Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Johtaminen (YJO)

Johtamisen aine- ja syventävien opintojen opintojaksokuvaukset

Johtamisen aineopinnot

 

6 op YJOA240 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
 • kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
 • selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
 • eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
 • arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
 • arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Sisältö

 • Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
 • Strateginen henkilöstöjohtaminen
 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Henkilöstöjohtamisen käytännöt
 • Organisaatiokulttuuri ja muutos
 • Johtajuus ja esimiestyö
 • Työelämän suhteet

Kirjallisuus Viitala, R. 2007. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOA240
Artikkelit, jotka ilmoitetaan kurssin alussa
Esitiedot Johtamisen perusteet
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
1.-2. jaksot/syyslukukausi
Vastuuopettaja Suvi Heikkinen

 

6 op   YJOA250   TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä työhyvinvoinnin luonnetta yksilön ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
 • oppia perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
 • tehdä työhyvinvointisuunnitelman
 • seurata ja reflektoida omaa työhyvinvointiaan

Sisältö Työhyvinvoinnin tasot ja näkökulmat, positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo, stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy, työn muutoksen hallinta, tietotyö ja työn hallinta, työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet.
Kirjallisuus Kurssin alussa ilmoitetut artikkelit ja muu kirjallinen materiaali.
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet/Basic Business Studies, YJOA240 Henkilöstöjohtaminen
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi sisältäen luennot ja harjoitukset. Ennakkotehtävä, luentopäiväkirja, ryhmätyöt artikkeleiden pohjalta.
Vastuuopettaja Iiris Aaltio

 

6 op   YJOA260   JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan
 • vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia
 • suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä
 • arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia

Sisältö Johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta. Lisäksi kehittämisen tehtäväkentät, kehittäjän roolit ja vaikuttamisen tavat.
Kirjallisuus Artikkelit luennoitsijan ilmoituksen mukaan.
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies, YJOA240 Henkilöstöjohtaminen
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi. Joko kirjallinen kuulustelu tai esseesuoritus.
Kevätlukukausi. 2. Periodi
Vastuuopettaja Teppo Sintonen
Lisätietoja Ensimmäisellä luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin ja muu tarpeellinen lisäinfo. Osallistumisvelvoite luennoilla on 100 % luentojen kokonaismäärästä. Maksimi osallistujamäärä on 60 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.)

 

4 ECTS   YJOA286   SYSTEM INTEGRATION CONSULTING – A HANDS-ON COURSE

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • Distinguish between different approaches to consulting and understand their differences
 • Understand the overall processes involved in consulting assignments
 • Understand the basic principles of consulting assignment as applied to system integration context
 • Perform basic needs analysis and understand the basic logic behind business process modeling
 • Understand how to be a productive member in a diverse consulting team to come up with a solution to customer need
 • Produce an informative presentation in foreign language to present a solution to the customer

Content:
Development tends within consulting industry
Consulting as a professional field
Planning and executing a system integration consulting assignment
Consultation process as used by one of the leading global consulting firms
Literature Materials announced during lectures
Prerequisites Minimum of 75 ECTS, including compulsory intermediate studies in one’s major
Completion possibilities Contact teaching course, 100% presence required, active participation, learning journal/diary
Autumn semester 2nd period
Language: EN

6 ECTS     YJOA320    STRATEGIC MANAGEMENT

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • Explain the basic principles of strategic management and the central ideas of the most important schools of thought within the field
 • Understand how the principles of strategic management and its schools of thought are connected to practical and research-oriented lines of thought
 • Specify, evaluate, and compare some of the central confrontations between ideas found within the strategic management literature
 • Assess and consider one's own interest in practical duties related to strategic management
 • Understand the importance of strategic management for the practical functioning of organizations as well as in terms of scientific research
 • Perform a limited content analysis in cooperation with fellow students on a research-oriented journal article dealing with a strategic management-related topic (voluntary extra task)
 • Produce an informative presentation based on content analysis in a foreign language (voluntary extra task)

