Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Markkinointi (YMA)

Markkinoinnin aine- ja syventävien opintojen opintojaksokuvaukset

 

Markkinoinnin aineopinnot

Markkinoinnin syventävät opinnot

 

Markkinoinnin aineopinnot


6 op   YMAA125   MARKKINOINTITUTKIMUS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • suunnitella, toteuttaa ja raportoida käytännön markkinointitutkimustyön
 • määritellä markkinointitutkimuksen keskeiset käsitteet
 • arvioida markkinointitutkimuksia ja käyttää markkinointitutkimuksella tuotettua tietoa markkinoinnin päätöksenteon tukena

Sisältö

 • markkinointitutkimusprosessin vaiheet: ongelman määrittely, lähestymistavan valinta, toteutuksen suunnittelu, aineiston keruu, aineistonanalysointi ja tutkimuksen raportointi
 • markkinointitutkimuksessa käytettävät määrälliset ja laadulliset aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät

Kirjallisuus Malhotra, N.K., Birks, D.F. & Wills P. 2012 (tai 2007). Marketing Research: An Applied Approach. Harlow: Pearson. Opettajan ilmoittamat kohdat.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAA125
Muu opettajan ilmoittama materiaali.
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies (vähintään markkinoinnin perusopintojakso), Tilastomenetelmien peruskurssi
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Syyslukukausi, 2. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Jenni Niemelä-Nyrhinen. Syksystä 2014 alkaen Matti Leppäniemi. Syksyllä 2015 Heini Taiminen.


6 op   YMAA130   ASIAKASSUHDE- JA PALVELUJOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • asiakkuuksien johtamiseen liittyvät käsitteet, strategiat ja käytännöt
 • tunnistaa palveluiden merkityksen ja roolin asiakkaiden arvonluontiprosessissa
 • analysoida ja kehittää asiakassuhteita asiakastietoon perustuen
 • tunnistaa ja analysoida palvelun laatuun vaikuttavat tekijät
 • muotoilla ja kommunikoida arvolupauksia ja arvioida niiden toteutumista asiakaskohtaamisissa

Sisältö Arvolupaus, asiakasarvo, arvonluontiprosessi, asiakassuhde, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, palvelun laatu, palvelulogiikka,
palveluiden markkinointi, suhdemarkkinointi, vaihdanta, vuorovaikutus
Kirjallisuus Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. WSOYpro.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAA130
Luennoitsijan valitsemat artikkelit.
Suositellaan: Zeithaml, V., Bitner & Gremier, D. M. J. 2009. Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. McGraw-Hill/Irwin.
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTPP235 Johdatus markkinointiin tai vastaavat tiedot.
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Kevätlukukausi, 3. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Matti Leppäniemi

6 op   YMAA140   MARKKINOINNIN JOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä markkinoinnin roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä markkinoinnin johtamisen kokonaisvaltaisena prosessina
 • eritellä ja arvioida erilaisia markkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä tilanteita ja toimintatapoja
 • analysoida yrityksen sisäistä ja ulkoista markkinoinnin strategioiden muodostamisen ja johtamisen kannalta tärkeää tietoa
 • toteuttaa markkinoinnin päätöksiä ja arvioida toimenpiteiden seurauksia
 • tuottaa ohjeiden mukaan arvioivan raportin valitun organisaation markkinoinnin suunnittelusta

Sisältö Markkinoinnin tehtäväalueet ja niiden integrointi; Ulkoisen ja sisäisen tiedon analyysi; Markkinointisuunnitelma; Markkinoinnin strateginen johtaminen; Markkinoinnin toimenpiteiden johtaminen ja päätöksenteko
Kirjallisuus Kotler, P. & Keller, K.L. 2009. Marketing Management. Prentice Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. 13. painos (tai uudempi). Opettajan ilmoittamat kohdat.
Best, R. 2009. Market-based Management. Prentice Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. 5. painos (tai uudempi). Opettajan ilmoittamat kohdat.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAA140
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi, harjoitustyö ryhmissä ja tentti. Kevätlukukausi, 4. jakso. HUOM! Kontaktiopetusta ei ole keväällä 2014, vain kirjatentti + harjoitustyö.
Vastuuopettaja Outi Uusitalo, lukuvuonna 2015-16 Ulla-Riitta Ahlfors

6 ECTS   YMAA361   INTERNATIONAL MARKETING

Osaamistavoitteet On successful completion of the course, students will be able to:

