Kemian laitos

Tutkimuksen vahvuusalueet

Kemian laitoksella toteutetaan neljän tutkimuksellisen vahvuusalueen toimintakulttuuria, jotka kuvastavat laitoksella jo toimivien tutkimusryhmien osaamista sekä mahdollisia uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla tutkimus- ja opetusympäristöämme kehitetään edelleen. Tutkimukselliset vahvuusalueemme ovat

Rakenne- ja synteesikemia

Vahvuusalue kattaa perinteisistä kemian osa-alueista epäorgaanisen ja orgaanisen kemian, tutkimusprojektien ollessa luonteeltaan poikkitieteellisiä ja liittyen esimerkiksi supramolekyylikemiaan, organometallikemiaan tai materiaalitieteeseen. Tutkimus on painottunut rakennekemiaan, kattaen tutkittavien yhdisteiden valmistuksen sekä niiden rakenteiden ja ominaisuuksien määrittämisen. Tutkimuksen kohteena ovat niin yksittäiset molekyylit kuin molekyylien muodostamat nanomittakaavan rakenteet. Tutkimuksen yhtenä painopisteenä on myös erilaisten kemiallisten prosessien toimintaperiaatteiden ymmärtäminen ja näin saadun tiedon hyödyntäminen käytännön sovelluksissa.

Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia

Vahvuusalue liittyy vahvasti kemian laitoksen soveltavaan tutkimukseen, joka liittyy yhteiskunnallisesti merkittäviin toimialoihin kuten metsäteollisuuteen, paperiteollisuuteen, ympäristökemiaan ja siihen liittyvään analytiikkaan, luonnonaineiden kemian selvittämiseen, uusiutuvan energian eri muotoihin sekä biomassan monipuoliseen kemialliseen ja termokemialliseen hyödyntämiseen. Monet tutkimukselliset mielenkiinnon kohteet liittyvät erilaisten teollisuusprosessien kehittämiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Tärkeä ja nopeasti kasvava tutkimusalue on kriittisten ja arvokkaiden alkuaineiden talteenotto erilaisista jätemateriaaleista, kuten lentotuhkasta, jätevedestä ja elektroniikkaromusta, sekä näiden alkuaineiden analytiikan kehittäminen.

Laskennallinen kemia ja spektroskopia

Vahvuusalue liittyy erityisesti molekyylitasolla tapahtuvien fysikaalisten ja kemiallisten prosessien selvittämiseen ja perustutkimuksellisen tiedon soveltamiseen. Laskennallinen tietokoneavusteinen kemia on yksi voimakkaimmin viime aikoina kehittyneistä monitieteisistä tutkimusmenetelmistä, joka tulee erinomaisesti kokeellista tutkimusta ennustaen ja todentaen havaittavia ilmiöitä. Laskennallinen kemia ja spektroskopia, kuten myös rakennekemia, liittyvät oleellisesti Nanotiedekeskuksen toimintaan.

Kemian opetus

Vahvuusalue liittyy kemian opetuksen uudistumiseen, jolla vastataan opiskelijavalinnan, tutkintojen läpäisyn, tulevaisuuden opettajien koulutuksen sekä laitoksella annettavan opetuksen vaikuttavuuden haasteisiin. Kemian laitoksella kemian opetusta kehitetään oppilaslähtöisellä opetuksen suunnittelulla ja toteutuksella, soveltamalla monipuolisia oppimistapoja, sekä opettajien pedagogisiin valmiuksiin huomiota kiinnittämällä. Kaikki toiminta tapahtuu tutkimuslähtöisesti sekä laitoksen omat tutkimukselliset vahvuusalueet huomioiden ja hyödyntäen.

 

Nanotiede