Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Laskentatoimi (YLA)

Laskentatoimen aine- ja syventävien opintojen opintojaksokuvaukset

 

Laskentatoimen aineopinnot

Laskentatoimen syventävät opinnot

 


Laskentatoimen aineopinnot


6 op    YLAA105   KIRJANPITO JA TULOSLASKENTA

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kirjanpidon pääpiirteet sekä manuaalisesti että ATK-avusteisesti;
 • laatia tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman;
 • tulkita ja analysoida tilinpäätöksiä pääpiirtein.

Sisältö Rahoituksen laskentatoimen keskeiset käsitteet, kirjanpito, tilinpäätös, arvonlisäverotuksen perusteet, yhtiömuodot, tilinpäätösinformaatio, keskeiset tilinpäätöstunnusluvut
Kirjallisuus Leppiniemi J. & Kykkänen T. 2007 (tai uudempi). Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta.
Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2008 (tai uudempi). Financial Accounting (tai vastaava).
Kirjanpitolaki ja Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAA105
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali.
Esitiedot YTPP220 Laskentatoimen perusteet tai vastaavat tiedot
Suoritusmahdollisuudet Luennot, tentti ja ATK-harjoitukset. Arvostelu perustuu tenttiin. Osa ATK-harjoituksista on pakollisia. Syyslukukausi, 1. jakso.
Vastuuopettaja Antti Rautiainen (KTT)


6 ECTS   YLAA106   FINANCIAL ACCOUNTING

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • record transactions (manually and using computer);
 • prepare the financial statements (e.g. the profit and loss statement);
 • interpret and analyze financial statements in basic terms.

Content Financial accounting terminology, book-keeping, financial statements, basics of value-added taxation, company form, financial statement
information and financial ratios.
Literature Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2008 or newer. Financial Accounting;
Other readings specified by the lecturer.
Prerequisites Basics of accounting or equivalent knowledge
Completion possibilities Tarkoitettu ainoastaan vaihto-opiskelijoille/
Only for exchange students
Book exam
autumn semester 1st period
Language: Lectures FI, book exam EN
Lecturer Dr. Antti Rautiainen

6 op   YLAA220   KUSTANNUSLASKENTA

Osaamistavoitteet Opintojakson lopussa opiskelija osaa:

 • kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset
 • suunnitella yksinkertaisen kustannuslaskentajärjestelmän
 • hyödyntää kustannuslaskennan menetelmiä päätöksenteon apuna

Sisältö Kustannuslaskennan perusjärjestelmän toiminta ja kustannuslaskennan järjestämiseen liittyvät eri vaihtoehdot, kustannuslaskenta operatiivisen ja strategisen päätöksenteon ja ohjauksen apuna.
Kirjallisuus Drury, C. 1992 (tai uudempi). Management & Cost Accounting. Osat 1,2,3 ja 6.
Pellinen, J. 2006 (tai uudempi). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu.
Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2010 (tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta. (Luvut 1-6).
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAA220
Luennoilla jaettava materiaali
Esitiedot YTPP220 Laskentatoimen perusteet
Suoritusmahdollisuudet Luennot ja tentti. Arvostelu perustuu tenttiin. Syyslukukausi, 2. periodi
Book exam (on request)
Vastuuopettaja Toni Mättö, Pekka Salminen.

6 op   YLAA230   TALOUSJOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • erottaa käsitteellisesti erilaisia ohjausmuotoja ja ohjausjärjestelmiä
 • hyödyntää budjetointia ja erolaskelmia talousjohtamisessa
 • tunnistaa budjetointia täydentäviä ohjauskeinoja
 • talouden ohjausjärjestelmien suunnittelun ja käytännön talousjohtamistyön haasteet perustasolla

Sisältö Strateginen ja talousohjaus, taloudellinen vastuu ja tilivelvollisuus, tulosbudjetointi ja tuloserojen analysointi, tulosyksikköohjaus, investointien ohjaus, suoritusarviointi ja palkitseminen, kustannusten hallinta, ei rahamääräinen mittaus, ohjausjärjestelmien suunnittelu
Kirjallisuus Drury, C. 2007. Management & Cost Accounting. 5. (Osa 4).
Atkinson, A., Kaplan, R. & Young, M. 2004 (tai uudempi). Management Accounting. (Luvut 7-10 ja 12).
Pellinen, J. 2005 (tai uudempi). Talousjohtaminen.
Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2010 (tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta. (Luvut 9, 11, 14 ja 15).
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAA230
Esitiedot YTPP220 Laskentatoimen perusteet, YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta, YLAA220 Kustannuslaskenta. Kevät 2017 alkaen YTPP220 Laskentatoimen perusteet ja YLAA220 Kustannuslaskenta.
Suoritusmahdollisuudet Luennot ja harjoitukset; kevätlukukausi 3. jakso. Tentti.
Vastuuopettaja KTT Henri Teittinen, 2016 alkaen KTT Jukka Pellinen.

