Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Hankkeet

Käynnissä olevia JSBE tutkimus- ja kehittämishankkeita

Kauppakorkeakoulun hanketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja uusimpaan tietoon. Toimimme yhteistyössä yritysten, säätiöiden ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Tarjoamme laadukkaita koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksia, arviointi- ja selvitystutkimuksia sekä innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämispalveluita. Hanketoimintamme perustuu yliopiston laadunvarmistusjärjestelmään.

Taloustiede

Julkinen velka ja finanssipolitiikka euroalueella ja muissa OECD maissa

Tavoite

Tutkimusprojekti pyrkii lisäämään ymmärrystämme yhteyksistä, joita on olemassa finanssipoliittisten muuttujien, erityisesti julkisen velan BKT-suhteen ja julkisen talouden budjettialijäämän BKT-suhteen sekä maan makrotaloudellisen tilanteen välillä, mutta myös maakohtaisen valtionvelan preemion ja siihen vaikuttavien tekijöiden välillä. Projektissa analysoidaan lyhyen ja pitkän aikavälin eroja julkisen sektorin rahoitustilanteen sopeutumisprosessissa sekä euromaiden kesken että euromaiden ja muiden OECD maiden välillä. Lisäksi tutkimuksessa pyritään löytämään kullekin maalle ne relevantit ajanjaksot, joiden aikana niiden voitaisiin ajatella pystyvän sopeuttamaan julkisen talouden rahoitustilanteensa. Projektissa tarkastellaan myös valtionvelan riskipreemioon vaikuttavien pitkän aikavälin fundamentaalisten tekijöiden, kuten esimerkiksi keskuspankkien, demografisten tekijöiden, sekä maan pitkän aikavälin kilpailukyvyn merkitystä.

Hankkeen kesto 1.9.2013 - 31.8.2017
Yhteistyö-kumppanit ETLA
Rahoittajat Suomen Akatemia, Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja Professori Juha-Pekka Junttila, juha-pekka.j-p.junttila(at)jyu.fi

Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP, Work, Inequality and Public Policy) 

Tavoite

Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Eriarvoisuuden kehitystä tarkastellaan sekä monitahoisesti että koko elinkaaren näkökulmasta ja saadaan tutkimustietoa eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyskehityksen ja terveyden dynamiikasta. Tuotamme uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioimme nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta. 

 

Jyväskylän yliopisto tuottaa tietoa ammattikorkeakoulutuksen työmarkkinavaikutuksista (työllisyys, palkat, muuttoliike). Tätä alihanketta toteutetaan yhteistyössä Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja University College Dublinin kanssa.

Hankkeen kesto 1.9.2015 - 31.12.2017
Yhteistyö-kumppanit Tampereen yliopisto (koord.), Aalto-yliopisto, PTT, VATT, KELA, Palkansaajien tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja University College Dublin
Rahoittajat Suomen Akatemia (STN)
Lisätietoja Yliopistotutkija Mika Haapanen, mika.p.haapanen(at)jyu.fi

Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (PSE)

Tavoite

Konsortio etsii uusia tapoja ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa tarkastellaan syrjäytymisen taustalla olevia mekanismeja sekä arvioidaan aikaisemmin toteutettujen politiikkareformien pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimusryhmä yhdistää voimansa innovatiivisen kansalaisjärjestön kanssa suunnitellakseen uusia interventioita, joiden pyrkimys on auttaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevia nuoria. Interventioita testataan satunnaistettujen kenttäkokeiden avulla ja ne suunnitellaan siten, että ne soveltuvat osaksi peruspalveluita. 

Hankkeen kesto 1.9.2015 - 31.12.2017
Yhteistyö-kumppanit Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (koord.), Työterveyslaitos, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos, Walter ry, Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö
Rahoittajat Suomen Akatemia (STN)
Lisätietoja Professori Roope Uusitalo, roope.h.uusitalo(at)jyu.fi

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (SEFW)

Tavoite

Teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työn luonnetta. Muutoksiin sopeutuminen vaatii työntekijöiötä uusia kykyjä ja taitoja. Muodollisen koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden lisäksi käytännöllisten työelämätaitojen, kuten IT-taitojen, kielitaidon sekä sosiaalisen kyvykkyyden kysyntä kasvaa. Avainkysymyksiä ovat, miten ikääntyvä työvoima pystyy sopeutumaan osaamisvaatimusten muutokseen, miten johtaminen tukee uudistumista, ja miten entistä heterogeenisemman työvoiman erilainen osaaminen saadaan tuottavaan käyttöön.