Content:
Historical development and schools of thought of strategic management
Strategic management as processional field
Connections between change and strategic management
Interplay between internal and external environments of an organization and role of strategic management in steering the relationship
Factors driving and changing competition within industries
Crafting and implementing strategy as a holistic process
Challenges related to growth and organizing
The role of management in the process of strategic management
Literature Grant (2013). Contemporary Strategy Analysis, 8th ed.
Porter, M.E. (1980 tai 2004). Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOA320
Prerequisites Basic Business Studies
Completion possibilities Contact teaching course
Spring semester 3rd period
Language: EN
Lecturer Pasi Sajasalo

5 ECTS    YJOA451   BUSINESS AND LEADERSHIP ETHICS

Learning outcomes On successful completion of the course, students will:

 • know the concepts of ethics and business ethics, leadership and ethical leadership,
 • know the principles of and instruments for building responsible business and understand the role of ethical leadership and management in promoting responsibility in and of organizations;
 • be able to distinguish different ethical theories, critically reflect their principles and apply them in the analysis of leadership and management practices;
 • be able to recognize unethical leadership and management in different contexts, distinguish their causes and consequences to the individual, organization and society
 • be able to propose well-argued solutions to ethical problems in business;
 • reflect their own personality in the light of business and leadership ethics.

Content

 • Ethics and leadership: academic disciplines and practical activities. Differences and interrelations among the concepts and phenomena of leadership ethics, ethical leadership, business ethics and organizational ethics. Types of ethical and unethical leadership.
 • Moral philosophy, ethical theories and leadership practices. Use of ethical theories in analyzing cases of (un)ethical leadership and management.
 • Implications of corporate social responsibility and stakeholder management to leadership and organizational ethics.
 • Ethical problems in leadership and management. Contextual approach to the analysis of the problems. Whistle-blowing as an expression of civic duties in the work context.
 • Business ethics and leadership ethics as instruments for building an ethical and decent workplace and ensuring organization’s sustainability. Implications of globalisation to business ethics and leadership ethics.

Literature
Crane, A., Matten, D. (2006 or newer). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, 2nd ed. Oxford:University Press.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOA451
Articles announced during introductory lecturing
Prerequisites Basic Business Studies /Liiketoimintaosaamisen perusteet. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet /YTPP221 Introduction to Management and Leadership.
Completion possibilities Contact teaching course
Autumn term (1st or 2nd period)
Language: EN
Lecturer Raminta Pucetaite. Autumn 2016 Elina Riivari/Tuomas Kokko.


6 ECTS    CEMA150   BUSINESS, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • identify the principles of sustainable development and their connection to corporate responsibility (CR);
 • explain the importance of CR and corporate environmental management in the academic and managerial context;
 • analyse, evaluate and compare corporate approaches to environmental and social issues;
 • produce a group essay and group presentation on the CR issues of a chosen corporation based on scientific reporting guidelines.

Content Global environmental, social and economic challenges. Framework for sustainable development in business. Measurement of environmental, social and economic impacts. Management systems for sustainability. Sustainable consumption and investment.
Literature Epstein, M.J. 2008. Making Sustainability Work – Best practices in managing and measuring corporate social, environmental and economic impacts. UK: Greenleaf Publishing. Available in Ebrary.
Stead, J.G. and Stead, W.E. 2009. Management for a Small Planet. Third edition. UK: Greenleaf Publishing.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/CEMA150
Completion possibilities Contact teaching course
Autumn semester 1st period
Language: EN

 

Johtamisen syventävät opinnot

 

6 op   YJOS195   METODIOPINNOT

Tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteitä, tieteenfilosofisia lähtökohtia, tutkimusstrategioita ja menetelmiä
 • pohtia tieteellisen tutkimuksen taustasitoumuksia ja olettamuksia
 • arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien soveltamisen mahdollisuuksia oman tutkimushankkeen näkökulmasta