6 op   YLAA310   TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA ARVONMÄÄRITYS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • analysoida kriittisesti ja teorialähtöisesti tilinpäätöksiä sekä vertailla mm. organisaatioiden kannattavuutta, vakavaraisuutta ja riskejä.
 • taulukkolaskentaohjelman käytön perusteet tilinpäätösanalyysissa;
 • rahoitusinstrumenttien arvostuksen pääpiirtein;
 • hyödyntää tilinpäätöstietoja ja markkinadataa päätöksenteossa, esimerkiksi yritysten arvonmäärityksessä.

Sisältö Tilinpäätös, tilinpäätösanalyysi, tunnusluvut, joustokohdat tilinpäätöksessä, skenaarioanalyysi, nettonykyarvo, riski ja tuotto, arvopapereiden
arvonmääritys, rahoitusmarkkinat, rahoitusvälineet tilinpäätöksessä ja rahoitusvaikeuksien ennustaminen.
Kirjallisuus Penman, S. 2010 (tai uudempi). Financial Statement Analysis and Security Valuation.
Niskanen, J. & Niskanen, M. 2010 (tai uudempi). Yritysrahoitus. (tai vastaava Corporate Finance -teos)
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAA310
Kurssimoniste/harjoitustyöohje tms. muu mahdollinen materiaali
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta.
Suoritusmahdollisuudet Luennot, harjoitustyö ja ATK-harjoitukset. Arvostelu perustuu harjoitustyöhön. Osa ATK-harjoituksista on pakollisia. Kevätlukukausi, 4. jakso. Keväällä 2017 kurssi luennoidaan englanniksi, kurssikoodi YLAA311.
Vastuuopettaja Antti Rautiainen

6 ECTS    YLAA311   FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUATION

Offered as an independent study option for the last time during spring semester 2016

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • analyze financial statements critically and theoretically and compare the profitability, solidity and risks etc. of organizations;
 • use spreadsheet program in financial statement analysis;
 • valuate securities at a basic level;
 • use financial statement information and market data in decision-making such as in valuation of firms.

Content Financial statement, financial statement analysis, financial ratios, latitude in preparing financial statements, scenario analysis, net present value, risk and return, valuation of securities, financial markets, financial instruments in financial statements and forecasting financial distress.
Literature Penman, S. 2010 (or newer). Financial Statement Analysis and Security Valuation.
A Corporate Finance book and other material instructed by the lecturer.
Ainoastaan vaihto-opiskelijoille/Only for exchange students
Prerequisites YLAA106 Financial Accounting or equivalent knowledge.
Completion possibilities Essay and project work, spring semester 4th period
Language: lectures and exercises FI; project work can be made in English
Lecturer Dr. Antti Rautiainen

6 ECTS     YLAA311 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUATION 

Offered as a lecture course starting from spring seme4ster 2017

(YLAA311 or YLAS311 (not possible to do both) is optional e.g. for accounting students, YLAS311 is mandatory for BIF students)

Learning outcomes

On successful completion of the course, students will be able to:

 • analyze financial statements critically and theoretically and compare the profitability, solidity and risks of organizations
 • use spreadsheet program in analyzing companies and financial statements
 • valuate securities at a basic level.

Content

Financial statements, financial statement analysis, financial ratios, scenario analysis, net present value, risk and return, valuation of securities, financial instruments and forecasting (e.g. financial distress).

Literature

Koller, Goedhart & Wessels: Valuation - measuring and managing the value of companies, 6th university edition, e-Book. (Or other suitable book to be specified later)

Prerequisites

YLAA106 Financial Accounting or equivalent knowledge.