Tässä projektissa arvioidaan työelämän muutosten vaikutusta erilaisten kykyjen ja taitojen kysyntään. Lisäksi pyritään arvioimaan, mitkä kriittiset työelämätaidot puuttuvat ryhmiltä, joilla on vaikeuksia sopeutua työelämän muutoksiin. Osana projektia toteutetaan ja arvioidaan interventio, jolla työelämän avaintaitoja pyritään päivittämään. 

Hankkeen kesto 1.4.2016 - 31.3.2019
Yhteistyö-kumppanit Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto
Rahoittajat Suomen Akatemia (STN)
Lisätietoja Professori Roope Uusitalo, roope.h.uusitalo(at)jyu.fi

MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BeMInE)

Tavoite

Suomen kaupunkiseuduille on kehitetty MALPE-toimintamallia pyrkimyksenä sovittaa yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelunäkökulmia valtion ja kuntien yhteistyönä. Tästä mallista ponnistaen hanke pyrkii 1) kokoavaan käsitykseen Suomen kaupungistumisprosesseista ja kasautumisdynamiikoista - eurooppalaiseen kehitykseen vertaillen ja tarkastellen niiden kytkentöjä kestävyyteen, toimivuuteen ja elinvoimaisuuteen; 2) näkemyksellisyyteen epäselvyyksistä, jotka liittyvät poliittiseen toimijuuteen, tiedonhallintaan ja eri politiikkatoimien koordinaatioon nykyisessä MALPE-työssä sekä 3) kehittämään normatiivisia ratkaisukeinoja näihin kehityskulkuihin kiinnittymiseksi. Näitä tutkimuksellisia oivalluksia hyödyntäen hanke pyrkii 4) kytkemään laadullisesti uutta tietoa hallintosektoreiden ja -tasojen yhteiskoordinoinnissa ja 5)tuottamaan luovan yhteiskehittelyn menetelmin politiikka- ja suunnittelusuosituksia MALPE-työhön osallistuneille kaupunkiseuduille.

Hankkeen kesto 1.4.2016 - 31.3.2019
Yhteistyö-kumppanit Aalto yliopisto (koord.), Tampereen yliopisto, Newcaste University, Norwegian University of Life Sciences, University of Manchester, Suomen ympäristökeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tampereen kaupunkiseutu, Demos ry
Rahoittajat Suomen Akatemia (STN)
Lisätietoja Professori Hannu Tervo, hannu.t.tervo(at)jyu.fi

Laskentatoimi

Riskien tunnistaminen ja mittaus kuntajohtamisessa

Tavoite Tutkimushankkeen tarkoituksena on kartoittaa riskien tunnistamisen ja mittauksen käytäntöjä Suomen kunnissa. Tutkimuskysymykset ovat: Millaisia riskin mittauksen menetelmiä kunnissa ja niiden sektoriorganisaatioissa käytetään?, 2) Miten riskeistä tuotettavaan informaatioon suhtaudutaan osana kuntajohtamista? ja 3) Mikä selittää eroja riskeihin liittyvän informaation tuottamisessa ja hyödyntämisessä?
Hankkeen kesto 1.1.2017 - 31.10.2017
Yhteistyö-kumppanit
Rahoittajat Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS)
Lisätietoja Vastuullinen johtaja, professori Jukka Pellinen, jukka.o.pellinen(at)jyu.fi

Tilinpäätösraportointi ja johdon laskentatoimi korkeakouluissa - nykytila ja kehittämistarpeet (HEAP)