 • Develop insights into how differences in global economic, cultural, social, political, and legal environments can affect marketing decisions.
 • Discover sources of information for exploring and evaluating international markets.
 • Identify and analyse opportunities within global marketing environments.
 • Develop strategic thinking in the complex and dynamic business context faced by the contemporary global marketing executives and managers.
 • Develop knowledge and skills to analyse cross-cultural variables and their impact on international marketing.
 • Develop knowledge and skills to designing, implementing and coordinating international marketing programme

Sisältö

 • International marketing environment
 • Sources of international marketing data
 • Internationalization process
 • Market entry strategies
 • Designing, implementing and coordinating an international marketing programme

Kirjallisuus Czinkota, M.R., Ronkainen I.A. & Zvobgo, G. 2011. International Marketing. Cengage Learning EMEA.
Hollensen, S. 2011. Global marketing: a decision-oriented approach. Financial Times Prentice Hall.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMA361
Additional reading may be assigned to supplement text readings.
Esitiedot Basic Business Studies/Liiketoimintaosaamisen perusteet. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTPP235 Johdatus markkinointiin /YTPP231 Introduction to Marketing.
Suoritusmahdollisuudet Contact teaching course
Autumn semester, 2nd period
Language: EN
Vastuuopettaja Matti Leppäniemi. Starting autumn 2014 Mika Skippari.

6 op    YMAA410    KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • yhdistää kuluttajamarkkinoinnin teoriat käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseksi
 • eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
 • arvioida kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
 • tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä liikkeenjohdolle
 • suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen

Sisältö

 • Kuluttajakäyttäytyminen kokonaismallina
 • Trendit
 • Ostopäätösprosessin vaihemalli
 • Havainnot, tulkitseminen ja oppiminen
 • Motivaatio, tarpeet, arvot ja sitoutuneisuus
 • Demo- ja sosiografiset tekijät, elämäntyyli ja kulttuuri
 • Asenteet
 • Uskollisuus
 • Referenssiryhmien vaikutus ja word-of-mouth

Kirjallisuus Tieteelliset artikkelit ja caset opettajan ilmoituksen mukaan.
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M.K. 2006. Consumer Behavior: A European Perspective. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
Gabriel, Y. & Lang, T. 2006. The Unmanageable Consumer. London: Sage Publications Ltd. (Myös aiemmat painokset)
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAA410
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Kevätlukukausi, 3. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Heikki Karjaluoto

5 op   YMAA715   TUOTTEISTAMINEN JA MYYNTI

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä tuote- ja palvelukonseptin, palvelumuotoilun ja tuotteistamisen käsitteet
 • määritellä myynnin prosessin vaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa tuotteistamisanalyysin
 • suunnitella ja toteuttaa myynnin kehittämisprojektin
 • määritellä omat osaamisalueensa, osaamisprofiilinsa
 • tuottaa korkeatasoisen, akateemisen raportin
 • esitellä projektityönsä tulokset selkeästi ja informatiivisesti

Sisältö Kurssilla opiskelijat perehtyvät yrityksen tuotestrategioihin ja siihen millaisia tuote- ja palvelukonsepteja on mahdollista muodostaa ja kuinka ne voidaan lanseerata ja myydä. He oppivat tuotteistamisen, myynnin ja myyntityön merkityksen yrityksen kokonaisvaltaisessa markkinoinnin
suunnittelussa. Kurssilla käsitellään henkilökohtaista konsultoivaa myyntityötä, ja myynnin prosessia asiakkuuksien arvioinnista ongelman
ratkaisun kautta arvon lisäämiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Keskeinen osa kurssisisältöä on myös opiskelijoiden ymmärryksen lisääntyminen omasta osaamisesta, osaamisen tuotteistaminen. Harjoitustehtävässä he muodostavat osaamisprofiilinsa työnhakua varten. Kurssin ryhmätyönä
tehdään yritykselle tuotteistamisanalyysi tai myyntityötä kehittävä analyysi.
Kirjallisuus Simula, H., Lehtimäki, T., Salo, J. & Malinen (2010) Uuden B2B -tuotteen menestyksekäs kaupallistaminen. Teknologiateollisuus.
Parantainen, J. (2007) Tuotteistaminen 10. Talentum.
Laine, P. (2008) Myynnin anatomia. Anna asiakkaan ostaa. Talentum.
Manning, G. and Reece, B. L. (2007) Selling today. Creating customer value. Pearson.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAA715
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTPP235 Johdatus markkinointiin tai vastaavat tiedot.
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi. Luennot, vierailijaluennot, seminaari, harjoitustehtävä omaan osaamisen tuotteistamisesta ja ryhmätyönä yrityksen kanssa yhteistyönä tehtävä tuotteistamisprojekti tai myynnin kehittämisprojekti.
Kevätlukukausi 4. jakso. HUOM! Opetuksessa keväällä 2015. Luennoidaan joka toinen vuosi.
Kieli: FI
Vastuuopettaja Mari Suoranta

