Laskentatoimi

Laskentatoimi

Laskentatoimi tarkastelee taloudellisen informaation tuottamista, välittämistä, käyttämistä ja hallintaa.

 

Laskentatoimeen kuuluvat kirjanpito ja tilinpäätösraportointi, kustannuslaskenta ja talousjohtaminen sekä tilintarkastus ja yrityksen rahoituksen hallinta.

 

Opetuksessa painottuvat yksityisen ja julkisen sektorin näkökulmasta ulkoinen laskentatoimi ja tilintarkastus, johdon laskentatoimi sekä yritysrahoitus.

 

Laskentatoimen henkilökunta

 

Tutkimus

Opinnot ja opiskelu

Opetusohjelma ja tentit

Opetussuunnitelmat 2017-2020

Tutkintovaatimukset: tutkintojen rakenteet, osaamistavoitteet ja opintojaksokuvaukset

Opintojen ohjausOpetussuunnitelmien vastaavuudet 2017-2020

Vanhentuneet opetussuunnitelmat


Ulkoisen laskentatoimen ydin muodostuu liikekirjanpidosta ja sen tuloksena säännöllisesti tuotettavasta tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksen laadintaan vaikuttavat suoraan verotus- ja rahoituskysymykset. Tilintarkastuksen roolina on raportoitavan tiedon laadun varmistaminen. Ulkoista laskentatointa kutsutaan myös rahoituksen laskentatoimeksi. Se palvelee lähinnä organisaation ulkopuolisia tahoja, erityisesti verottajaa ja rahoitusmarkkinoita. Myös niiden pelisääntöjen tunteminen on laskentatoimessa tärkeää. Sisäisen laskentatoimen päätehtävänä on tuottaa informaatiota organisaation omaa päätöksentekoa ja taloudellisen toiminnan johtamista varten, ja niinpä sitä Laskentatoimen henkilökuntakutsutaankin usein johdon laskentatoimeksi. Johdon laskentatoimen ydinosaamisalueita ovat kustannuslaskenta ja talouden ohjaus. Kustannuslaskenta liittyy läheisesti taloudelliseen päätöksentekoon ja teollisuusyritysten tulosraportointiin. Talouden ohjaus liittyy puolestaan henkilöstön hallintaan ja liikeyritysten strategiaprosessiin.

Laskentatoimen opetus noudattaa pitkälle kuvattua jaottelua. Perusopinnoissa ja aineopintojen alkuvaiheessa annetaan yleistiedot liikekirjanpidosta, johdon laskentatoimesta, rahoituksesta ja tilintarkastuksesta. Ammatillisten valmiuksien luomiseksi opetus sisältää lisäksi runsaasti ohjattua harjoittelua ja laskentatoimen kytkentää tietojärjestelmäsovelluksiin. Opintojen jatkuessa opiskelijalle tarjotaan syvällisempi tietämys laskentatoimen eri osa-alueista. Laskentatoimen syventävissä opinnoissa paneudutaan yhtäältä ammatillisten valmiuksien syventämiseen ja toisaalta koko laskentatoimen teoreettisen perustan käsittelyyn. Näin laskentatoimen syventävien opintojen lukijoille pyritään takaamaan sekä ajantasainen ja syvällinen ammatillinen osaaminen että käytännön pulmakysymysten ratkaisemisessa tarvittava teoreettinen ymmärrys.

Laskentatoimi pääaineena valmistuvat kauppatieteiden maisterit sijoittuvat yleensä erilaisiin taloushallinnon asiantuntijatehtäviin. Tyypillisiä nimikkeitä ovat laskentaekonomi, talous-, laskenta- ja budjettipäällikkö, controller ja tilintarkastaja. Laskentatoimi antaa erinomaisen perustan myös yleisjohdollisiin tehtäviin. Tilintarkastusalasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa yrittää ennakoida henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laatiessaan.

 


 

 

 

  greypinstr

   

  Tänään

  23. marraskuuta 2017, viikko 47, Klemetti. (*)

  Yhteystietohaku
  JSBE Sosiaalisessa mediassa

  Facebook logo     

  YouTube

  Yliopistoportaalit

  Uno

  Isa

  Wolmar