Completion possibilities

Lectures and Exam (spring semester 4th period)

Lecturer Antti Rautiainen, antti.i.rautiainen(a)jyu.fi

 

6 op   YLAA410   KIRJANPITO JA VEROTUS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää kirjanpitoa, yritysverotusta ja verotusmenettelyä sekä ennakkoperintää koskevaa keskeistä lainsäädäntöä
 • soveltaa tilinpäätöksen laatimista ja yrityksen verotusta sääteleviä keskeisiä normeja
 • arvioida yrityksen tilinpäätösinformaation merkitystä eri sidosryhmille
 • suunnitella ja toteuttaa yrityksen tilinpäätös ottaen huomioon verotus sekä eri sidosryhmien odotukset

Sisältö Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja yritysverotusta koskeva lainsäädäntö, tilinpäätös- ja verosuunnittelu, eri yritysmuotojen verotus, tilinpäätöksen
laatiminen, kansainvälisen verotuksen perusteet
Kirjallisuus Leppiniemi J. & Walden. R., Tilinpäätös- ja verosuunnittelu WSOYpro online,
Tikka, Nykänen, Juusela, Viitala, Yritysverotus I-II soveltuvin osin. Saatavilla e-kirjana, löydät teokset yliopiston kirjaston Jykdok-tietokannasta https://jykdok.linneanet.fi/ tai http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAA410.
Luentomateriaali
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi: syyslukukausi 2. jakso
Tentti (Kirjatentti on sama kuin luentotentti)
Vastuuopettaja Aila Virtanen


6 op   YLAA420   LASKENTATOIMEN ATK-HARJOITUKSET

Osaamistavoitteet Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

 • tekemään tilinavauksen, perusluonteisia kirjauksia ja tilinpäätöksen kirjanpito-ohjelmaa käyttäen
 • hyödyntämään taulukkolaskentaohjelmaa kustannuslaskennan tehtävissä

Sisältö Kirjanpidon atk-ohjelmistot, taulukkolaskentaohjelmisto
Kirjallisuus Luennoilla jaettava materiaali
Kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista
Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta ja YLAA220 Kustannuslaskenta.
Suoritusmahdollisuudet Kevätlukukausi: 3. jakso
Vastuuopettaja KTM, FM Jaana Kettunen

6 op   YLAA500   TILINTARKASTUKSEN PERUSKURSSI

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata tilintarkastuksen keskeiset perusteet ja tilintarkastajan tehtäväkentän olennaiset osa-alueet
 • suorittaa pieniä tilintarkastustehtäviä, joiden tuloksista kykenee laatimaan asianmukaisen tilintarkastuskertomuksen

Sisältö Tilintarkastuksen sisältö ja merkitys, tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö, tilintarkastajan asema ja vastuu;
tilintarkastajaa koskevat vaatimukset, valinta, toimikausi, velvollisuudet ja oikeudet, tarkastuksen suorittaminen ja tilintarkastajan raportit sekä
sisäinen tarkkailu.
Kirjallisuus Tomperi, S. 2009 (tai uudempi). Tilintarkastus. Normeista käytäntöön
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAA500
Tilintarkastuslaki ja -asetus
Kirjanpitolaki ja -asetus
Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki
Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja ajankohtaiset artikkelit esim. Tilintarkastus-lehdestä
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1. jakso
2.-3. Opintovuosi
Tentti
Vastuuopettaja KHT Anssi Tikkanen, KHT Jukka Sorjonen

6 op   YLAA120   KONSERNITILINPÄÄTÖS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää konsernin käsitteen ja muodostumisen sekä konsernitilinpäätöksen tavoitteet;
 • eliminoida sisäiset liiketapahtumat ja sisäisen omistuksen sekä erottaa vähemmistöosuudet;
 • tulkita konsernitilinpäätöstä ja laatia konsernitilinpäätökseen kuuluvia raportteja.