 

Markkinoinnin syventävät opinnot

6 op   YMAS230   METODIOPINNOT

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida eri metodien soveltuvuutta eri tutkimusasetelmiin
 • suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen aineiston keruun ja käsittelyn

Sisältö

 • Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien soveltaminen markkinoinnin tutkimuksissa
 • Aineiston keruun välineiden laatiminen
 • Erilaisten aineistojen analyysimenetelmät ja tulkinnan periaatteet

Kirjallisuus Bryman, A. & Bell, E. 2003, 2007 tai 2011. Business research methods. Oxford University Press.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS230
Esitiedot Markkinoinnin aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi, luennot ja harjoitukset
Syyslukukausi, 2. jakso
Kieli: FI


6 op   YMAS240   MARKKINOINNIN TUTKIMUSSUUNNAT

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää markkinoinnin käsitteen ja tutkimussuuntausten kehitystä eri aikakausina
 • arvioida tieteenalan kehitykseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia tekijöitä
 • arvioida eri koulukuntien merkitystä koko tieteenalan kehitykselle
 • suhteuttaa markkinoinnin koulukuntien ja niiden keskeisten teorioiden vaikutukset tieteenalan nykyiseen tilanteeseen

Sisältö

 • Markkinoinnin tieteenalan kehitys
 • Markkinoinnin käsitteen ja tutkimussuuntausten kehitys
 • Markkinoinnin koulukunnat
 • Koulukuntien keskeiset teoriat
 • Asiakassuhdemarkkinoinnin kehitys ja eri suuntaukset

Kirjallisuus Sheth, J. & Parvatiyar, A. 2000, Handbook of Relationship Marketing.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMS240
Luennoitsijan valitsemat artikkelit.
Esitiedot Markkinoinnin aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Syyslukukausi, 1. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Juha Munnukka

6 op   YMAS310   KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMISEN TEORIAT JA TUTKIMUS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa erilaisia kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen lähtökohtia ja teoria-alueita
 • analysoida kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä markkinoinnin päätöksenteon näkökulmasta
 • arvioida kriittisesti eri teorioihin perustuvien ja erilaisia menetelmiä soveltavien tutkimusten tuloksia
 • kehittää suullista ja kirjallista esitystaitoaan

Sisältö Kuluttajakäyttäytymisen tutkimustraditiot ja erilaiset lähestymistavat:

 • kuluttajan päätöksenteon tutkimus ja asennetutkimus
 • tunteet kuluttajan käyttäytymisessä
 • kulutus ja kulttuuri, CCT (Consumer Culture Theory)
 • kuluttajan ja tuotteen välisen suhteen ymmärtäminen, uskollisuus
 • asiakkaan kokema arvo, arvon yhteistuotanto
 • kuluttajan tyytyväisyys: eri tarkastelutapoja
 • kulutuksen sosiaalinen aspekti, alakulttuurit ja yhteisöllisyys

Kirjallisuus Ekström, K.M. (toim.) 2010. Consumer Behaviour. A Nordic Perspective. Studentlitteratur.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS310
Opettajan ilmoittamat artikkelit ja valikoidut aihepiiriä koskevat väitöskirjat
Esitiedot Markkinoinnin aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi, harjoitustehtävä ryhmissä, aktiivinen osallistuminen tai tentti.
Syyslukukausi, 1. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Outi Uusitalo, lukuvuonna 2015-16 Ulla-Riitta Ahlfors

6 op   YMAS315   ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • eritellä CRM-käsitteen ulottuvuudet
 • suunnitella ja analysoimaan asiakassuhdestrategioita eri toimialoilla
 • soveltaa asiakassuhdemarkkinoinnin malleja ja teorioita käytännön CRMtyössä
 • kuvata CRM-järjestelmien toiminnallisuudet ja merkityksen asiakassuhteiden hallinnassa
 • kehittää ja luoda CRM-strategioita eri toimialoilla
 • arvioida ja kehittää kanta-asiakasjärjestelmiä

