    KTTS287   APPLIED TIME SERIES ANALYSIS FOR FINANCE AND MACROECONOMICS

N.B! During the academic year 2016-2017 the course can be completed only as an advanced level course KTTS288 Applied Time Series Analysis for Financial Economics, 6 ECTS.

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • study single variable and multivariate models and methods for analysis of financial and macroeconomic time series in general
 • model volatility and asset market risk
 • scrutinize small scale macroeconomic models using time series data
 • understand the differences in analyzing the basic models for stationary and non-stationary time series data
 • understand the forms and role of nonlinearities in time series analysis

Content In addition to all the contents covered in the course Applied Time Series Analysis for Finance and Macroeconomics (KTTA287) at the intermediate level this course introduces the concepts and methods of nonlinear time series analysis in the context of financial and macroeconomic time series data and models. Here we will especially scrutinize the role of nonlinearities in multivariate time series models. The course will be based on completing the requirements for the KTTA287 course first (exam and compulsory home assignment), and by writing an additional compulsory term paper on a specific theme given during the course. NOTE: Students can complete and obtain the ECTS points from KTTA287 and KTTS287.
Literature Useful background literature (not nearly all covered during the course):
Brooks, C. 2008. Introductory Econometrics for Finance, 2nd ed, 8th printing (2012).
Cuthbertson, K. & Nitzsche, D. 2004. Quantitative Financial Economics, Stocks,
Bonds & Foreign Exchange, 2nd ed.
Enders, W. 2010. Applied Econometric Time Series. 3rd edition
Patterson, K. 2000. An Introduction to Applied Econometrics: A Time Approach.
Stock, J.H. & Watson, M.W. 2007. Introduction to Econometrics, 2nd or more recent edition.
Tsay, R. S. 2005. Analysis of Financial Time Series. 2nd edition
Literature in JYKDOK http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS287
Supplementary reading list is provided during the course.
Prerequisites KTTA250 Econometrics I, KTTS220 Mathematical Economics II
Completion possibilities
Contact teaching course. Exam and compulsory home assignment + term paper
Timing: Spring semester 4th period
Language: EN, if needed, otherwise FIN
Lecturer Juha Junttila

5 ECTS    KTTS296 METHODS IN MACROECONOMICS

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • solve and simulate a parsimonious dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE)
 • understand the assumptions behind DSGE models and how assumptions affect the policy
 • implications of DSGE models
 • evaluate the policy implications of DSGE models critically
 • knows the principles of the optimal monetary policy modelling
 • test macroeconomic theories estimating structural Vector Autoregressive models
 • be aware of identification problems in macroeconometrics

Content Course is an introduction to models and methods in contemporary business cycle macroeconomics and monetary policy analyse. The main focus is in New Keynesian DSGE-modelling and Structural Vector Autoregressive models.
Literature Lecture notes and other material provided by the lecturer.
Prerequisites
KTTS156 Advanced Microeconomics 1, KTTS166 Advanced Macroeconomics 1 and KTTA250 Econometrics  I.
Completion  requirements Assignments and a presentation in groups, exam.
Completion  possibilities Contact teaching course (autumn semester 2nd period in academic year 2015-­‐2016)
Language English
Lecturer Petteri Juvonen

5 ECTS    KTTS330   ADVANCED FINANCIAL ECONOMICS

NOTE: Course is replaced by the course KTTS333  Investment and Asset Pricing 5 ECTS during the acedemic year 2016-2017.

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • recognize, report, and apply theories of financial economics
 • evaluate and report under what kind of conditions and assumptions theories can be applied and if theories are consistent with the empirical observations
 • recognize, report, and apply empirical tests applied to theories and hypothesis of financial economics
 • analyze behavior of financial markets and pricing of financial instruments by applying theories of financial economics, and to report the analysis results

Content The lecture course gives a comprehensive treatment of theories of financial economics with a special emphasis on quantitative financial economics. The key points are the efficient market hypothesis (EMH), the Capital Asset Pricing Model (CAPM), the consumption based CAPM (CCAPM), portfolio diversification and arbitrage pricing theory (APT).
Literature Lecture materials will be provided by the instructor.
Recommended Books:
Elton, E.J., Gruber, M.J., Brown, S.J., Goetzmann, W.N., 2011. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, 8th edition.
Cuthbertson, K. & Nitzsche, D. 2004. Quantitative Financial Economics: Stocks, Bond and Foreign Exchange, 2nd edition.
Cochrane. J.H. 2005. Asset Pricing (Revised Edition).
Literature in JYKDOK
http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS330
Prerequisites KTTS220 Mathematical Economics II. In addition it is recommended that students know the basic econometric methods (for example KTTA250 Econometrics I, and/or KTTA287 Applied Time Series Analysis for Finance and Macroeconomics).
Completion possibilities
Lectured course: autumn semester 2nd period
Recommended timing: 3rd or 4th year
Language: English
Book exam: spring semester
Lecturer Heikki Lehkonen