Sisältö Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, aineistot ja analyysit, sekä tutkimuksen käytännön toteuttaminen.
Kirjallisuus Artikkelit luennoitsijan ilmoituksen mukaan sekä oheislukemistona Bryman, A. & Bell, E. 2003, 2007 tai 2011. Business Research Methods. Oxford University Press.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS195
Esitiedot Johtamisen pakolliset aineopinnot
Suositusajankohta Suositellaan suoritettavaksi pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi, joko kirjallinen kuulustelu tai esseesuoritus.
Syyslukukausi 2. jakso
Lisätietoja Ensimmäisellä luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin ja muu tarpeellinen lisäinfo. Osallistumisvelvoite
luennoilla on 100 % luentojen kokonaismäärästä. Maksimi osallistujamäärä on 30 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka
maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.)

 

6 op   YJOS510   STRATEGIA-AJATTELU

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Eritellä analyyttisesti strategia-ajattelun koulukuntien keskeisiä näkemyksiä strategian olemuksesta
 • Eritellä ja arvioida analyyttisesti strategia-ajattelun piirissä esiintyviä vastakkainasetteluja
 • Ymmärtää koulukuntien kytkentöjä strategian tutkimuksellisiin suuntauksiin
 • Etsiä ja perustella strategialähtöisiä tutkimusaiheita
 • Toteuttaa yhteistoiminnallisella otteella sisältöanalyysin osoitetusta strategian alan tutkimusartikkelista
 • Tuottaa informatiivisen ja selkeän suullisen esityksen sisältöanalyysin pohjalta
 • Toteuttaa yhteistoiminnallisella otteella strategia-analyysin valitusta organisaatiosta ja kykenevän löytämään valitun organisaation toiminnan strategisia linjauksia

Sisältö Strategian koulukunnat ja niiden keskeiset ajatukset strategian olemuksesta
Strategian ”oppihistoria” ja strategiatutkimuksen kehityslinjat
Strategian muotoiluun vaikuttavat tekijät ja kokonaisprosessi
Kirjallisuus Tieteelliset artikkelit opettajan ilmoituksen mukaan.
Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (2009). Strategy safari: the complete guide through the wilds of strategic management, 2nd ed.
Mintzberg, H.1994. The Rise and Fall of Strategic Planning.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS510
Esitiedot Johtamisen aineopintojen pakolliset jaksot
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi, syyslukukausi 1. jakso
Vastuuopettaja Pasi Sajasalo

6 ECTS  YJOS520  ORGANIZATION THEORIES

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • recognize theoretical background in reading studies at the organization study field
 • compare different theory approaches and use them in study designs
 • apply organization theory on current work-life and management questions
 • develop critical understanding in studying management and organizations

Content History of organization studies. Fields of organization studies: 1) managing systems and technology, 2) managing people, 3) diversity in
organizations, 4) feelings and aesthetics, 5) culture, identity and crosscultural management 6) critical management research, 7) organizational
change. Methodological aspects in organization theory. Legitimization of academic knowledge. How to apply organization theory in research and practice.
Literature Hatch, M. & Cunliffe, A. 2006. Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. Articles during the course.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS520
Prerequisites Intermediate studies in management and leadership
Completion possibilities
Contact teaching course: lectures with 80 % participation and active participation on group-work during the lectures. Course completion is
based on either 1) exam based on lectures, group-work and literature, or 2) Essey written and presented at the end of the course. Detailed
information at the beginning of the course.
Autumn semester 2nd period / Language: ENGLISH
Lecturer Iiris Aaltio

6 op    YJOS590    IHMISTEN JOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata ja analysoida kriittisesti johtajuuden teoriat sekä vertailla niitä
 • kuvata ja arvioida johtajuutta sukupuolisensitiivisesti ja eettisen vastuullisuuden kannoilta
 • selittää johtamisen kehittämisen teoriat ja arvioida kriittisesti niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin
 • selittää johtamistyön ominaispiirteet sekä arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan esimiestyön kannalta
 • etsiä ja perustella johtajuuden tutkimusaiheita sekä toteuttaa tutkivalla otteella selvityksen jostakin johtajuuden osa-alueesta
 • tuottaa selkeän ja tieteellisten kirjoitusohjeiden mukaan tehdyn raportin tehdystä selvityksestä yhteistoiminnallisesti ja esittää se julkisesti
 • kuvata tieteellisen kongressin toimintaperiaatteet ja toimia niiden mukaisesti