Tavoite Tutkimuksessa tarkastellaan laskentatoimen roolia ja laskentainformaation merkitystä korkeakoulujen ohjauksessa ja päätöksenteossa. Uusi yliopistolaki, rahoitusmallin kehittäminen sekä globaalit yhteiskunnalliset muutokset ovat muokanneet korkeakoulujen toimintakenttää, ja laskentatoimen rooli korkeakoulujen johtamisessa sekä työntekijöiden arjessa on korostunut tulosjohtamisen myötä. Hankkeessa selvitetään laskentatoimen nykytila sekä analysoidaan laskentatoimen merkitystä, tiedontarpeita ja käytettävyyttä korkeakoulujen toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden ohjauksessa. Tutkimuksessa aihepiiriä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta toisiaan täydentäväksi. Tutkimuksessa muodostuu kattava ja monipuolinen kokonaiskuva laskentatoimen roolista sekä sen tuottamasta informaatiosta korkeakoulujen ohjauksessa ja päätöksenteossa. Laskentatoimen tiedontarpeisiin ja -käyttöön keskittyvän tutkimuksen avulla voidaan analysoida ja lisätä ymmärrystä laskentainformaation roolista korkeakoulujen johtamisessa. Tarkastelemalla kriittisesti tulosohjausta ja laskentainformaation roolia yliopistoissa voidaan korkeakoulujen tulosohjausta kehittää eri näkökulmat ja tiedontarpeet huomioiden.
Hankkeen kesto 1.1.2017 - 31.12.2017
Yhteistyö-kumppanit

JY (koord.), Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätietoja Vastuullinen johtaja, professori Jukka Pellinen, jukka.o.pellinen(at)jyu.fi

Markkinointi

Digitaalinen asiakaskokemus (DIGA)

Tavoite

Digitalisaation myötä verkkokauppaostaminen ja verkkopalveluiden käyttö lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Monet suomalaiset organisaatiot ovat kuitenkin suurissa vaikeuksissa digitaalisen liiketoiminnan hyödyntämisessä. Projektin tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen kehittämällä suomalaisten organisaatioiden kyvykkyyttä tukea asiakkaan arvonluontiprosesseja verkkoympäristössä. Hanke tuottaa uutta tietoa asiakkaan arvonluontiprosesseihin hyödyntäen aidosti monitieteisiä tutkimusmenetelmiä ja -asetelmia tuoden liiketaloustieteen tutkimusmenetelmien rinnalle aivotutkimuksen menetelmät.

Tutkimus luo uutta tietoa siitä, miten asiakkaat käyttäytyvät verkkoympäristössä, mitkä tekijät ohjaavat asiakkaita tiettyjen verkkopalveluiden käyttöön, miten asiakkaan kokema arvo verkkopalveluissa muodostuu, ja miten sitä voidaan mitata, millä keinoilla asiakkaiden ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa verkkoympäristössä, ja miten uudenlaisten liiketoimintamallien kautta voidaan maksimoida organisaatioiden kyky tukea asiakkaan arvonmuodostusta.

Projektissa tutkitaan suomalaisia yrityksiä useilta eri toimialoilta ja luodaan uusia konsepteja, mittaristoja ja kehittämissuunnitelmia digitaalisen toimintaympäristön, erityisesti asiakkaan ostokäyttäytymisen ja asiakaskokemuksen ymmärtämiseksi. Projekti jakaantuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä tutkitaan asiakkaan ostopolkua ja toisessa organisaatioiden kykyä tuottaa tehokkaammin arvoa digitaalisesti. Tutkimusaineistoa kerätään osallistujayrityksistä, heidän asiakaskunnastaan ja muista sidosryhmistä. Projektissa panostetaan merkittävästi uuden tiedon levittämiseen. Uuden liiketoiminnan syntyä edesautetaan osallistujayrityksissä ja Protomo-yhteistyön kautta start-up yrityksissä.

Tutkimuksen päätuloksena syntyy digitaalisen arvontuotannon malli, joka yhdistää tutkimuksen keskeiset tulokset konkreettiseksi työkalupakiksi tai toimenpideohjeistoksi, joka ohjaa yrityksiä kehittämään verkkopalveluitaan kohti kansainvälistä huipputasoa.