Sisältö Konsernin käsite, konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset, konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet, sisäisten erien eliminointi,
sisäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistäminen, kurssi- ja muuntoerot,
konsernirakenteen muutokset, konsernin rahoituslaskelma.
Kirjallisuus Mäkelä, M., Reponen, M., Pohjonen, S., Honkamäki, T. 2012 (3. painos, tai uudempi)
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAA120
Konsernitilinpäätöksen laadinta
Kirjanpitolaki ja -asetus
Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta,
Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta
Suoritusmahdollisuudet Luennot ja harjoitukset, tentti. Arvostelu perustuu tenttiin. Kevätlukukausi 4. jakso.
Vastuuopettaja Jaana Latvanen (KTM)

 

Laskentatoimen syventävät opinnot

 

6 ECTS     YLAS311 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUATION 

(YLAA311 or YLAS311 (not possible to do both) is optional e.g. for accounting students, YLAS311 is mandatory for BIF students)

Learning outcomes

Bachelor level (YLAA311):

On successful completion of the course, students will be able to:

 • analyze financial statements critically and theoretically and compare the profitability, solidity and risks of organizations
 • use spreadsheet program in analyzing companies and financial statements
 • valuate securities at a basic level.

Master level (YLAS311):

In addition to Bachelor level learning outcomes, students will be able to:

 • valuate securities at an advanced level;
 • understand scenario and sensitivity analyses;
 • use financial statement information and market data in decision-making and in valuation.

Content

Financial statements, financial statement analysis, financial ratios, scenario analysis, net present value, risk and return, valuation of securities, financial instruments and forecasting (e.g. financial distress).

Literature

YLAA311: Koller, Goedhart & Wessels: Valuation - measuring and managing the value of companies, 6th university edition, e-Book. (Or other suitable book to be specified later)

YLAS311: in addition to the above:

Corporate Finance book to be specified later

Project Work Guide and other materials instructed by the teacher.

Prerequisites

YLAA106 Financial Accounting or equivalent knowledge.

Completion possibilities

Lectures, Exercises, Exam, Project work (spring semester 4th period)

Lecturer Antti Rautiainen, antti.i.rautiainen(a)jyu.fi


6 op   YLAS905   LASKENTATOIMEN TEORIA JA ETIIKKA

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen teoreettiset perusteet sekä laskentatoimen historiallisen kehityksen
 • suunnitella ja arvioida sisäisen ja ulkoisen laskennan järjestelmiä
 • tunnistaa ja ratkaista laskentatoimeen sisältyviä eettisiä ongelmia

Sisältö Laskentatoimen teoriat ja niihin pohjautuvat tilinpäätösstandardit; laskentatoimen historia; laskentajärjestelmien perusteet; laskentatoimen etiikka
Kirjallisuus Riahi-Belkaoui, A. 2004. Accounting theory. 5th ed or newer.
Virtanen, A. 2007 (tai uudempi). Kauppamiehen käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon. Kirjanpidon historia Suomessa 1862–2005.
MacIntosh, N. & Quattrone, P. 2010 (tai uudempi). Management Accounting and Control Systems. An Organizational and Sociological Approach.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS905
Artikkelit ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta ja YLAA230 Talousjohtaminen
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi: kevätlukukausi 1. jakso
Esseet/Harjoitustyöt/Esitykset
Vastuuopettaja Marko Järvenpää, Aila Virtanen. 2015 alkaen Jukka Pellinen.

6 op   YLAS915   LASKENTATOIMEN TUTKIMUS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat, laskentatoimen tutkimusperinteen ja tutkimusstrategiat
 • arvioida erilaisten tutkimusotteiden ja -menetelmien sopivuutta tutkimuksen toteuttamiseen
 • noudattaa hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä
 • kirjoittaa, esitellä ja kommentoida akateemisia raportteja

Sisältö Laskentatoimen tutkimuksen tieteenfilosofiset ja teoreettiset perusteet, aineistot ja menetelmät, tutkimussuunnitelman rakentaminen, hyvä
tieteellinen käytäntö
Kirjallisuus Humphrey, C. & Lee, B. (Eds.) 2008 (tai uudempi). The Real Life Guide to Accounting Research: A Behind-the-Scenes View of Using Qualitative Research Methods
Nummenmaa L. 2009 (tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS915
Artikkelit ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali
Esitiedot Laskentatoimen aineopinnot, YLAS905 Laskentatoimen teoria ja etiikka
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi: kevätlukukausi 2. jakso
Kurssin suorittaminen tapahtuu samanaikaisesti pro gradu -työn aloittamisen kanssa
Esseet/harjoitustyöt
Vastuuopettaja Marko Järvenpää

6 op   YLAS225   STRATEGINEN JOHDON LASKENTATOIMI

Tavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

 • tuntee strategisen johdon laskentatoimen menetelmät, strategian ja laskentatoimen suhteen sekä taloushallinnon roolin liikkeenjohdon tukena
 • osaa soveltaa strategisen johdon laskentatoimen menetelmiä ja innovaatioita ja analysoida liiketoimintaa niiden avulla
 • osaa kehittää johdon laskentatointa monipuolisesti
 • osaa arvioida kriittisesti johdon laskentatoimen innovaatioita ja kehittymistä alan ajankohtaisen kirjallisuuden valossa
 • on omaksunut valmiuksia ja asenteen controllerin tehtäviin.