Sisältö

 • Johtajuuden teoriat
 • Johtajuus suhteissa
 • Valta ja vaikuttaminen
 • Etiikka ja johtajuus
 • Johtajuus, sukupuoli ja diversiteetti
 • Johtajuuden kehittäminen
 • Esimiestyö
 • Henkilöstön kehittäminen ja arviointi esimiestyön näkökulmasta

Kirjallisuus Ladkin, Donna. 2010. Rethinking leadership. A New Look at Old Leadership Questions Edward Elgar Publishing
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS590
Artikkelit, jotka ilmoitetaan kurssin alussa
Esitiedot Johtamisen aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
4. periodi/kevätlukukausi
Kieli: suomi
Vastuuopettaja Tommi Auvinen

 

6 op/ECTS    YJOS240   OPPIMINEN ORGANISAATIOSSA / LEARNING IN ORGANIZATIONS

Tavoitteet Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

 • selittämään oppiminen organisaatiossa –käsitteen historiallisen taustan
 • vertailemaan käsitteen oppimis-, johtamis- ja organisaatioteoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia
 • arvioimaan ja problematisoimaan käsitteen taustaolettamuksia ja käytäntöjä
 • tuottamaan johonkin kurssin teemaan pureutuvan, tieteellisesti perustellun kirjallisen ja suullisen esityksen yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa
 • arvioimaan ja reflektoimaan omaa ja ryhmänsä oppimista

Sisältö Oppimista organisaatiossa voi pitää sateenvarjokäsitteenä, jonka alle mahtuu tausta-ajattelultaan erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä ja malleja. Kurssilla tutustutaan näihin käsityksiin yleisesti. Lisäksi jokainen opiskelija perehtyy syvemmin häntä itseään puhuttelevaan näkemykseen
kirjallisuuden avulla ja osoittaa tämän perehtymisensä ryhmätyössä.
Kirjallisuus Artikkelit ja kirjallisuus luennoitsijan ilmoituksen mukaan
Esitiedot Johtamisen aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet ja ajoitus
Ennakkotehtävä, luennot (pakolliset), kirjallisuus, ryhmätehtävä ja loppuarviointi
3. periodi. Huom! Ei luennoida keväällä 2015.

5 ECTS     YJOS276    CASES IN BUSINESS ETHICS

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • recognize and critically reflect ethical dimensions of organizational life,
 • analyze, evaluate and solve ethical problems in business through theoretical frameworks,
 • take a role as a moral decision-maker in ethically challenging situations and participate constructively in a moral dialogue at a group level,
 • create proposals and argue for how ethics can be promoted by management and leadership activities

Content

 • Ethics management
 • Ethical decision-making
 • Ethical problems in business
 • Ethics and leadership
 • Gender, careers and ethics
 • Company-stakeholder relationship

Literature Pucetaite, R. (ed.) 2012. Cases in Organizational Ethics. Nordic Baltic Ethics Series vol. 2. Vilnius University. ISBN 978-609-459-142-6. Available through internet: decom.vukhf.lt/book
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS276
Articles to be announced in the beginning of the course
Prequisites Bachelor level studies in management and leadership; for exchange students at least two bachelor level courses in following topics:
management, leadership, business ethics, corporate social responsibility
Completion possibilities Contact teaching course
Spring semester 3rd period. Huom! ei luennoida keväällä 2015.
Language: EN
Lecturer Professor Anna-Maija Lämsä

5 op    YJOS467   TYÖ, ORGANISOITUMINEN JA YHTEISKUNTA

Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää ja tuntee työn ja organisoitumisen
välisen suhteen historiallisesta perspektiivistä käsin. Lisäksi opiskelija tuntee ja tietää ja eri ammattialojen ja johtamisen, sekä
organisoitumisen rajapintoja ja leikkauskohtia. Opiskelija tutustuu alan viimeaikaiseen tutkimukseen.

