Koulutuksen kehittäminen

Koulutuksen tavoitteet

Strategian ja strategian toimenpideohjelman linjauksia koulutuksesta

Jyväskylän yliopiston strategia 2015-2020

Jyväskylän yliopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva opiskelupaikka. Kilpailukyky perustuu parhaiden opiskelijoiden rekrytointiin, tutkimuksen ja opetuksen synergiaan, henkilöstön pedagogiseen osaamiseen sekä laadukkaisiin ja työllistyvyyttä edistäviin tutkintoihin. Yliopiston kehittämä Student Life -toiminta tukee opinnoissa etenemistä ja hyvinvointia.

Laadukas ja vaikuttava koulutus

 • Vähintään puolet opiskelijoista suorittaa tutkintonsa tavoiteajoissa (3/2/4).
 • Tehokas ohjaus ja työelämäyhteistyö parantavat valmistuneiden työllistyvyyttä.

Kansainvälinen kampus - avoimet oppimisympäristöt – johtava aikuiskouluttaja

 • Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus on aktiivista ja suunnitelmallista.
 • Teknologisesti tuetut pedagogiset ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja elinikäisen oppimisen.
 • Yliopisto on Suomen vahvin ja monipuolisin aikuiskouluttaja sekä merkittävä koulutusviejä.

Strategian toimenpidenohjelma 2015-2016

2.2. Koulutuksen vahvistaminen

Laadukas ja vaikuttava koulutus

 • Opintojen edistyminen varmistetaan strukturoiduilla opetusohjelmilla, selkeillä malliopintopoluilla jakaen opetus tasaisesti kaikille lukukausille sekä sähköisillä palveluilla (tavoiteaikojen toteutuminen)
 • Kandidaattivaiheen viestintä- ja kieliopinnot integroidaan pääaineen opintoihin kaikilla ainelaitoksilla (toteutusten lukumäärä)
 • Varmistetaan opiskelijoiden hyvinvointipalvelut ja opintojen saavutettavuus kehittämällä Student Life- toimintamalleja ja edistämällä esteettömyys-ohjelman toimenpiteitä (raportointi sisäisessä tulosohjausprosessia)
 • Ohjatulla portfoliotyöskentelyllä ja henkilöstön ohjausosaamisen lisäämisellä tuetaan urasuunnittelua ja työllistyvyyttä edistäviä sivuainevalintoja (opiskelijapalaute)
 • Kaikilla tutkintotasoilla lisätään työelämään valmentavaa työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavaa opetusta. (toteutettu opetus).

Kansainvälinen kampus - avoimet oppimisympäristöt – johtava aikuiskouluttaja

 • Määritetään ulkomaisille opintojaksoille osaamistavoitteet (toteutus ja vaihdossa tehdyt opintopisteet)
 • Kehitetään partneriyliopistoverkostoa suunnitelmallisesti siten, että vaihtoajan opinnot tukevat ja täydentävät kotiyliopistossa suoritettavia opintoja. (vaihdossa suoritettujen, opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin hyväksi luettujen opintopisteiden määrä/englannin kielellä tarjottavan perusopetuksen opintopistemäärä)
 • Opetuksessa kehitetään ja otetaan yliopistoyhteisön käyttöön uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, joissa monipuolisesti hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (eEducation-toiminnan raportointi sisäisessä tulosohjausprosessissa)
 • Aikuiskoulutuksen periaatteet ja toimintatavat uudistetaan (toteutus)