5 ECTS     KTTS366 DERIVATIVES

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • recognize, report, and apply theories of derivatives pricing
 • evaluate return and risk potential of sophisticated derivative instruments and structures, and calculate their market values
 • analyze and plan risk management solutions and make decisions regarding risk management

Content The lecture course gives a comprehensive treatment of derivatives and risk management. Key points of the lecture course are derivatives pricing, the Black-Scholes-Merton model, risk neutral pricing, tree models, numerical methods, Value-at-Risk, Expected Shortfall, market and credit risks and instruments applied to hedge these risks, portfolio optimization with nonlinear risk measures.
Literature Lecture materials will be provided by the instructor.
Recommended Books:
Hull, J. 2012. Options, Futures, and Other Derivatives 8th edition.
Literature in JYKDOK http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS366
Prerequisites KTTA335 Asset Pricing and Investments, KTTS220 Mathematical Economics II. In addition it is recommended that students know the basic econometric methods (for example KTTA250 Econometrics I, and/or KTTA287 Applied Time Series Analysis for Finance and Macroeconomics) and master theories of financial economics (for example KTTS330 Advanced Financial Economics).
Completion possibilities
Lectured course: organized biannually spring semester (next 2014)
Recommended timing: 3rd or 4th year
Language: English
Book exam: autumn semester
Lecturer Juhani Raatikainen

4 op    KTTS390   RAHOITUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ II

Osaamistavoitteet Opintojakson tavoitteena on syventää osaamista valinnaiselta rahoituksen erikoisalueelta. Kurssi luennoidaan vuorotellen rahoituksen eri alueilta. Kurssia ei luennoida jokaisena lukuvuonna.
Sisältö Rahoituksen erityiskysymys voi esimerkiksi olla sijoitussalkun rakenteen optimointi, rahoituksen käyttäytymistiede, rahoitusmarkkinoiden ennustaminen, riskienhallinta tai kansainvälisen rahoituksen erityisteemat.
Kirjallisuus Vastuuopettaja ilmoittaa soveltuvan kirjallisuuden
Esitiedot KTTP320 Johdatus rahoitukseen, Corporate Finance, KTTA335 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu
Suoritusmahdollisuudet
Luentokurssi: ei joka vuosi
Ajoitus: 3. (tai 4.) opintovuosi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Juhani Raatikainen

6 op   KTTS430   ALUETALOUSTIEDE II

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tulkita talouden toimijoiden sijaintipäätöksiä
 • selittää, mitä tarkoitetaan agglomeraatiolla, mitkä tekijät vaikuttavat siihen ja mitkä ovat agglomeraation seuraukset
 • esittää teorioiden ja empiirisen tutkimuksen yhteyden aluetaloustieteessä
 • soveltaa teorioita erilaisissa empiirisissä tilanteissa
 • arvioida kaupunkien rakenteita teorioiden avulla
 • arvioida aluepoliittisia ohjelmia

Sisältö Sijaintiteoriat, keskuspaikkateoriat, new economic geography, ydin-periferia -malli, kaupunkien erilaiset rakenteet, agglomeraatio ja talouden toimintojen keskittyminen, inhimillisen pääoman ulkoisvaikutukset alueiden kehityksessä
Kirjallisuus Capello, R. 2007. Regional Economics.
Brakman, S., Garretsen, H. & van Marrewijk, C. 2009. The New Introduction to Geographical Economics.
Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS430
Esitiedot KTTA150 Mikrotaloustiede I, KTTA160 Makrotaloustiede I, KTTA410 Aluetaloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso
Kirjatentti: syyslukukausi
Term paper (for exchange student only): academic year
Vastuuopettaja Timo Tohmo