Sisältö Strateginen johdon laskentatoimi; strateginen kustannusjohtaminen, suoritusmittaus, tuloskortti ja muut strategiset johdon laskentatoimen
innovaatiot. Johdon laskentatoimen kehittäminen, taloushallinnon rooli liikkeenjohdon osana ja sen kehittäminen. Yritysverkostot ja laskentatoimi,
johdon laskentatoimen muutos.
Kirjallisuus
Järvenpää, M., Partanen, V., Tuomela T.-S. 2001. (tai uudempi) Moderni taloushallinto, haasteet ja mahdollisuudet.
Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V., Pellinen, J. 2010 (tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Luvut 6,7, 10, 12, 13, 16 ja 17.
Hopper, D., Northcott, T. ja Scapens R. (toim.) 2007 (tai uudempi). Issues in management accounting. 3. painos. Luvut 6-13, 15-17.
Groot, T. & Lukka K. 2001 (tai uudempi). Cases in management accounting.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS225
Erikseen määrättävät artikkelit
Esitiedot YLAA220 Kustannuslaskenta ja YLAA230 Talousjohtaminen
Suositusajankohdat 4.-5. vuosi
Suoritusmahdollisuudet ja ajoitus
Luennot, harjoitukset, caset ja esseet, syyslukukausi, 1. jakso.
Arviointi perustuu harjoituksiin, caseen, esseisiin ja oppimispäiväkirjaan.
Vastuuopettaja Marko Järvenpää

6 op   YLAS635   PÄÄTÖKSENTEON TEORIA

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hyödyntää yksinkertaisia päätösanalyysejä
 • keskeisten monikriteerimenetelmien pääeroavaisuudet
 • arvioida eri lähestymistapojen soveltuvuutta käytännön päätöksenteon avustamiseen

Sisältö Klassinen päätöksenteon teoria, monikriteerinen päätöksenteko ja eri koulukuntien lähestymistavat monikriteerisiin ongelmiin
Kirjallisuus Luennoilla jaettava materiaali
Esitiedot YLAA220 Kustannuslaskenta
Suoritusmahdollisuudet Luennot ja tentti. Arvostelu perustuu tenttiin. Kevätlukukausi, 4. periodi.
Vastuuopettaja Pekka Salminen

6 ECTS   YLAS651   SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING

Learning outcomes After the course, the student is able to:

 • Know and apply the social and environmental accounting methods.
 • Understand the role of accounting information in the environmental management and in corporate stakeholder management
 • Understand the content, politics and the nature of the social and environmental accounting
 • understand how the accounting may be part of the solution as well as part of the problem in social and environmental issues
 • Evaluate the potential and limitations of accounting in social and environmental issues

Content The challenging relationship between accounting and sustainability, including social and environmental issues. Social and environmental accounting methods, like environmental cost accounting, eco-balance, performance measurement, social and environmental reporting and disclosure.
Literature Epstein, M. 2008 (or newer). Making sustainability work. Best practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts
Schaltegger, S. & Burrit, R. 2000 (or newer). Contemporary Environmental Accounting. Issues, Concepts and Practices.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS651
Selected articles
Global Reporting Initiative guidelines
Prerequisities YTTP220 / YTTP221 Laskentatoimen perusteet / Introduction to Accounting
Recommended timing 4.-5. year
Completion possibilities and timing
Lectures, essays and cases, Fall, 2nd period (exception on Fall 2013 1st and 2nd period).
Evaluation based on essays and cases.
Lecturer Marko Järvenpää

6 ECTS   YLAS325  CORPORATE FINANCE

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • calculate cost of capital using relevant benchmarks and risk profiles of firms
 • measure value of real assets
 • understand investment and financing strategies of firms
 • understand financing choice in the light of taxation and bankruptcy costs
 • understand variegated aspects of managerial incentives and motivations, affecting firm value
 • learn various dynamics of mergers and acquisitions (M&A)
 • compare and use different financial derivative instruments in order to do corporate risk management.

