Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Yhteiset opinnot

Kauppakorkeakoulun yhteisten opintojen opintojaksokuvaukset

 

Tutkintoon kuuluvien kauppakorkeakoulun tarjoamien yleisopintojen opintojaksokuvaukset


1 op   TTKY025  OPINTOJEN SUUNNITTELU, EHOPS JA OMAOPETUTOROINTI

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hahmottaa kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintorakenteen ja tutkintoon kuuluvat opinnot
 • suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
 • hallita omaa opiskeluprosessiaan
 • reflektoida omaa osaamistaan ja oppimiaan asioita

Sisältö Opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinta sekä osallistuminen OmaOpe-ryhmissä toteutettavaan opintoohjaukseen
Suositusajankohta 1. opintovuosi
Suoritusmahdollisuudet Itsenäinen työskentely, ohjausklinikka ja OmaOpe-ryhmän kokoontumiset

4 op   TTKY610 MATEMATIIKAN   KERTAUSKURSSI (vaatimuksena kandidaatin tutkintoihin, joiden pääaine on johtaminen tai markkinointi)

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa ratkaista tavanomaisimpia yhtälöitä ja yhtälöpareja
 • tunnistaa ja osaa käsitellä perusfunktioita ja osaa hahmotella niiden kuvaajat
 • hallitsee derivoinnin ja integroinnin alkeet
 • osaa minimoida ja maksimoida yhden muuttujan polynomimuotoisen funktion

Sisältö Kurssilla käsitellään käytännön soveltajan kannalta keskeisimpiä lukion pitkän matematiikan sisältöjä
Kirjallisuus Mikä tahansa lukion pitkän matematiikan oppikirjasarja
Kaija Häkkinen: Matematiikan propedeuttinen kurssi
Esitiedot Ei esitietovaatimuksia
Suositusajankohta 1. opintovuosi
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso


4 op TTKY611 TALOUSMATEMATIIKKA 1 (pakollinen kaikille JSBE:n opiskelijoille)

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee tyypillisimmät korko- ja lainalaskut ja havaitsee näiden yhteydet säännöllisiin lukujonoihin
 • hallitsee matriisien peruskäsitteet ja peruslaskutoimitukset, osaa laskea determinantin ja käänteismatriisin ja pystyy ratkomaan yhtälöryhmiä matriisien avulla
 • osaa ratkaista kahden muuttujan lineaarisia optimointiongelmia

Sisältö Säännölliset lukujonot ja niiden sovellukset korko- ja lainalaskentaan, matriisilaskennan perusteet ja lineaarinen optimointi.
Kirjallisuus Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi, luku 2 (matriisiosuus)
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta
Esitiedot Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Mikäli aiemmista matematiikan opinnoista on kauan tai tarvitsee lisäharjoitusta, niin TTKY610 Matematiikan kertauskurssi on suositeltava.
Suositusajankohta 1. opintovuosi
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 2. jakso

 

4 op   TTKY612  TALOUSMATEMATIIKKA 2 (pakollinen taloustieteen ja laskentatoimen pääaineopiskelijoille sekä rahoituksen opintokokonaisuuden opiskelijoille)

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee yhden muuttujan funktioiden tavallisen ja implisiittisen derivoinnin
 • hallitsee yhden muuttujan funktioiden perusintegroinnin, osittaisintegroinnin sekä muuttujanvaihtomenetelmän sovelluksineen
 • hallitsee useamman muuttujan funktioiden osittaisderivoinnin
 • osaa soveltaa derivointia erilaisten ääriarvotehtävien ratkaisemiseen
 • osaa ratkaista yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä

Sisältö Differentiaali- ja integraalilaskentaa sovelluksineen yhden muuttujan funktioille.
Useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskentaa sovelluksineen. Differentiaaliyhtälöiden alkeet.
Kirjallisuus Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi (luvut 3-5)
Esitiedot Lukion pitkä matematiikka, TTKY610 Matematiikan kertauskurssi tai vastaavat opinnot ovat erittäin suositeltavia.
Suositusajankohta 1. opintovuosi
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso

 

3 op   TTKY630   TAULUKKOLASKENTA JA TIETOKANNAT

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee taulukkolaskentaohjelmistojen peruskäytön
 • osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmistoja talousmatemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
 • ymmärtää mitä tietokannat ovat ja osaa tuottaa ja hakea tietoa erilaisista valmiista tietokannoista

Sisältö Taulukkolaskentaohjelmien peruskäyttö sekä tietokantojen perusteet käytännön soveltajan kannalta
Kirjallisuus Ilmoitetaan tarvittaessa kurssin yhteydessä
Esitiedot TTKY611 Talousmatematiikka 1 on suositeltava. Mikäli tietokoneen peruskäyttöön tarvitaan harjoitusta, niin suositellaan myös kurssin ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä alkuosaa.
Suositusajankohta 1. opintovuosi
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso

 