6 op   KTTS521   TYÖMARKKINAT II

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tulkitsemaan ja analysoimaan erilaisten institutionaalisten työmarkkinarakenteiden (ammatillinen järjestäytyminen, koulutusjärjestelmät, verotus, työttömyys- ja työsuhdeturva, palkkalainsäädäntö, työaikasäätely) vaikutusta työmarkkinoiden toimintakykyyn (palkanmuodostus, palkkaerot, koulutuksen tuotot, työttömyys ja työllisyys) epätäydellisesti toimivilla työmarkkinoilla
 • omaksumaan ja analysoimaan työmarkkinoita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita

Sisältö Työmarkkinainstituutiot, ammatillinen järjestäytyminen, inhimillisen pääoman teoria, työsuhdeturva, työllisyys, työttömyys ja palkkarakenne.
Kirjallisuus Boeri, T. & van Ours, J. 2008. The Economics of Imperfect Labor Markets. Cahuc P. & Zylberberg, A. 2004. Labor Economics. (soveltuvin osin).
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS521
Esitiedot KTTA511 Työmarkkinat I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetus: järjestetään joka vuosi, mutta seuraavan kerran syyslukukauden 2. jakso 2014
Ajoitus: 3. tai 4. opintovuosi
Kirjatentti: kevätlukukausi
Book exam: academic year
Vastuuopettaja Jaakko Pehkonen

5 op    KTTS531   TYÖMARKKINOIDEN JA ALUETALOUKSIEN ERITYISTEEMOJA

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • antaa esimerkkejä siitä, miten työmarkkinoiden ja aluetaloustieteen teorioita voidaan soveltaa empiirisiin tutkimuskysymyksiin
 • soveltaa ekonometrisiä menetelmiä työmarkkinoiden ja aluetaloustieteen tutkimukseen
 • tulkita tutkimuksista saatuja tuloksia

Sisältö Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain
Kirjallisuus Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana
Esitiedot KTTA250 Ekonometria I, KTTA511 Työmarkkinat I, KTTA410 Aluetaloustiede I
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetus: syyslukukauden 2. jakso ( luentoja ei ole lukuvuonna 2015-2016, vaan kurssin voi silloin suorittaa esseillä, ota yhteyttä suoraan vastuuopettajaan).
Ajoitus: 3. opintovuosi
Vastuuopettaja Jutta Viinikainen

5 ECTS     KTTS631   ECONOMICS OF EXCHANGE RATES

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • be aware of exchange rate dynamics
 • comprehend the basic theories of the foreign exchange
 • explain the causes and consequences of exchange rate fluctuations
 • analyze the impacts of economic policy on exchange rate
 • evaluate the efficiency of foreign exchange market
 • evaluate and forecast exchange rates

Content Purchasing Power Parity. Covered and Uncovered Interest Rate Parity. Currency and interest rate arbitrage. Efficiency of foreign and forward foreign exchange market. Rational expectations in currency market. Risk premium in foreign exchange market. Traditional macro models for exchange rate determination: Monetary model, Dornbusch overshooting model, portfolio balance model. Exchange rate regimes. Empirical testing of foreign exchange models. Basics of microstructure in foreign exchange. Some recent topics in foreign exchange.
Literature Copeland, L. 2005. Exchange Rates and International Finance. 4th Edition. (or newer)
Cuthbertson, K. & Nitzsche, D. 2004. Quantitative Financial Economics, Stocks
Bonds and Foreign Exchange. 2nd Edition, Chapters 24–27.
Supplementary reading list is provided in the course.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS631
Prerequisites KTTA160 Macroeconomics, KTTA150 Microeconomics, KTTA250 Econometrics I, KTTA287 Applied Time Series Analysis for Finance and Macroeconomics, KTTS220 Mathematical Economics II
Completion possibilities
Contact teaching course: organized biannually (autumn semester 2nd period)
Recommended timing: 3rd or 4th year
Language: English
Book exam: academic year
Lecturer Kari Heimonen

KTTS861 ECONOMICS OF EDUCATION

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • summarize human capital theory and the investment motive in the individual’s education decisions.
 • summarize the current state of education economics research, including the (un)certainty surrounding potential policy recommendations
 • analyze educational policy in Finland and abroad from a theoretical and from an empirical perspective
 • explain allocation problems and their solutions, particularly when the allocated items have preferences of their own, such as the allocations of school slots over students (or vice versa)
 • explain the measurement and interpretation of educational outcomes such as test scores