Sisältö

 • Työn historiallinen muutos
 • Työ ja vieraantuminen
 • Työ, taidot ja osaaminen
 • Teollinen työ ja palveluammatit
 • Uudet työn muodot
 • Työn ulkopuolella: työttömyys ja syrjäytyminen
 • Globalisaation vaikutus työhön ja professioihin.
 • Työ ja johtaminen

Kirjallisuus Edgell, S (2012). The Sociology of Work.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS467
Esitiedot Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.
Suoritusmahdollisuudet/Työmuodot
Osallistuminen seminaarityöskentelyyn sekä tentitään teos: Edgell, S : The Sociology of Work (2012).
Kevätlukukausi 3. ja 4. periodi
Vastuuopettaja Tuomo Takala

6 op    YJOS530   NARRATIIVINEN ORGANISAATIO- JA JOHTAMISTUTKIMUS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • ymmärtää narratiivisen tutkimusmenetelmän perusteet
 • arvioida narratiivisuuden soveltuvuutta omaan tutkimukseen
 • soveltaa narratiivista tutkimusotetta omassa tutkimustyössä

Sisältö Kurssi on tutkimusmenetelmäkurssi, jossa narratiivisuutta lähestytään laaja-alaisesti. Kurssilla käydään läpi seuraavia asioita: narratiivisuuden ontologia ja epistemologia sekä perehdytään muutamaan keskeiseen analyysimenetelmään.
Kirjallisuus Artikkelit luennoitsijan ilmoituksen mukaan.
Esitiedot Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi. Joko kirjallinen kuulustelu tai esseesuoritus.
Kevätlukukausi 4. periodi. Kurssi järjestetään vuorovuosina opintojakson YJOS640 Muutoksen johtaminen kanssa. Seuraavan kerran keväällä 2014.
Vastuuopettaja Teppo Sintonen
Lisätietoja Ensimmäisellä luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin ja muu tarpeellinen lisäinfo. Osallistumisvelvoite
luennoilla on 100 % luentojen kokonaismäärästä. Maksimi osallistujamäärä on 30 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka
maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.)

6 ECTS   YJOS550   CULTURE, GENDER AND DIVERSITY MANAGEMENT

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • know relevant literature and concepts in the study of culture, gender and diversity in organization
 • study critically worklife questions in the field
 • understand methodological aspects in the study field
 • locate the field within organizational theory

Content Cultural approach in organization studies, approach and trends. Gender in understanding organizational realities. Sexuality in organizations. Men and masculinities. Women in management. Age, ethnicity and minority issues in management. Diversity management practices.
Literature A.M. Konrad, P. Prasad & J.K. Pringle (Eds). 2006. Handbook of Workplace Diversity. London: Sage. Pages: 1-167 and 271-371.
Aaltio, I. & Mills, A. (eds.). 2002 (tai 2004 eKirja). Gender, Identity and the Culture of Organizations.
Mats Alvesson & Yvonne Due Billing. 2009: Understanding Gender and Organizations. Sage.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS550
Prerequisites Intermediate studies in management and leadership
Recommended timing 3rd–5th study year
Completion possibilities Book exam: autumn semester 2nd period and spring semester 4th period
Lecturer Iiris Aaltio

5 ECTS   YJOS560   BUSINESS CONTEXTS

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • Explain and analyze cultural, economical and environmental factors in different business contexts
 • Describe and analyze the main findings of research

Content Business in different countries and contexts
Literature Article package
Prerequisites Compulsory intermediate courses in management and leadership
Recommended timing 3rd or 4th study year
Completion possibilities Book exam: autumn semester 2nd period and summer
Lecturer Teppo Sintonen

5 ECTS   YJOS570   ORGANIZATIONAL CULTURE

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • Describe and consider the concept of organization culture
 • Analyze, assess and estimate the role of culture in organizations theoretically from different approaches (emphasis on the postmodern context)
 • Understand organizational cultures theoretically and in the postmodern context