Content Corporate Taxes & the Impact of Financing on Real Assets Valuation, Taxes and Financing Choice, Effects of Taxes on Dividends & Share Repurchases, Bankruptcy Costs and Debt Holder-Equity Holder Conflicts, Capital Structure and Corporate Strategy, Managerial Incentives and Financial Decisions, Information Conveyed by Financial Decisions, Mergers & Acquisitions (M&A), Risk Management and Corporate Strategy (including use of financial derivatives e.g. Forwards, Futures, Options and Swaps, and pricing of derivatives) and Real Options.
Literature Grinblatt, M. & Titman, S. 2001. Financial Markets and Corporate Strategy. 2nd edition (or newer), McGraw Hill.
Shapiro, A. 2006. Multinational Financial Management, 8th Edition (or newer), J. Wiley & Sons.
Madura, J. 2000. International Financial Management, 10th edition (or newer), South-
Western College Publishing (A division of International Thomson Publishing Inc.)
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS325
Recommended research articles
Lecture notes and exercises during surgery sessions.
Prerequisites Basics of Business Studies.
Completion possibilities Contact teaching course. Lectures and exercises (surgeries). Course evaluation is done on the basis of written exam and presentation. Autumn 1st period.
Language: EN
Lecturer M.Sc. Shabnamjit Singh Hundal

6 ECTS   YLAS371  CORPORATE GOVERNANCE

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • recognize the key elements of corporate governance and, their significance and interactions
 • understand various theories and practices of corporate governance and corporate culture in different economic setups
 • understand functioning of internal control mechanisms (e.g. internal audit, audit committees etc.) in the domain of overall audit process
 • understand functioning of external corporate governance mechanisms
 • understand content, nature and implications of several contentious issues of corporate governance such as disproportionately rising executive
 • compensation, exploitation of minority shareholders and expropriation of the firm value for private use
 • understand regulatory and legal aspects of corporate governance e.g. Sarbanes-Oxley Act, Cadbury report, OECD principles, best governance practices (e.g. NYSE) etc.

Content Meaning and significance of Corporate Governance, Corporate Structure: Introduction to agency theory (board & managers/stockholders; majority and minority stockholders), Alternative models of corporate governance (e.g. Anglo-American, Continental European model), Stakeholder approach of corporate governance, Internal controls and corporate governance, External corporate governance mechanisms, Financial accounting & information asymmetry, Institutional investors and corporate governance, Corporate governance and risk management, Corporate governance in Finland.
Literature Nordberg, D. 2011. Corporate Governance Principles and Issues, 1st Edition (or newer), Sage Publications
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS371
Recommended research articles
Lecture notes and exercises during surgery sessions.
Prerequisites Basics of Business Studies.
Completion possibilities Contact teaching course. Lectures and exercises (surgeries). Exam is based on lectures, report and presentation. Spring 4th period.
Language: EN
Lecturer M.Sc. Shabnamjit Singh Hundal

6 op  YLAS510  TILINTARKASTUKSEN JATKOKURSSI

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa tilintarkastukseen sisältyvät riippumattomuus-, esteellisyys- ja muut eettistä harkintaa edellyttävät tilanteet
 • hallita tilintarkastusmenetelmiä ja erilaisten tarkastuskohteiden ominaispiirteitä
 • hallita sisäisen valvonnan perusteet
 • laatia erilaisia tilintarkastukseen liittyviä dokumentteja

Sisältö Tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäännökset, tilintarkastuksen suorittaminen, tilintarkastusmenetelmät, tilintarkastajan dokumentit, yhdistyksen ja säätiön tilintarkastus, asunto-osakeyhtiön tilintarkastus sekä erityistarkastukset.
Kirjallisuus Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, KHT-yhdistyksen julkaisu.
Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot, KHT-yhdistyksen julkaisu
Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2009
Kaarina Halonen, Maj-Lis Steiner: Tilintarkastusprosessi käytännössä. Julkaistu:Helsinki : WSOYpro, 2010.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS510
Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja artikkelit.
Esitiedot YLAA500 Tilintarkastuksen peruskurssi
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 2. jakso
3.–4. Opintovuosi
Tentti ja harjoitustyö
Vastuuopettaja KHT Anssi Tikkanen, KHT Jukka Sorjonen

