Koulutuksen kehittäminen

Tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimusteemat

 

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA

 • tukee opetuksen kehittämistyötä eri laitoksilla
 • tekee näkyväksi sekä kehittämistyötä itsessään että kehittämistyön rakenteita
 • tutkimustieto palautuu kehittäjien käyttöön
 • harkitusti myös case-tutkimuksia
 • tukee opettajien omaa pedagogista tutkimusta eri laitoksilla, tutkimusyhteistyö
 • nostaa esiin yliopistopedagogiikan keskeisiä haasteita
 • ohjaa yliopistopedagogiikan jatkokehittämisestä


TUTKIMUSTEEMAT

Opetuksen kehittämisen rakenteet 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa niistä tekijöistä, jotka tukevat tai estävät jatkuvaa opetuksen kehittämistyötä yliopistossa. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. opetuksen kehittämistyötä tukevat toimintamallit ja yhteistyön muodot sekä opetuksen kehittämiseen liittyvät yksilölliset kokemukset ja käsitykset.  

Aineisto koostuu hankeopettajien haastatteluista (n = 51, hankekausien 2011-2014 aikana; n=25 hankekaudella 2016), kirjallisista arvioinneista ja reflektioteksteistä (2015-2016).

 

Opettajien pedagoginen ajattelu ja toiminta

Tutkimus kohdistuu erityisesti opettajien teknologis-pedagogiseen ajatteluun. Tavoitteena on saada tietoa, millaisessa roolissa opettajat näkevät teknologian oppimisessa ja opetuksessa sekä millaisia innovatiivisia ratkaisuja opettajat käyttävät teknologian integroimisessa oppimiseen.

Aineisto koostuu eEducation -hankkeisiin osallistuvien opettajien haastatteluista (n=30) ja reflektioteksteistä.

 

Oppiminen ja toimijuus

Opiskelijan toimijuuden tutkimiseen yliopistokontekstissa kehitettiin tutkimusmentelmä, joka pilotoitiin 2011-2011 ja kehitettiin edelleen 2013. Kehittämistyön tuloksena validoitiin Opiskelijan toimijuus-mittari (AUS; Agency of University Students Scale; Jääskelä ym. 2016), jota on käytetty yliopisto-opetuksen pedagogisen kehittämisen työkaluna. Kyselylomaketta laajennettiin 2016 oppimisympäristön pedagogia piirteitä ja teknologian käyttöä koskevilla osioilla. 

Tavoitteena on

a)    kehittää kyselylomaketta oppimisanalytiikkaa hyödyntäen  

 • opiskelijan oman itsearvioinnin välineenä
 • yliopistopedagogiikan arvioinnin välineenä

b)    saada tietoa,

 • opiskelijan yksilöllisistä, sosiaalisista ja kontekstuaalisista oppimisen resursseista
 • miten opiskelijat kokevat toimijuutensa yliopisto-opintojen eri vaiheissa, eri tieteenaloilla ja eri kursseilla
 • miten kurssilla käytetyt pedagogiset ja teknologiset ratkaisut ovat yhteydessä opiskelijan toimijuuden kokemuksiin

Kyselylomakkeen validointi perustuu 239 yliopisto-opiskelijan kyselylomakevastaukseen. Tämän lisäksi kurssikohtaiseen pedagogiikan kehittämistarkoitukseen kerättyjä aineistoja. 

Toimijuustutkimuksen rekisteriseloste

Opetuksen kehittämisen arviointi

Tarkastelun keskiössä ovat tutkimusperustaiset menetelmät, joilla opetuksen laatua ja opetuksen kehittämistyön vaikuttavuutta voidaan arvioida. Kiinnostavia kysymyksiä ovat mm. mitä olemassa olevat/käytetyt menetelmät mittaavat, miten niitä hyödynnetään eri tieteenaloilla ja millaista menetelmällistä kehittämistyötä tarvitaan opetuksen laadun arviointiin. 