Hankkeen kesto 1.1.2015 - 31.8.2017
Yhteistyö-kumppanit

Jyväskylän yliopiston aivotutkimuskeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kansainvälinen yhteistyö: University of Newcastle Business School (UK), Edith Cowan University of Western Australia, Hull University Business School (UK), Evolaris Next Level GmbH (Austria), Wilfrid Laurier University (Canada), The London School of Economics

Rahoittajat Tekes, Enegia Consulting Oy, Finnchat Oy, Inwido Finland Oy, Jyväskylän Energia Oy, Keski-Suomen Kauppakamari ry, Keskisuomalainen Oyj, McCann Worldgroup Helsinki Oy, Mainostoimisto Mediataivas Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Trimedia Oy ja Valtra Oy Abp
Lisätietoja Vastuullinen johtaja, professori Heikki Karjaluoto, heikki.karjaluoto(at)jyu.fi, 040-576 7814

FiDiPro project Red Queen Effect: Strategies for an Innovative Landscape

Tavoite

The research project contributes to the empirical knowledge on strategic management and industry transformation. By integrating the theories on innovation management, organizational structures and competitive strategies into a framework of organizational adaptation, we seek to analyse  how organizations in retail adapt to the disruption caused by e-commerce. The goal of this project is to advance our understanding on new strategy implementation caused by e-commerce. The goal of this project is to advance our understanding on new strategy implementation during a technological disruption by analyzing and comparing experiences in two retail industries: the industries of United Kingdom and Finland. The FiDiPro-fellow Dr. Richard Cuthbertson has an extensive knowledge and connections for both industries and is a globally recognized specialist with an outstanding publication record in top-level peer-reviewed academic journals. Currently, Dr. Cuthbertson operates as the Research Director of the Oxford Institute of Retail Management (OxIRM) at the University of Oxford and much of his research interests lie in understanding and assessing the challenges of the increasingly digital world on retail. In addition to the FiDiPro-fellow position of Dr. Cuthbertson at Aalto University, extensive cooperation in terms of research exchanges have been agreed with the University of Oxford to provide seamless collaboration throughout the proposed project.

Hankkeen kesto 1.1.2015 - 31.12.2017
Yhteistyö-kumppanit

Aalto yliopisto, University of Oxford

Rahoittajat Tekes, yritykset
Lisätietoja Professori Outi Uusitalo, outi.uusitalo(at)jyu.fi, +358400247996, Professori Heikki Karjaluoto; heikki.karjaluoto(at)jyu.fi, 040-576 7814

Viestinnän johtaminen

BlackBox - Opening the black box of content marketing

Tavoite

Sisältömarkkinointi mullistaa parhaillaan sekä kuluttajien kokemuksia, markkinoijien vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, sisällöntuottajien työtä että mediayritysten ansaintamalleja. Digitaalisen vallankumouksen myötä markkinoinnin logiikka on ratkaisevasti muuttunut: emme toimi enää perinteisessä massamediaympäristössä, jossa ostettu mainonta takaa huomion. Yleisöt ovat pirstaloituneet ja viestien määrä ylittää usein käsityskykymme. Kamppailu yleisöjen huomiosta on kovaa ja tällä hetkellä sisältömarkkinointi näyttäisi olevan yksi menestyjistä. Sisältömarkkinoinnin bisnespotentiaali on yleisesti tunnistettu ja keskustelua alan yhteisistä pelisäännöistä on jo avattu eri puolilla. Kukaan ei kuitenkaan tunnu täysin ymmärtävän, miksi ja miten sisältömarkkinointi toimii: Kuinka sisältömarkkinoinnin eri elementit vaikuttavat kuluttajien odotuksiin? Miten kuluttajien sisältökokemus linkittyy osaksi asiakaskokemusta ja mitkä ovat rajoitukset ja rajat, joiden sisällä sponsoroitu sisältö toimii? Tutkimus vastaa 1) median ja muiden välittäjäorganisaatioiden (mediatalot, blogiportaalit, videoverkostot, mainos- ja viestintätoimistot) tarpeeseen rakentaa uusia ansaintamalleja, 2) markkinoijien tarpeeseen hyötyä sisältömarkkinoinnista ja oppia ymmärtämään sen logiikkaa kuluttajanäkökulmasta, 3) sisällöntuottajien tarpeeseen tehdä vaikuttavampia ja kuluttajien odotuksia paremmin vastaavia kaupallisia sisältöjä sekä 4) kuluttajien tarpeeseen kohdata kiinnostavia (ilmaisia) verkkosisältöjä.