6 op   YLAS625   LASKENTATOIMI JA TIETOJÄRJESTELMÄT

Osaamistavoitteet Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

 • tunnistaa laskentatoimen keskeiset tietojärjestelmät ja osaa hyödyntää niitä
 • ymmärtää tietotekniikan kehityksen ja laskentatoimen välisen toiminnan luonteen
 • ymmärtää tietojärjestelmähankkeisiin liittyvien käytännön haasteiden luonteen
 • on omaksunut valmiudet toimia asiantuntijana laskentatoimen tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja käyttöönottoon liittyvissä projekteissa
 • tunnistaa ajankohtaiset laskentatoimen tietojärjestelmiin liittyvät tutkimukset

Sisältö Sähköisen liiketoiminnan ja digitalisoitumisen vaikutukset laskentatoimeen, laskentatoimen tietotekniset sovellukset, tietojärjestelmien käyttöönotto ja niihin liittyvät haasteet erilaisissa organisaatioissa
Kirjallisuus Granlund, M. ja Malmi, T. 2003 (tai uudempi). Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS625
Artikkelit
Esitiedot YLAA420 ja YLAA230, tai vastaavat tiedot
Suoritusmahdollisuudet Luennot ja harjoitukset, esseet; kevätlukukausi 3. jakso.
Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin.
Vastuuopettaja KTT Henri Teittinen, syksy 2017 alkaen KTT Jukka Pellinen

6 op   YLAS645   JULKISHALLINNON LASKENTATOIMI

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää julkisten organisaatioiden taloushallinnon perusluonteen
 • analysoida julkishallinnon yksiköiden kustannuslaskentaa ja tilinpäätösraportointia
 • arvioida julkishallinnon laskentajärjestelmien kehittämisen haasteita

Sisältö Julkinen talous ja sen toimijat, julkisen hallinnon ja laskentatoimen muutos, uusi julkishallinto ja tulosohjauksen ideaali, julkishallinnon
tilinpäätösraportoinnin uudistuminen, kunnallishallinnon laskentatoimen uudistuminen, kustannuslaskenta ja terveydenhuoltoala, suoritusmittaus ja
valvonta julkisella sektorilla, kansainväliset julkishallinnon laskentatoimen standardit.
Kirjallisuus Tieteelliset artikkelit kuntien ja valtion taloushallinnosta sekä laskentatoimesta, luennot
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta, YLAA220 Kustannuslaskenta, YLAA230 Talousjohtaminen
Suoritusmahdollisuudet Luennot, essee julkisorganisaatioiden laskentatoimen aihepiiristä, sekä ryhmäesitys valitusta aiheesta. Arvostelu perustuu esitykseen ja esseeseen.
Syyslukukausi 2. jakso.
Vastuuopettaja Jaana Latvanen (KTM) ja Toni Mättö (KTT)

6 ECTS   YLAS646   PUBLIC SECTOR ACCOUNTING

Learning goals After the course, the student is able to:

 • understand the nature of financial management in public sector organizations
 • analyze reports of cost accounting and financial reporting in public sector units
 • evaluate the challenges in developing accounting systems in the public sector

Content Public economy and the actors involved, changes in management and accounting in the public sector, new public management and the ideal of management by objectives, financial reporting in public sector organizations, accounting in local government, cost accounting and the health sector, performance measurement and control of the public sector, international standards of the public sector
Literature Journal articles on financial management and accounting in municipalities and national government.
Ainoastaan vaihto-opiskelijoille/For exchange students only.
Prerequisites YLAA105 Financial Accounting, YLAA220 Cost Accounting and YLAA230 Management Accounting or equivalent knowledge
Completion requirements Essay, case presentation. Fall 2nd period. Evaluation is based on essay and presentation.
Lecturers M.Sc. Jaana Latvanen and Dr. Toni Mättö

6 op   YLAS135   IFRS-LASKENTA

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa IFRS-tilinpäätöksen teoreettisen viitekehyksen, arvostus- ja jaksotusperiaatteet
 • soveltaa IFRS-standardeja konsernitilinpäätöksen laadinnassa
 • laatia tilinpäätösasiakirjat IFRS -standardeja noudattaen
 • tulkita IFRS-konsernitilinpäätöstä ja vertailla eri yritysten tilinpäätöstietoja