 

Julkaisut


Opetuksen kehittämisen rakenteet

Julkaisut

 • Jääskelä. P., Häkkinen, P., and Rasku-Puttonen, H. (2017) Supportive and constraining factors in the development of university teaching experienced by teachers. Teaching in Higher Education 22 (6), 665-671. 
  http://www.tandfonline.com/eprint/Kbeyjmn7X82StWd4dvBd/full 
 • Jääskelä, P., M. Vesisenaho, H. Rasku-Puttonen, and P. Häkkinen. 2014. Interactivity and eEducation: What kind of support is needed to develop university teaching? Proceedings of the 7th International Conference of Education, Research and Innovation, November 2014, Seville, Spain. Full paper.

Esitelmät

 • Jääskelä, P., Vesisenaho, M., Rasku-Puttonen, H., and Häkkinen, P. 2014. Interactivity and eEducation: What kind of support is needed to develop university teaching? Paper at the Conference of 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI). November 2014. Seville, Spain.
 • Jääskelä, P., Vesisenaho, M., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., Poikkeus, A-M., Klemola, U. & Päivi Häkkinen. 2014. eEducation - millaista tukea opetuksen kehittämiseen? Esitelmä. Peda-forum päivät 27.5.2014. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenranta.

Opettajien pedagoginen ajattelu ja toiminta

Julkaisut

 • Heinonen, K., Jääskelä, P., & Isomäki, H. (2017) University Teachers’ Conceptions of Their Role as Developers of Technology-rich Learning Environments. International Conference on Computer Supported Education (CSEDU) 2017. Full paper. Proceedings.
 • Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017) Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. Journal of Research on Technology in Education 49 (3–4), 198–211. http://dx.doi.org/10.1080/15391523.2017.1343691
 • Marin, V., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Vesisenaho, M., Juntunen, M., and Rasku-Puttonen, H. 2016. Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. International Journal of Mobile and Blended Learning 8 (1), 51-68.

Esitelmät

 • Heinonen, K., Jääskelä, P., and Isomäki, H-K. 2017. University teachers’ conceptions of their role as developers of technology-rich learning environments. Paper presented at CSEDU 2017, 23 April, Lissabon, Portugal.

 • Heinonen, K., Jääskelä, P. & Isomäki, H. 2016. Yliopisto-opettajien käsityksiä innovatiivisista tavoistaan uudistaa oppimisympäristöjä. Esitelmä. Kasvatustieteen päivät 17.11.2016. Turun yliopisto, Turku.

 • Jääskelä, P., Häkkinen, P. & Rasku-Puttonen, H. 2015. Yliopiston opetushenkilökunnan näkemyksiä teknologian integroimisesta oppimiseen. Esitelmä. Kasvatustieteen päivät 19.11.2015. Åbo Akademi, Vaasa.

 • Jääskelä, P., Häkkinen, P., and Rasku-Puttonen, H. 2015. Lecturers’ pedagogical beliefs regarding the integration of technology and learning in higher education. Paper at the European Conference on Educational Research (ECER), 8.9.2015. University of Budapest, Hungary.

Audiovisuaalinen materiaali

Oppiminen ja toimijuus

Julkaisut

Audiovisuaalinen materiaali

Esitelmät

 • Kyösti, S., Jääskelä, P., Heilala, V., Häkkinen, P., Heinilä, J., Kärkkäinen, T. and Tolvanen, A. 2018. Yliopisto-opiskelijat toimijuuttaan arvioimassa: palaute ja itsearviointimenetelmän kehittäminen toimijuusanalytiikan avulla. Esitelmä. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät, 15.2.2018. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.

 • Alanen, R., Pitkänen-Huhta, A., Ruohotie-Lyhty, M., and Jääskelä, P. The role of agency in the construction of professional identity among language majors. Paper presentated at AILA 2017. 18th World Congress of Applied Linguistics, 23.-28.2017. Rio de Janeiro, Brazil.

 • Jääskelä, P., Vasalampi, K., Häkkinen, P., Poikkeus, A-M., and Rasku-Puttonen, H. 2017. Students’ agency experiences and perceived pedagogical quality in university courses. Paper presented in the network of Research in Higher Education, ECER 2017, 22 - 25 August, Copenhagen, Denmark.