Sisältö

 • Markkinoinnin johtaminen asiakassuhdemarkkinoinnin (Customer Relationship Management) näkökulmasta
 • Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta
 • Asiakkaiden tunnistaminen ja luokittelu
 • Vuoropuhelu ja kustomointi
 • CRM strategian jalkauttaminen

Kirjallisuus Peppers, D. & Rogers, M. 2011. Managing Customer Relationships: A Strategic Framework, 2nd edition. NJ: Wiley.
Greenberg, P. 2010 (tai 2009 eKirja). CRM at the Speed of Light. Social CRM Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers. 4th edition. McGraw-Hill.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS315
Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja caset
Esitiedot Markkinoinnin pakolliset aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Syyslukukausi, 2. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Heikki Karjaluoto

4 ECTS   YMAS331   MARKETING CHANNELS: MANAGEMENT AND RELATIONSHIPS

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • explain the conceptual environment of managing marketing channels
 • evaluate potential channel members and make decisions on channel design
 • examine various approaches of managing the channel network
 • interpret and make conclusions on channel management approaches and channel relationships

Content Management and relationships, two complementary views on marketing channels
Literature Pelton, L.E., Strutton, D. & Lumpkin, J.R. 2002. Marketing Channels: A Relationsip management approach. 2nd ed. International ed. McGraw-Hill.
Rosenbloom, B. 2004. Marketing Channels: A Management View.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS331
Prerequisites Intermediate studies in marketing
Completion possibilities Book examination
Autumn / spring semester
Language: EN
Lecturer Ulla-Riitta Ahlfors

6 ECTS   YMAS341   BRAND MANAGEMENT

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • recognise and explain the core concepts and theories in brand management
 • identify links between brand meaning and brand strategy
 • apply brand strategies in various branding objectives

Content

 • Emotions, cognition and brands
 • Symbolic and cultural meanings of brands
 • Brand strategies
 • Brand equity
 • Brand performance

Literature Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L. & Pervan, S. 2011. Strategic Brand Management. Oxford University Press.
Keller, K.L. 2007. Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 3rd ed. Pearson.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS341
Prerequisites Intermediate studies in marketing
Completion possibilities Contact teaching course
Autumn semester, 2nd period
Language: EN
Lecturer Ulla-Riitta Ahlfors

6 op   YMAS360   MARKKINOINTIVIESTINNÄN JOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Eritellä integroidun markkinointiviestinnän osa-alueet ja kanavat
 • Suunnitella ja toteuttaa organisaatioiden markkinointiviestintästrategioita
 • Johtamaan markkinointiviestinnän toteutusta
 • Arvioida markkinointiviestintäkanavien soveltuvuutta eri toimialoilla
 • Analysoida markkinointiviestinnän tehokkuutta ja suhdetta organisaation kokonaismarkkinointiin
 • Työskennellä vaativissa markkinointiviestinnän tehtävissä

Sisältö

 • Markkinointiviestinnän instrumentit ja kanavat
 • Integroitu markkinointiviestintä
 • Markkinointiviestinnän ja mainonnan toimivuus
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja mediat
 • Digitalisoituminen ja vuorovaikutus
 • B2B yritysten markkinointiviestintä
 • Henkilökohtainen myyntityö

Kirjallisuus De Pelsmacker, P., Geuens, M. ja Van den Bergh, J. 2010. Marketing Communications: A European Perspective. 4. painos. Prentice-Hall.
Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä: Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin. WSOYpro.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS360
Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja caset
Esitiedot Markkinoinnin aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Kevätlukukausi, 4. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Heikki Karjaluoto

6 op   YMAS380   HINNOITTELUN JOHTAMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kriittisesti analysoida markkinaolosuhteita hinnoittelun näkökulmasta
 • analysoida keskeisten hinnoittelustrategioiden ja -menetelmien soveltuvuutta erilaisissa markkinaolosuhteissa
 • ymmärtää hinta-kysyntä-kannattavuus -yhteyden
 • syvällisesti ymmärtää ja arvioida hinnoittelun vaikutuksia asiakkaan ostokäyttäytymiselle
 • tulkita markkinaympäristöä ja tehdä perusteltuja päätöksiä hinnoitteluprosessin eri vaiheissa