Sisältö IFRS-tilinpäätösinformaation tavoitteet, periaatteet ja teoriaperusta; tilinpäätösasiakirjat, rakenne ja esittäminen; IFRS –standardit ja niiden
soveltaminen; kansainvälisen konsernitilinpäätöksen laatiminen; erot kansallisen tilinpäätösinformaation ja IFRS-tilinpäätöksen välillä
Kirjallisuus International Financial Reporting Standards IFRS®
Haaramo V., Palmuaro S. & Peill E., IFRS-raportointi, saatavilla e-kirjana, löydät teokset yliopiston kirjaston Jykdok-tietokannasta https://jykdok.linneanet.fi/ tai http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS135.
Muu luennoilla ilmoitettava materiaali
Esitiedot YLAA105 Kirjanpito ja tuloslaskenta
Suoritusmahdollisuudet Luentokurssi: syyslukukausi 1. jakso
Harjoitustyöt/tentti
Book exam (for exchange students only, on request)
Vastuuopettaja Aila Virtanen

 

6 op   YLAS135   INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • understand the theoretical framework of the IFRS
 • know the presentation of financial statements under IFRS
 • know the methods for preparation of financial statements under IFRS

Content Framework for the preparation and presentation of financial statements under IFRS, IFRSs and IASs
Literature International Financial Reporting Standards IFRS®
Ainoastaan vaihto-opiskelijoille/ For exchange students only
Completion possibilities Book exam
autumn semester 1st period
Language: Lectures FI, book exam EN only on request
Lecturer Aila Virtanen

6 ECTS   YLAS516   ADVANCED AUDITING

Tavoitteet Upon completion of the course the student is expected to:

 • understand some key theories underlying audit research (e.g., auditor independence, audit quality surrogates, demand and supply for differential audit quality)
 • understand concepts that underlie the audit process (e.g., what is audit evidence and how are they gathered)
 • an important purpose of the course is to help and guide students to find auditing as one potential research topic of the master’s thesis.

Sisältö Introduction to financial statement auditing, (why auditing exists?), agency-driven demand for auditing, insurance hypothesis, information hypothesis, demand (and supply) for differential audit quality, concept of audit quality – quality surrogates, audit risk model – audit pricing, types of audit evidence and how are they gathered, audit sampling, professional responsibilities and professional conduct. Guided replication of the empirical part of one published research.
Kirjallisuus Zerni, M. 2013. Advanced Auditing (reading package).
Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt: Auditing & Assurance Services - International Edition, 2006 or newer (chapters specified later).
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YLAS516
Selected articles.
Esitiedot: YLAA500 Tilintarkastuksen peruskurssi.
Suositusajankohdat 4.-5. year.
Suoritusmahdollisuudet ja ajoitus
Lectures, guided empirical exercise, research plan, exam Spring, 3rd period (2015 4th period).
OPINTOJAKSO ON JÄÄNYT POIS OPETUSOHJELMASTA SYKSYSTÄ 2015 ALKAEN

 THIS COURSE WILL NOT BE TAUGHT AFTER ACADEMIC YEAR 2014-2015

6 ECTS   YLAS581   RESEARCH IN FINANCIAL ANALYSIS

Learning outcomes After the course, the student is expected to be able to:

 • read and critically analyze scientific papers.
 • do empirical research in financial accounting and financial economics (preparing student for Master’s thesis).

Content Earnings announcements and asset returns, ERC, post-earningsannouncement drift, corporate governance and firm performance,
entrenchment, non-economic factors and stock returns, cross-sectional anomalies in stock returns, functional form and distributional characteristics
of financial ratios, classification of financial ratios, valuation models.
Literature Selected articles.
Zerni, M. 2013. Research in Financial Analysis (reading package).
Prerequisities Basics of Accounting (and Corporate Finance).
Recommended timing 4.-5. year.
Completion possibilities and timing
Lectures, term paper and its presentation, Fall, 2nd period.
OPINTOJAKSO ON JÄÄNYT POIS OPETUSOHJELMASTA SYKSYSTÄ 2015 ALKAEN
THIS COURSE WILL NOT BE TAUGHT AFTER ACADEMIC YEAR 2014-2015