Content Theoretical and postmodern approach to the concept of organizational culture
Literature Alvesson, M. & Berg, P.O. (1992): Corporate Culture and Organizational Symbolism: an overview. Walter de Bruyter.
OR Alvesson, M. (2002): Understanding Organizational Culture. London: Sage.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS570
Articles announced by lecturer.
Prerequisites Intermediate studies in management and leadership
Recommended timing 4th or 5th study year
Completion possibilities Book exam: autumn semester 1st period and spring semester 3rd period
Lecturer Teppo Sintonen

5 op   YJOS580   NÄKÖKULMIA STRATEGIAAN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Tuottaa reflektoiva ja pohdiskeleva kirjallinen tuotos jossa opiskelija osoittaa jonkin strategian erityisalueen tuntemusta
 • Kriittisesti analysoida strategiatekstejä suhteessa omaan tutkimusaiheeseen tai kiinnostuksen kohteeseen

Sisältö Perehtyminen syvällisesti johonkin strategian erityisalaan joka tukee opiskelijan omaa tutkimusprosessia
Kirjallisuus Erikseen opettajan kanssa sovittavat teokset tai artikkelit
Esitiedot Johtamisen aineopintojen pakolliset jaksot, lisäksi YJOS510 Strategiaajattelu
Suoritusmahdollisuudet Essee, suoritusajankohta sovittava vastuuopettajan kanssa
Vastuuopettaja Pasi Sajasalo

5 ECTS   YJOS580   PERSPECTIVES ON STRATEGY

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • Produce a reflective written essay in which the student clearly shows indepth knowledge and understanding of the chosen special field of strategy
 • Critically analyze and assess strategy literature in relation to his/her field/topic of research

Content To familiarize in-depth with some special area of strategy that supports the student’s own research project
Literature Agreed upon case by case with the lecturer
Prerequisites Compulsory intermediate courses in management and leadership
Completion possibilities Essay, timing to be agreed with the lecturer
Language: EN
Lecturer Pasi Sajasalo

5 op   YJOS605   KARISMA ERI KONTEKSTEISSAAN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee ja tietää karisman eri konteksteissaan,
 • ymmärtää johtajuuden ja karisman välisen suhteen sekä osaa tunnistaa karismaattisia ilmiöitä ja
 • tuntee ja tietää uusinta karismatutkimusta.

Sisältö Karisma ja sen alkuperä. Karisman eri tyypit.Karisma ja valta. Karisma ja johtajuus. Erilaisia karismaattisia konteksteja. Karisma ja viestintä. Karismatutkimuksen nykysuuntauksia.
Kirjallisuus Artikkelipaketti Optimassa.
Esitiedot Johtamisen pakolliset aineopinnot oltava suoritettuina.
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetus/etäopetus. Kevätlukukausi 3.-4. periodi.
Lisätietoja:
Monimuoto-opetus. Kurssin voi tehdä etänä (paitsi tentti normaalisti Jyväskylässä).
a)      Luennot Moniviestimessä. Audio-luentoja 10 luentoa.
b)      Optimatyöskentely
c)      Lähiopetus (optio)
Tarkempi info annetaan kick off –luennolla lukukauden alussa 15.1. Osallistuminen tälle on välttämätöntä. Täällä annetaan myös tarkempi info lähiopetuksen muodoista ja tavoista, sekä annetaan opiskelijalle polkuavain, joka mahdollistaa audioluentojen kuuntelun.
Kuunnellaan audioluennot, tehdään työpaperi opettajan ohjauksessa, ja tentitään audioluennot sekä optimassa oleva materiaali (artikkelipaketti).

-luennot: Moniviestimessä ( kuunneltavissa omalta tietokoneelta.)

-työpaperi. Opiskelija tekee työpaperin, jostain karismaa käsittelevästä aiheesta.