Sisältö

 • Hinnoittelujohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet
 • Keskeiset hinnoittelustrategiat
 • Hinnoitteluprosessi ja siihen liittyvät keskeiset menetelmät
 • Kustannukset hinnoittelussa
 • Hinta- ja arvoviestintä
 • Hinnoitteluun liittyvä lainsäädäntö

Kirjallisuus Nagle, T., Hogan, J. & Zale, J. 2011. The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitable. 5. painos (4. ja 3. painos käy myös). Pearson education, NJ.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS380
Luennoitsijan valitsemat artikkelit.
Esitiedot Markkinoinnin aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Kevätlukukausi, 3. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Juha Munnukka

6 ECTS   YMAS390   STRATEGIC MARKETING IN RETAIL

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

 • analyze and interpret the development and recent trends of retailing in international context
 • examine retail business environment
 • understand and execute retail marketing strategies
 • analyse different retail business models (incl. traditional and e-commerce)
 • analyse and interpret recent trends in consumer behavior in retailing

Content

 • structure and development of retail business
 • retailing in international business environment
 • marketing management in retailing
 • retail business models
 • consumer behavior in retail context
 • retail concepts
 • lectures of visiting experts

Literature Additional literature: Zentes, Joachim, Morschett, Dirk and Schramm-Klein, Hanna 2011. Strategic Retail Management: Text and International Cases. Springer.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS390
Set of research articles assigned by the lecturer
Prerequisites Completed intermediary level studies in marketing
Completion possibilities Lectured course, including lectures, business case group assignments.
Spring term, 3th period. NB: Course will not be organised during spring semester 2015.
Language: EN
Lecturer Mika Skippari, lukuvuonna 2015-16 Jussi Nyrhinen

6 ECTS   YMAS431   BTOB RELATIONSHIPS AND NETWORKS

Learning outcomes The overall aim to develop participants’ conceptual and practical capabilities as managers and business professionals in the area of btob marketing. On successful completion of the course, students will be able to:

 • position business to business marketing (relationships and networks) in the theoretical fields of marketing
 • to use theoretical concepts and practical tools to analyse and manage business relationships and value creating networks

Content

 • Introduction
 • Research traditions in marketing
 • Schools of marketing in action
 • The levels of business network management
 • Networks as relationships, structures, positions and processes
 • The management of business relationships
 • Case assignments

Literature Ford, Gadde, Håkansson & Snehota (2003) Managing Business Relationships
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS431
Additional articles
Prerequisites Intermediate studies in marketing
Completion possibilities Contact teaching course, the exam and case assignments
Spring semester, 4th period
Language: EN
Lecturer Kimmo Alajoutsijärvi

4 op   YMAS440   DIGITAALINEN MARKKINOINTI (ei luennoida 2016-2017)

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän erityispiirteitä yrityksen näkökulmasta
 • soveltaa markkinoinnin teorioita online-ympäristöön
 • soveltaa markkinointiviestinnän malleja online-ympäristön eri medioihin
 • analysoida digitaalisten palvelujen toimivuutta asiakassuhteen kehittämisen näkökulmasta

Sisältö

 • Digitaalisen liiketoimintaympäristön erityispiirteet yrityksen markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä
 • Digitaalisen markkinoinnin teoriat ja mallit
 • Markkinointikanavat online-ympäristössä ja markkinointiviestinnän mallit digitaalisissa medioissa
 • Yrityksen digitaalisten palvelujen asiakassuhdeperusteinen analysointi

Kirjallisuus Chaffey, D. & Smith, P.R. 2012. Emarketing Excellence: Planning and Optimizing your Digital Marketing, 4. painos, Routledge.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS440
Luennoitsijan valitsemat artikkelit.
Esitiedot Markkinoinnin aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Kevätlukukausi, 4. jakso (joka toinen vuosi)
Kieli: FI
Vastuuopettaja Juha Munnukka

6 op     YMAS440 DIGITAL MARKETING (keväästä 2017 alkaen)

Learning goals After completing the course, the student is able to:

 • understand the core concepts of digital marketing.
 • assess the characteristics of digital environment from the customer's and firm's point of view.
 • plan digital marketing holistically at strategic and tactical levels.
 • analyze digital marketing performance against the business objectives.

