Johtaminen

Johtaminen

Johtamista voidaan tarkastella liiketoiminnan ja ihmisten johtamisen näkökulmista. Kumpaakin tarvitaan jotta organisaation tavoitteet saavutetaan.

Oppiaineena johtaminen on luonteeltaan poikkitieteellistä. Siinä yhdistyvät mm. psykologia, sosiologia, liiketaloustiede ja etiikka. Johtamisen tutkimus on laajentunut kattamaan eri sidosryhmien näkökulmat. Se on kuvaileva tiede, joka pyrkii selittämään johtamista sosiaalisessa ja taloudellisessa kontekstissaan.

Jyväskylässä johtamistiede on fokusoitunut ns. hyvään johtamiseen. Se perustuu sosiaalisten, taloudellisten ja eettisten elementtien tasapainoon. Sisällöllisesti opetus ja tutkimus painottuvat vastuullisen liiketoiminnan johtamiseen. Henkilöstöjohtamisella on tärkeä osa opetuksessamme ja tutkimuksessamme. Myös liiketoiminnan strategiatutkimus ja opetus ovat edustettuina oppiaineessamme.

Johtamisen henkilökunta

Tutkimus

Sustainable Leadership in Globalized World -tutkimusryhmät

  Opinnot ja opiskelu

  Opetusohjelma ja tentit

  Opintojen ohjaus

  Opetussuunnitelmat 2017-2020


   Opetussuunnitelmien vastaavuudet 2017-2020


   Vanhentuneet opetussuunnitelmat

    

   Johtaminen tieteenalana

   Johtaminen ja johtajuus ovat ja tulevat olemaan avainasemassa punnittaessa kansakuntien, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä yksilöiden menestystä 2010-luvun globalisoituvassa maailmassa. Johtamista on ollut Johtamisen henkilöstöyhtä kauan kuin inhimillistä toimintaakin ja organisoituneen toiminnan edut ovat olleet kiistattomat kautta aikojen. Ihmisten ja asioiden johtaminen (Leadership & Management) ovat kaksi saman ”kolikon” kääntöpuolta. Johtamisen oppiaineessa vastaamme erityisesti vaateeseen ”vastuullisesta johtamisesta ja kestävästä kehityksestä”. Toiminta-ajatuksenamme on tieteellisen ja käytännön yhdistävään osaamiseen perustuen tutkia ja kehittää hyvää johtamista sekä tarjota korkeatasoista asiantuntijuutta johtamisen ja esimiestyön opetuksessa.

   Vastuullisella johtamisella tarkoitamme sellaista kokonaisvaltaista lähestymistä johtamiseen, joka hyväksyy lähtökohdakseen kestävän kehityksen periaatteet - taloudellisen, eettisen, ekologisen ja sosiaalisen näkökulman - toisiaan täydentävinä ja kehittävinä.

   Johtamisen oppiaineen vahvuutena on teorian ja käytännön yhdistäminen. Uusin johtamistieteellinen tietous palvelee käytännön yritystoimintaa. Opetuksen tavoitteena on kouluttaa johtamista, esimiestyötä ja työyhteisöjen näkökulmaa arvostavia ja niiden kehittämisestä kiinnostuneita vastuunsa tuntevia ammattilaisia yritysten ja muiden organisaatioiden haasteellisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tavoitteena on, että opiskelijoille syntyvät tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin, myös organisaatioiden ja yritysten muutostilanteissa. Opiskelija voi halutessaan suuntautua kahteen alueeseen syventävien opintojen tasolla. Ne ovat henkilöstön johtaminen (pitää sisällään teeman "johtajuus eri konteksteissaan ") sekä organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt (pitää sisällään teeman "vastuullinen liiketoiminta). Henkilöstön johtamisen alueella tarkastellaan esimiestyötä ja henkilöstövoimavarojen johtamista vastuullisen johtamisen ja organisaation suorituskyvyn kannalta. Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt opiskelualueena suuntautuu yrityksen ja yhteiskunnan välisen suhteen analysointiin ja tulkintaan. Fokuksena on tällöin vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen.

   Tavoitteenamme on tukea opiskelijaa opinnoissaan siten, että tutkinnon sujuva suorittaminen ja sen korkeatasoinen laatu mahdollistuvat. Opetuksemme laatu perustuu kansainväliseen tutkimukseen sekä teoreettisen että käytännöllisen tiedon vuorovaikutukseen.

   Korostamme opetushenkilökunnan pedagogisen osaamisen tason kehittämistä sekä sellaisten monipuolisten oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittämistä, jotka mahdollistavat syvän ja reflektoivan oppimisen. Edistämme kansainvälisyyttä opetuksessa.

   Kannustamme opiskelijoitamme osallistumaan tutkimuksentekoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja. Rohkaisemme heitä myös tutkimuksen julkaisemiseen ja luomme edellytyksiä jatko-opiskelulle. Varsinainen jatko-opiskelu mahdollistaa erittäin sujuvan yhteistyön kauppakorkeakoulumme kaikkien oppiaineiden kesken ja tarjoaa monipuolisen verkoston (tohtorikoulu, professorit) asiantuntijuuden kehittymiselle. Jatkokoulutuksessa tavoitteena on ”syvä tieto”, jolla tarkoitetaan asioiden kriittistä ja syvällistä hallintaa sekä taitoja tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen ja uuden tiedon tuottamiseen. Jatko-opiskelu ja jatkotutkinnon suorittaminen johtamisen oppiaineessa on useimmiten täysipäiväistä työtä tiedeyhteisön jäsenenä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Rohkaisemme jatko-opiskelijoita myös kansainväliseen yhteistoimintaan ja tutkijavaihtoon.

   greypinstr

    

   Tänään

   18. marraskuuta 2017, viikko 46, Tenho, Jousia. (*)

   Yhteystietohaku
   JSBE Sosiaalisessa mediassa

   Facebook logo     

   YouTube

   Yliopistoportaalit

   Uno

   Isa

   Wolmar