 • Jääskelä, P. 2017. Agency of university students: Pedagogical challenges. An invited speaker to the face-to-face and simultaneous online conference for master and doctoral students of Educational Technology. University of the Balearic Islands. 22.5.2017, Palma de Mallorca, Spain.

 • Jääskelä, P., Malin, V., Riivari, E., Poikkkeus, A-M. & Rasku-Puttonen, H. 2016. Promotion of students’ agency experiences with interactive pedagogy - Assessment of students’ agency in two university courses. Paper presented at the EARLI Sig 1 Assessment and evaluation, 25.8.2016, Munich, Germany.
 • Malin, V., Riivari, E. & Jääskelä, P. 2015. Vuorovaikutus oppimisen resurssina massakurssilla. Esitelmä. Kasvatustieteen päivät 19.11. 2015. Åbo Akademi, Vaasa.
 • Malin, V. & Jääskelä, P. 2014. Interaction and Collaboration as a Challenge of University Communities - Reflections on Experiments. Paper at the Open Space Session. Teaching Learning Conference@Academy of Management, 3.8.2014. Pennsylvania, USA.
 • Juutilainen, M. Jääskelä, P. & Valleala, U-M. 2013. Teacher Students’ Perspectives on Their Agency in Small Group Activity and Their Learning Paths. Poster at Kasvatustieteen päivät 21.-22.11.2013. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
 • Klemola, U., Jääskelä, P. Rasku-Puttonen, H., Poikkeus, A-M. & Viiri, J. 2013. Innovatiiviset ja interaktiiviset yliopiston opettajat - opetuksen kehittämisen ehtoja. Esitelmä. Kasvatustieteen päivät 21.11.2013. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
 • Jääskelä, P., Valleala, U. & Klemola, U. 2013. Teachers’ and Students’ Experiences of Increasing Interactivity in University Studies. Paper at ECER, 30.8.2013. Munich, Germany.
 • Jääskelä, P., Klemola, U. & Valleala, U. 2013. Opetuksen interaktiivisuus sisältökeskeisen yliopisto-opetuksen rikastaja ja haastaja. Esitelmä. PedaForum, 20.8.2013. Tampereen yliopisto, Tampere. 
 • Jääskelä, P., Valleala, U. & Klemola, U. 2012. Opiskelijan toimijuus interaktiivisella mekaniikan kurssilla. Esitelmä. Kasvatustieteen päivät 21.11.2012. Helsingin yliopisto. Helsinki.
 • Valleala, U. & Jääskelä, P. 2012. Yliopisto-opiskelijan toimijuus interaktiivisilla ja ei-interaktiivisilla kursseilla. Esitelmä. Kasvatustieteen päivät 21.11.2012. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Jääskelä, P., Valleala. U. & Klemola U. 2012. Fallacy of Weak Agency? A Case Study Examining University Students in a Physics Course. Paper at ECER, 18.–21.9.2012. Cadiz, Spain.
 • Klemola, U. & Jääskelä. P. 2012. Increasing Interactivity in Higher Education. Paper at ECER, 18.–21.9.2012. Cadiz, Spain.
 • Valleala, U., Jääskelä, P. & Klemola, U. 2012. University Students’ Views of Their Agency in Interactive and Non-interactive Courses. Paper at EARLI Sig “Higher Education”, August 2012. Tallinn, Estonia.
 • Klemola, U., Jääskelä, P., Valleala, U., Poikkeus, A-M., Viiri, J. & Rasku-Puttonen, H. 2012. Interaktiivisuus opetuksen kehittämisessä. Esitelmä. PedaForum, 22.8.2012. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Lundell, J., Matilainen, R., Jääskelä, P. & Valleala, U. 2012. Interactive and topical chemistry for university freshmen. Poster at the International Conference on Chemistry Education ICC/ECRICE, 15 - 20.7.2012. Rome, Italy.
Yhteystiedot

Yliopistotutkija, KT
Päivikki Jääskelä
paivikki.jaaskela@jyu.fi
p. 040-805 3333

Vararehtori
Marja-Leena Laakso
marja-leena.laakso@jyu.fi
p. 040-805 4024