Content Private and social returns to education: is education a financially worthwhile undertaking, for the individual and for society? Improving educational outcomes: what can we do in terms of institutional changes and financing in order to make education more efficient and equitable? School choice: we want students to be able to choose schools, but what should we do when a school is oversubscribed? (This is a surprisingly complicated and interesting problem.) And is it possible to have a well-functioning private market for education? Psychometrics: how to interpret test scores such as IQ scores, grades and PISA scores?
Literature
Abdulkadiroğlu, Atila and Tayfun Sönmez, School Choice:  A Mechanism Design Approach. The American Economic Review, Vol. 93, No. 3 (Jun., 2003), pp. 729–747
Joshua Angrist and Alan Krueger, Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings? The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 4 (Nov., 1991), pp. 979–1014.
Duckworth, Angela Lee, and Martin EP Seligman. Self-discipline gives girls the edge: Gender in self-discipline, grades, and achievement test scores. Journal of educational psychology 98.1 (2006): 198.
Duflo, Esther, Pascaline Dupas, and Michael Kremer. Peer Effects, Teacher Incentives, and the Impact of Tracking: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya.  American Economic Review, 101(5): 1739–74. 2011.
Fredriksson, Peter, Björn Öckert, and Hessel Oosterbeek. Longterm effects of class size. The Quarterly Journal of Economics 128.1 (2013): 249–285.
Gale, D. and L. S. Shapley, College Admissions and the Stability of Marriage The American Mathematical Monthly, Vol. 69, No. 1 (Jan., 1962), pp. 9–15
Hanushek, Eric A., Ludger Woessmann, and Lei Zhang.  General education, vocational education, and labor-market outcomes over the life-cycle. No. w17504. National Bureau of Economic Research, 2011.
Oreopoulos, Philip, and Kjell Salvanes. Priceless: The Nonpecuniary Benefits of Schooling. Journal of Economic Perspectives, 25(1): 159–84. 2011.
Pritchett, Lant. Does Learning to Add up Add up? The Returns to Schooling in Aggregate Data. In: E. Hanushek and F. Welch, Editor(s), Handbook of the Economics of Education, Elsevier, 2006, Volume 1, Pages 635–695, ISSN 1574-0692, ISBN 9780444513991
Öckert, Bjorn, What’s the Value of an Acceptance Letter? Using Admissions Data to Estimate the Return to College. Economics of Education Review, Vol. 29, No. 4 (Aug 2010), pp. 504–516.
Possible other additional articles instructed by the lecturer.
Prerequisites Entry requirements: High school level math. The ability to manipulate data, e.g. using Excel, Stata or R. Recommended: a course in econometrics or statistical inference.
Completion possibilities
Contact teaching course. Lectures, exercises.The final grade is based on individual and group exercises. Group exercise points totals are normally common to the group, but different points can be given to different group members retroactively in exceptional cases.

Spring semester 3rd period
Language: EN

Lecturer Kristian Koerselman

 

6 ECTS     YLAS325  CORPORATE FINANCE

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • calculate cost of capital using relevant benchmarks and risk profiles of firms
 • measure value of real assets
 • understand investment and financing strategies of firms
 • understand financing choice in the light of taxation and bankruptcy costs
 • understand variegated aspects of managerial incentives and motivations, affecting firm value
 • learn various dynamics of mergers and acquisitions (M&A)
 • compare and use different financial derivative instruments in order to do corporate risk management.

Content Corporate Taxes & the Impact of Financing on Real Assets Valuation, Taxes and Financing Choice, Effects of Taxes on Dividends & Share Repurchases, Bankruptcy Costs and Debt Holder-Equity Holder Conflicts, Capital Structure and Corporate Strategy, Managerial Incentives and Financial Decisions, Information Conveyed by Financial Decisions, Mergers & Acquisitions (M&A), Risk Management and Corporate Strategy (including use of financial derivatives e.g. Forwards, Futures, Options and Swaps, and pricing of derivatives) and Real Options.
Literature Grinblatt, M. & Titman, S. 2001. Financial Markets and Corporate Strategy. 2nd edition, McGraw Hill.
Shapiro, A. 2006. Multinational Financial Management, 8th Edition, J. Wiley & Sons.
Madura, J. 2000. International Financial Management, 10th edition, South-
Western College Publishing (A division of International Thomson Publishing Inc.)
Recommended research articles
Lecture notes and exercises during surgery sessions.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS325
Prerequisites Basics of Business Studies.
Completion possibilities Contact teaching course. Lectures and exercises (surgeries). Course evaluation is done on the basis of written exam and presentation. Autumn 1st period.
Language: EN
Lecturer M.Sc. Shabnamjit Singh Hundal