-kurssin kokonaissuoritus menee rekisteriin kun tentti on tehty, ja työpaperi on jätetty ja hyväksytty tokokuun loppuun mennessä.
Vastuuopettaja Tuomo Takala

6 op   YJOS610   ORGANISOITUMINEN JA JOHTAJUUS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Nimetä keskeiset johtamis- ja organisointioppien keskustelut ja diskurssit.
 • Analysoida em. pohjalta uudempaa johtamistutkimusta

Sisältö Johtaminen oppialana. Johtamisoppien evoluutio. Kriittinen johtamistutkimus. Muutos ja integraatio organisaatiossa. Strategian ja
vallan suhde. Vaihtuvia teemoja. Kurssilla opettaa useita eri luennoitsijoita.
Kirjallisuus Ahonen, A. (2001), Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt – liikkeenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS610
Esitiedot Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.
Suoritus-mahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi. Syyslukukausi 1. periodi.
Vastuuopettaja Tuomo Takala

6 op   YJOS640   MUUTOKSEN JOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 • ymmärtää, tunnistaa ja jäsentää muutosta organisaatioissa teoreettisesti ja käytännöllisesti
 • tietää ja tunnistaa muutoksen johtamisen keskeisiä kysymyksiä
 • osaa analysoida muutosprosesseja ja muutoksen johtamisen sekä organisaation kehittämisen tilanteita
 • tietää muutoksen johtamisen strategioita ja malleja
 • tietää muutosagenttien rooleista ja tunnistaa johdon roolin muutoksen läpiviennissä

Sisältö

 • Muutos organisaation ja johtamisen ilmiönä.
 • Organisaatiomuutoksen luonne, pääkoulukunnat ja lähestymistavat.
 • Muutosprosessit ja niiden johtaminen; muutosstrategioita ja kehittämisen viitekehyksiä (OD), kriisien ja konfliktien johtaminen,
 • Muutoksen toimijat ja niiden roolit. Muutoksen diskurssit.

Kirjallisuus Carnall, C., Management of Change in Organizations
Lämsä, A-M. & Sajasalo, P., (toim.), Tulkintoja organisaatioiden ja johtamisen muutossuunnista.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS640
Muu materiaali opettajan ilmoituksen mukaan.
Esitiedot Johtamisen aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi. Joko kirjallinen kuulustelu tai esseesuoritus.
Kevätlukukausi 4. periodi. Kurssi järjestetään vuorovuosin opintojakson YJOS530 Narratiivinen organisaatio- ja johtamistutkimus kanssa. Seuraavan kerran keväällä 2015.
Vastuuopettaja Teppo Sintonen
Lisätietoja Ensimmäisellä luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin ja muu tarpeellinen lisäinfo. Osallistumisvelvoite
luennoilla on 100 % luentojen kokonaismäärästä. Maksimi osallistujamäärä on 25 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.)

6 op    YJOS660   URAJOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 • selittämään urajohtamisen kokonaisuuden ja sen keskeiset teoriaperinteet
 • erittelemään, arvioimaan ja vertailemaan uratutkimuksen teorioita
 • ymmärtämään uratutkimuksen ajankohtaisimmat suuntaukset sekä arvioimaan ja pohtimaan omia kiinnostuksen kohteita uratutkimuksen alueella
 • tarkastelemaan ja arvioimaan urajohtamista osana henkilöstöjohtamista
 • tarkastelemaan ja arvioimaan uran ja elämän kokonaisuutta yksilön ja organisaation näkökulmista
 • tarkastelemaan ja arvioimaan monimuotoisen henkilöstön uria ja niiden johtamista
 • arvioimaan ja pohtimaan omaa uraansa ja sen suuntaa

Sisältö

 • Uratutkimuksen kokonaisuus, koulukunnat, historiallinen kehitys
 • Uudet urakäsitteet
 • Urat yksilön näkökulmasta
 • Urat organisaation näkökulmasta
 • Urajohtamisen käytännöt henkilöstöjohtamisessa
 • Uran ja perheen yhteensovittaminen
 • Diversiteettinäkökulma urajohtamiseen