Content

 • Transformation in customer behavior and marketing due to digitization.
 • Digital marketing objectives and strategic movements (e.g., inbound/content marketing and data-driven marketing).
 • Digital marketing tactics (e.g., websites, search engine marketing, digital advertising and social media).
 • Digital analytics (e.g., Web analytics, social media monitoring, A/B testing and marketing automation).
 • Strategic planning and management of digital marketing.

Literature Chaffey, D. & Smith, P.R. 2012. Emarketing Excellence: Planning and Optimizing your Digital Marketing, 4. ed., Routledge.
Articles and case exercises.
Literature in JYKDOK http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS440
Prerequisites Intermediate studies in marketing
Language: EN
Lecturer Joel Järvinen.

4 op   YMAS560  VASTUULLINEN MARKKINOINTI

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

   • tunnistaa ja analysoida markkinoinnin eettisiä kysymyksiä liittyen mm. markkinoinnin johtamiseen, markkinointitutkimukseen ja markkinointiviestintään.
   • tulkita organisaation toiminnan merkityksiä makro- ja sidosryhmänäkökulmasta
   • soveltaa etiikan teorioita markkinoinnin eettisten kysymysten jäsentämisessä
   • tunnistaa kuluttajan oikeudet ja markkinoijan velvollisuudet
   • jäsentää eettisen kuluttamisen ilmiötä eri näkökulmista
   • tuntee markkinoinnin ammattietiikan perusteet ja ymmärtää toimintaan kytkeytyvän vastuun
   • tunnistaa pääpiirteissään markkinointia koskevat säännökset ja kykenee hakemaan niistä tietoa
   • ymmärtää markkinoinnin vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnan menestystekijänä

Sisältö Vastuullinen markkinointi on koko liiketoiminnan läpileikkaava ajattelu- ja toimintatapa, jossa huomioidaan asiakkaiden tarpeiden sekä taloudellisten näkökulmien lisäksi liiketoiminnan ja markkinoinnin sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.
Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:
• Vastuullisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja teoriat
• Yrityksen yhteiskuntavastuu
• Vastuullisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
• Eettinen kuluttaminen
• Vastuullinen markkinointi ja maine, viestintä
Kirjallisuus Brenkert, George G. 2008 Marketing Ethics. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YMAS560
Lisäksi opettajan ilmoittamat artikkelit
Esitiedot Markkinoinnin aineopinnot
Suoritusmahdollisuudet
Kontaktiopetuskurssi
Kevätlukukausi, 3. jakso. HUOM! Kurssia ei järjestetä keväällä 2015.
Kieli: FI
Vastuuopettaja Maria Pecoraro

5 ECTS   YRIS641   INNOVATIVE MARKETING

Learning outcomes On successful completion of the course, students will be able to:

   • know the recent developments in marketing thought and practice
   • have insights on the theoretical foundations of entrepreneurial marketing
   • know what kind of new marketing communication instruments can be used
   • create an innovative marketing communication plan
   • analyze, plan and implement marketing activities even when resources are scarce
   • know how to use guerrilla, digital, social media, WOM, viral marketing tactics
   • develop their innovative and creative thinking and problem solving skills
   • produce high quality written academic reports
   • improve their communication and presentation skills

Content Course provides students with the understanding of the construct of entrepreneurial marketing and its theoretical origins at the marketing and entrepreneurship interface. Exploration will cover entrepreneurial, market and customer orientations of a firm behavior. Students will study a full spectrum of marketing instruments that are especially suitable for entrepreneurial firms aiming for high growth and innovation yet faced by limited resources and industry dynamism. We explore the role of marketing in start-up and small firms. Invited business speakers and case studies will enlighten the recent innovative marketing approaches in practice. Students will learn of new and innovative marketing communication tactics e.g. guerrilla, digital, social media, WOM, viral marketing
Literature Schindehutte, M., Morris, M. & Pitt, L. F. (2008) Rethinking Marketing. The Entrepreneurial Imperative. Prentice Hall.
Bjerke B. & Hultman, C. M. (2002) Entrepreneurial Marketing: The Growth of Small Firms in the New Economic Era. Edwar Elgar.
Literature in JYKDOK: http://minerva.lib.jyu.fi/url/YRIS641
Collection of journal articles
Prerequisites Basic Business Studies or equivalent knowledge
Completion possibilities Contact teaching course. Lectures, guest speaker lectures, seminars, case studies, group assignment and exam.
Autumn semester, 2nd period
Language: EN
Lecturer Mari Suoranta