Hankkeen kesto 1.11.2016 - 31.5.2018
Yhteistyö-kumppanit

Tampereen yliopisto (konsortiohanke)

Rahoittajat Tekes, Jyväskylän yliopisto, yritykset
Lisätietoja

 Vastuullinen johtaja, professori Vilma Luoma-aho, vilma.luoma-aho(at)jyu.fi

Johtaminen

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WEALL)

Tavoite

Monitieteinen projekti tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia työelämässä kaupunkien ja maaseudun näkökulmasta Suomessa. Projektissa tutkitaan, miten päällekkäiset ja risteävät sosiaaliset kategoriat, kuten ikä/sukupolvi, etnisyys, alueellisuus, sukupuoli ja muut eronteot rakentavat marginalisaatiota ja etuasemia muuttuvassa työelämässä, jossa rajanteko työn ja muun elämän välille on hankalaa. Projektissa tuotetaan uutta tietoa ja käytännön ehdotuksia peruspalvelujen ja etuuksien kehittämiseksi erityisesti ajatellen hoivavastuuta, joustavia työjärjestelyjä, urien jatkuvuutta, työllistymistä, moninaisten ihmisten pääsyä työelämään, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kestävää johtajuutta tukemaan työelämän työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Projektissa käytetään moninaisia metodeja. Uusi, innovatiivinen ja osallistava näkökulma perustuu jatkuvaan dialogiin yhteistyökumppanien kanssa ja se tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja poliittisen päätöksenteon tueksi Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseksi niukkuuden aikana.

Hankkeen kesto 1.10.2015 - 31.12.2017
Yhteistyö-kumppanit

Helsingin yliopisto (konsortiohankkeen koord.), Ruralia-instituutti, Svenska Handelshögskolan Hanken, St. Mary's University, Durham University, University of Vilnius.

Sidosryhmiä mm. Siirtolaisinstituutti / Pohjanmaan aluekeskus, European Business Ethics Network EBEN Suomi ry. 

Rahoittajat Suomen Akatemia (STN)
Lisätietoja

 Vastuullinen johtaja, professori Anna-Maija Lämsä, anna-maija.lamsa(at)jyu.fi

www.weallfinland.fi

Valmiina työelämään! (VALTE!)

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen opiskelijoiden työelämätietoja. Hanke etsii keinoja tukea opiskelijan henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä muutoskykyä vaihtelevissa työolosuhteissa. Keskeisinä teemoina ovat työelämän moninaisuus, muuttuvan työelämän vaatimukset ja työhyvinvoinnin eri osa-alueet. Oppilaitokset tuottavat yhteistyössä työhyvinvoinnin opintokokonaisuuden, jossa hyödynnetään viimeisimpiä digitaalisen tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Hankkeen kesto 1.11.2015 - 31.10.2018
Yhteistyö-kumppanit Turun yliopisto (koord.), Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Oulun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lapin yliopisto
Rahoittajat ESR (STM), osatoteuttajat
Lisätietoja

 Virpi Malin, virpi.malin(at)jyu.fi, Elina Riivari, elina.riivari(at)jyu.fi

Virtaa vientiin ja verkostoihin (VVV)

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on edistää elinkeinon verkostoitumisastetta, maaseutumatkailun mikroyritysten liiketoiminnan kehittymistä sekä liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä verkostoitumisen ja kansainvälistymisen avulla. Hankkeen tavoitteena on, että maaseutumatkailuyritykset aktivoituvat kehittämään oman liiketoimintansa kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hanke myös luo edellytyksiä verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen edesauttamalla maaseutumatkailutoimijoiden yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa sekä esim. myynti- ja jakelukanavissa.

Hankkeen kesto 1.1.2016 - 31.12.2018
Yhteistyö-kumppanit Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (koord.) ja Suomen Matkailukonsultit Oy
Rahoittajat Keski-Suomen ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020), osatoteuttajat
Lisätietoja

 Erikoistutkija Esa.Storhammar, esa.t.storhammar(at)jyu.fi

Ympäristöjohtaminen

MORE: Moraalinen intensiteetti ja yhteiskuntavastuu huippu-urheilu organisaatiossa