8 op KTTP111 TALOUSTIETEEN PERUSKURSSI

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeisiä kansantalouden peruskäsitteitä, (kuten esim. markkinat, hinnat, kysyntä, tarjonta, BKT, raha, inflaatio) ja niiden käyttäytymistä
 • soveltaa kysynnän ja tarjonnan käyttäytymistä erilaisissa markkinatilanteissa, sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta
 • arvioida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kansantalouden ongelmatilanteissa
 • analysoida kansantalouden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu
mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.
Kirjallisuus Begg, D., Fischer, S. & Dornbusch, R. 2008. Economics. 9th edition.
Pohjola, Matti. 2012. Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro.
Esitiedot Ei esitietovaatimuksia
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso
Book exam (foreign students only): spring semester
Vastuuopettaja Esa Mangeloja

5 op   KAOP110  SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN PERUSTEET

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä tärkeimmät siviilioikeudelliset käsitteet
 • tehdä yhteenveto oikeustoimesta ja omistusoikeudesta
 • esittää edustamista, vakuuksia, vahingonkorvausta ja kuluttajansuojaa koskevan säännöstön keskeisimmät asiat
 • tunnistaa erilaiset yhtiömuodot ja niiden erot sekä eri yhtiömuotoja koskevan normiston pääpiirteet

Sisältö Kurssilla annetaan perustiedot kauppa- varallisuus- ja yhtiöoikeudesta. Käsiteltäviä asioita ovat mm. oikeustoimioppi, omistusoikeus, velvoite- ja vakuusoikeus sekä elinkeino- ja yritystoiminnan oikeudellinen sääntely. Asioita painotetaan yritysoikeudellisesta näkökulmasta. Kurssi on tarpeen kaikille kauppaoikeutta suorittaville.
Kirjallisuus Hoppu, E & Hoppu, K. 2011. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet
Villa S. 2006. Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö.
Esitiedot Ei esitietovaatimuksia
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso
Vastuuopettaja Mikko Antikainen

2 op   YLAY050   TUOTANTOJOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käsitteellisesti erottaa erilaisia tuotannonaloja ja tuotantojärjestelmiä
 • tunnistaa tuotannon johtamisen keskeiset tavoitteet
 • tunnistaa tuotannon ohjauksen periaatteet

Sisältö Tuotanto ja valmistus, tuotannon tavoitteet, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, logistiikka ja materiaalihallinta, tarjontaketjun hallinta, tuotantoteoriat, tuotantojärjestelmät, laadunvarmistus, tuotantotalous
Kirjallisuus Haverila M., Uusi-Rauva E., Kouri I. ja Miettinen A. 2005. Teollisuustalous. Luvut 6-9. 2005 (5. painos) tai uudempi 2009 (6.painos). Luentomateriaali.
Esitiedot Ei ole
Suoritusmahdollisuudet Luennot, luentomateriaali, pakollinen ATK-harjoitus, itsenäinen kirjallisuuden lukeminen, tentti. Arvostelu perustuu tenttiin. Syyslukukausi, 1. periodi.
Vastuuopettaja KTT Kari Sippola (luennot) ja KTT Antti Rautiainen (ATK-harj.)

 

Kahta seuraavaa opintojaksoa voi käyttää aineopintojen valinnaisiin opintoihin


3–12 op   KTTA740/YJOA950/YLAA950/YMAA950  HARJOITTELU

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • laatia osaamistavoitteet omalle työssäoppimiselle
 • työskennellä oman alan asiantuntijatehtävissä
 • arvioida omaa suoritustaan työntekijänä sekä arvioida omaa oppimistaan suhteessa oppimistavoitteisiin

Sisältö Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy alan ammattikäytäntöön. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, mihin koulutusohjelman tavoitemäärittelyn mukaisesti opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia.
Harjoittelun tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 • harjoittelutehtävien tulee olla ei-rutiiniluonteisia, tyypillisesti kehitys- tai selvitystehtäviä
 • opiskelijalla on harjoittelupaikalla oppiaineen hyväksymä ohjaaja, jonka kanssa tehdään harjoittelusuunnitelma
 • opiskelija toimittaa harjoittelusuunnitelman ennen harjoittelua oppiaineen harjoitteluvastaavalle
 • opiskelija laatii harjoittelustaan selonteon, jonka pääaineen professori hyväksyy

Laajuus Oppiaineen harjoitteluvastaavan hyväksynnän mukaan. Kuukauden harjoittelu vastaa 3 opintopistettä.
Esitiedot Aineopinnot
Suositusajankohta 3. tai 4. opintovuosi
Suoritusmahdollisuudet Harjoittelusuunnitelma, harjoittelu, harjoitteluraportti

1–6   op   TTKA920 PROJEKTIOPINNOT

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • laatia osaamistavoitteet omalle projektioppimiselle
 • soveltaa aiemmin opittua teoriatietoa käytännön projektityössä
 • arvioida omaa suoritustaan työntekijänä sekä arvioida omaa oppimista suhteessa oppimistavoitteisiin

Sisältö Aiemmin opitun laskentatoimen osaamisen soveltaminen käytännön projektissa.
Esitiedot Aineopinnot
Suositusajankohta 3.–5. opintovuosi
Suoritusmahdollisuudet Projektisuunnitelma ja tavoiteraportti, projekti, oppimisraportti