Kirjallisuus Baruch, Y. 2004. Managing Careers: Theory and Practice. Harlow: FT Prentice Hall.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS660
Tieteelliset artikkelit opettajan ilmoituksen mukaan
Esitiedot Johtamisen aineopinnot suoritettuina
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi, harjoitustehtävä ryhmissä ja tentti
Kevätlukukausi 3. jakso (tai vaihtoehtoisesti 4. jakso). Huom! Ei luennoida keväällä 2017.
Vastuuopettaja Suvi Heikkinen

6 ECTS   YJOS670   INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • Recognize and evaluate main research traditions in IHRM
 • Recognize and evaluate the research traditions and focal theories behind IHRM
 • Describe and consider (critically) the applicability of some essential and well-known HRM, SHRM and IHRM models
 • Analyze, assess and estimate the roles of human resource management in the international context
 • Assess and evaluate one's own interest and aspects towards the work of international human resources from both academic and pragmatic aspect
 • Understand the meaning and significance of IHRM both in the fields of research and business
 • Understand the basic theoretical and methodological underpinnings in IHRM research
 • Apply qualitative (narrative in particular) approach as a theoretical framework in research

Content

 • HRM, SHRM, IHRM: Definitions and models
 • Culture, organizational culture and (intercultural) communication
 • Expatriation
 • Leadership, motivation and management work in the international context
 • International dimension for organizational behavior
 • IHRM research (emphasis on narrative approach and discursive/constructionist theory)

Literature Adler, N. 2008 (or newer). International Dimensions of Organizational Behavior.
Siljanen, T. 2007. Narratives of Expatriates in Middle East. Adaptation, Identity and Learning in Non-Profit Organizations. Jyväskylä: University of
Jyväskylä. (this dissertations will be in Optima during the course)
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS670
Prerequisites Intermediate studies in management and leadership
Completion possibilities Contact teaching course: Completion of the course presumes 1) active participation to the lecturing (including group presentation) 2) exam 3) dissertation analysis. Detailed information at the beginning of the course.
Autumn semester 2rd period
Language: EN
Lecturer Tommi Auvinen

6 op   YJOS860   INNOVAATIOJOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • innovaatiojohtamisen keskeiset käsitteet
 • innovaatioprosessiin vaikuttavat tekijät
 • innovaatiotoiminnan strategisen merkityksen
 • innovaatiojohtamisen teorian keskeiset kysymykset ja käytännön soveltamisen lähtökohdat

Sisältö Innovaatio käsitteenä ja tutkimuskohteena, innovaatiotutkimus. Toimintaympäristö ja innovaatiotoiminta, innovaatiojärjestelmä.
Teknologia- ja innovaatiopolitiikka. Innovaatiotoiminta yritystasolla, innovaatiotoiminnan johtaminen, innovaatiostrategia. Luovuus ja
innovatiivisuus organisaatioissa. Innovaatiot ja yrittäjyys.
Kirjallisuus Apilo, T. A model for corporate renewal. Requirements for innovation management. Lisäksi optima-aineisto: artikkeleita, työpapereita,
raportteja.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YJOS860
Esitiedot Johtamisen aineopinnot
Suoritus-mahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 4. jakso
Vastuuopettaja Esa Storhammar

 

6 ECTS   YJOS540/CEMS340    STAKEHOLDER MANAGEMENT

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • understand and recognize the role of various stakeholders in the achievement of organizations objectives;
 • understand the role of business in society;
 • critically evaluate different approaches to corporate responsibilities and stakeholder management;
 • develop a synthesis between theoretical and practical approach of stakeholder management in their course assignments.

Content History of stakeholder management and cultural differences in stakeholder thinking. Stakeholder salience and stakeholder demands in various contexts. Influence strategies used by stakeholders and firms. Stakeholder management and responsibility in practice.
Literature Freeman, R.E., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B. and de Colle, S. 2010. Stakeholder theory: The state of the art. Cambridge: Cambridge University Press
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/CEMS340
Reading package including academic articles.
Prerequisites CEMA150 Business, Society and the Environment or Intermediate studies in management/ business
Completion possibilities Contact teaching course
Spring semester 3rd or 4th period
Language: EN