Tavoite Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan moraalista intensiteettiä ja moraalista päätöksentekoa suomalaisissa huippu-urheilu organisaatioissa. Hankkeessa tutkitaan toimialakohtaisia normeja ja organisaatiollisia käytänteitä osana eettistä päätöksentekoa. Lähtökohtana on, että eettisellä toiminnalla on keskeinen merkitys sosiaalisen vastuun toteuttamisessa ja ymmärtämisessä ja siten huippu-urheilun yleisessä hyväksyttävyydessä. Tutkimushanke yhdistää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä sekä haastattelu ja survey -aineistoja. Tutkimuksella on tieteellinen kontribuutio erityisesti urheiluorganisaatioiden etiikan tutkimukselle sekä selkeä käytännön kontribuutio huippu-urheiluorganisaatioiden eettisten käytänteiden johtamiselle sekä ymmärtämiselle.
Hankkeen kesto 1.4.2016 – 30.4.2019
Yhteistyö-kumppanit LIKES-tutkimuskeskus
Rahoittajat OKM
Vastuullinen johtaja Yliopistotutkija Marjo Siltaoja, marjo.siltaoja(at)jyu.fi
Lisätietoja https://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/hanketoiminta/hankkeet/more

Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä (ELPIS)

Tavoite Tutkimukset ovat havainneet, että ympäristömyönteistä liiketoimintaa ja kuluttajakäyttäytymistä voidaan leimata negatiivisesti ja stigmatisoida. Tutkimushankkeessa tarkastellaan keinoja poistaa negatiivinen leimaaminen. Neljä tutkimuskokonaisuutta lähestyvät aihetta seuraavasti: 1) markkinakategorian rakennuksena 2) muodillistumisprosessina 3) markkinoiden hallinta- ja valtaanottoprosessina ja 4) yksilöiden suostutteluprosessina. Tutkimus yhdistää neurotieteen ja kulttuuritutkimuksen haaroja käyttäen useita eri aineistoja ja analyysimenetelmiä. Hankkeella on korkea kansainvälinen vaikuttavuus ja tulokset lisäävät tietoa: (1) destigmatisaatio strategioista (2) keinoista promotoida ympäristömyönteistä liiketoimintaa (3) mitkä psykologiset ja hermostolliset tekijät kontrolloivat näitä prosesseja yksilötasolla. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston aivotutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin kanssa.
Hankkeen kesto 1.9.2016 – 31.8.2020
Yhteistyö-kumppanit Jyväskylän yliopiston aivotutkimuskeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Rahoittajat Suomen Akatemia, Jyväskylän yliopisto
Vastuullinen johtaja Yliopistotutkija Marjo Siltaoja, marjo.siltaoja(at)jyu.fi
Lisätietoja

 

Strategia ja yrittäjyys

Innovation Scout Research and Business

Tavoite Innovation Scout Research & Business -hankkeen tavoitteena on edistää Jyväskylän yliopiston tutkimustulosten kaupallistamista ja yrittäjyysosaamista sekä näin tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankkeen kolme keskeistä painopistettä ovat seuraavat:
1) Yliopisto–yritys-yhteistyön tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti tutkimuslähtöisen liiketoiminnan edistämiseksi.
2) Yliopiston tutkimustulosten, tutkijoiden ja yrittäjyyden yhdistäminen tutkimus- ja tutkijalähtöisen liiketoiminnan edistämiseksi kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen.
3) Yliopiston tutkimustiedon ja asiantuntijoiden näkyville tuominen.


Lisätietoa hankkeesta saa sen omalta sivulta.

Hankkeen
kesto
1.1.–31.12.2017
Yhteistyö-
kumppanit

IBM Corporation, Rovio Entertainment Ltd, Tokio Institute of Technology, Tel Aviv University, University of Utah, IASP World Conferece on Science Parks and Areas of Innovation, Dresdenin tekninen yliopisto, Yissum Research Development Company, University College Dublin, University of Porto, University of California Berkeley, Birmingham Business School, HEC Paris, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Aalto Center for Entrepreneurship, Jyväskylän Yritystehdas, Unifund Jyväskylä Oy, Kasvu Open, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK Esihautomo, Jyväskylä Entrepreneurship Society ry, Finnovation Champions.

Rahoittajat Tekes, Jyväskylän yliopisto, Unifund Oy
Lisätietoja

Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija Riikka Reitzer, riikka.reitzer(at)jyu.fi, puh. 040 822 5358

Tutkijatohtori Mari Suoranta, mari.suoranta(at)jyu.fi, puh. 040 508 5552.

Muut

greypinstr

 

Tänään

18. lokakuuta 2017, viikko 42, Satu, Säde. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar