Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Yrittäjyys (YRI)

Yrittäjyyden aine- ja syventävien opintojen opintojaksokuvaukset

 

Yrittäjyyden aineopinnot

Yrittäjyyden syventävät opinnot


Yrittäjyyden aineopinnot


6 op   YRIA260   MAHDOLLISUUDET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää, millaisiin teoretisointeihin yrittäjyyttä koskeva mahdollisuuskeskustelu pohjaa
 • vertailla mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen liittyviä erilaisia lähestymistapoja ja arvioida kriittisesti niiden lähtöolettamuksia sekä mahdollisia seurauksia
 • soveltaa yrittäjyyttä koskevaa mahdollisuuskeskustelua eritoten työuraan liittyvissä kysymyksissä
 • kehittää uusia, omaan työuraan liittyviä mahdollisuuksia

Sisältö Yrittäjyyttä koskevan mahdollisuuskeskustelun historia, mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen liittyvät erilaiset lähestymistavat (mm. causation ja effectuation -logiikat), luovuuden rooli mahdollisuuskeskustelussa, mahdollisuuskeskustelun kytkökset yrittäjyyden eri ulottuvuuksiin
(ulkoinen, sisäinen, omaehtoinen yrittäjyys), mahdollisuuskeskustelun yhteydet yksilön työuraa koskevaan tarkasteluun.
Kirjallisuus Kurssin alussa ilmoitetut artikkelit ja muu kirjallinen materiaali
Esitiedot YTPP240 Yrittäjyyden perusteet / YTPP241 Introduction to Entrepreneurship tai vastaavat tiedot.
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi
Syyslukukausi, 2. jakso
Kieli: FI
Vastuuopettaja Päivi Patja

6 op   YRIA215   SISÄINEN YRITTÄJYYS

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Määrittää ja luokitella yrittäjäkäyttäytymisen, kuten sarja-, portfolio, ja tapayrittäjyyden, ominaispiirteet
 • Soveltaa yrittäjyyden prosesseja käsitteleviä teorioita
 • Suunnitella ja rakentaa yrittäjämäiseen käyttäytymiseen liittyviä kannustinmekanismeja
 • Organisoida ja johtaa yrittäjänä sisäisen yrittäjyyden tiimejä

Sisältö Sisäinen yrittäjyys, yrittäjämäinen käyttäytyminen, yrittäjyyden prosessia tutkivat teoriat, sarja-, portfolio-, ja tapayrittäjyys.
Kirjallisuus Kansikas, J. 2007. Kasva yrittäjyyteen. Talentum Oy: Helsinki.
Read, S., Sarasvathy, S., Dew, N., Wiltbank, R., and Ohlsson, A-V. 2010 tai 2011. Effectual Entrepreneurship. Routledge: London. eKirja
Kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/YRIA215
Esitiedot Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTPP240 Yrittäjyyden perusteet/YTPP241 Introduction to entrepreneurship tai vastaavat tiedot.
Ajankohta Syyslukukausi, 2. vuosi.
Suoritusmahdollisuudet Kontaktiopetuskurssi, harjoitustyö ryhmissä ja tentti.
Vastuuopettaja Juha Kansikas


Yrittäjyyden syventävät opinnot

 

5 ECTS   YRIS601   THEORIES OF ENTREPRENEURSHIP

Learning outcomes On successful completion of the course, the students will be able to:

 • appreciate the theoretical variety, complexity, and multidisciplinary nature of theories on entrepreneurship
 • have developed a deep and rich conceptual framework to support their own thinking on entrepreneurship, as a phenomenon that emphasizes thinking, action, and opportunity obsession
 • be able to justify their own theoretical thinking, through classical viewpoints and by applying the most recent lines of research streams.
 • be able to think and act entrepreneurially

Content Theories on entrepreneurship will be approached on multiple levels and from diverse multidisciplinary perspectives, with the aim of painting a broad picture of conceptual thinking in the field of entrepreneurship. A variety of theoretical viewpoints will be seen as having high practical value, in relation to the day-today challenges faced in the field of entrepreneurship, and also in terms of developing ethically sound and sustainable business practices and innovations.
Literature Collection of articles
Completion possibilities
Contact teaching course. Lectures, a written exam.
Academic year I, period 3. In the mandatory major subject courses of the IBE programme there is required attendance of 80% of all lecture hours.
Language: English
Teacher Juha Kansikas

 

1 op   YRIS190   YRITTÄJYYS KANSAINVÄLISISSÄ AIKAKAUSLEHDISSÄ

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • analysoida yrittäjyydessä ja liiketoiminnan toimintaympäristössä meneillään olevia kehitysprosesseja
 • arvioida yrittäjyyden lähitulevaisuuden kehittämistarpeita ja uuteen tutkimustietoon kohdistuvia tarpeita
 • ymmärtää yrittäjyystutkimuksen monitieteisen luonteen ja metodologisten valintojen moninaisuuden

Sisältö Valitun tieteellisen aikakauslehden vuosikerran arviointi.
Kirjallisuus Arvioinnin kohteena olevia aikakauslehtiä voivat olla Journal of Business Venturing, Entrepreneurship: Theory and Practice, Family Business Review, Journal of Small Business Management, Small Business Economics, Strategic Entrepreneurship Journal sekä International Small Business Journal.
Esitiedot Pakolliset aineopintokurssit.
Ajankohta Syys- ja kevätlukukausi, 3. vuosi.
Suoritusmahdollisuudet Essee.
Vastuuopettaja Juha Kansikas