Koulutuksen kehittäminen

Temaattiset moduulit

Temaattisia moduuleita käsitellään OPS-seminaarissa ke 22.5. klo 12.30-16 RUU Helena. Lisätietoa ja ilmoittautuminen avataan huhtikuun loppuun mennessä.


Joustavien opintopolkujen mahdollistamiseksi ja jäsentämiseksi kehitämme temaattisia moduuleja. Niillä tarkoitetaan vähintään 15 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia, joilla on omat osaamistavoitteet ja jotka ovat suoritettavissa joko osana laajempaa opintokokonaisuutta tai omana kokonaisuutenaan. Temaattiset moduulit voivat kattaa perus-, aine- ja syventävien opintojen tasoisia sisältöjä. Temaattisilla moduuleilla mahdollistetaan osaltaan myös työelämässä toimivan aikuisväestön jatkuva oppiminen. (JY opetussuunnitelmalinjaukset 2019)


 • Tavoitteena on ensisijaisesti tuottaa omille tutkinto-opiskelijoille temaattisia kokonaisuuksia, joiden avulla he voivat profiloida, syventää tai laajentaa omaa asiantuntijuuttaan
  • lisäksi osaa niistä voidaan jatkossa soveltuvin osin suunnata jo työelämässä oleville maksullisena täydennyskoulutuksena, sekä myös kansainväliseen koulutusyhteistyöhön (koulutusvienti)
 • Moduuli on opintojaksoa suurempi kokonaisuus, joka rakentuu jonkin teeman tai ilmiön ympärille. Sille on määritelty omat, opintojaksoille yhteisen osaamistavoitteet ja se on vähintään 15 op laajuinen (esim. 5+5+5) (ei kuitenkaan ole sama asia kuin perus- tai aineopinnot)
 • Toteuttamismahdollisuuksia on useita. Moduuli voi:
  • sisältää perus- tai aineopintoja, opintojaksot voivat olla rinnakkaisia (horisontaalisia) tai syveneviä (vertikaalisia) (vrt. polut tai juonteet opetussuunnitelmassa)
  • olla usean oppiaineen yhteinen, temaattinen kokonaisuus, johon eri osapuolet tuottavat sisältöjä (huom! muodostaa kokonaisuuden ja määritelty yhteinen osaamistavoite)
  • olla oppiaine, tiedekunta tai oppilaitosrajat ylittävä (myös EduFutura-yhteistyö)
  • sisältää osin pakollisia ja osin valinnaisia opintoja 
 • Temaattisten moduulien taustalla on myös OKM:n jatkuvan oppimisen hanke (https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen). Tavoitteena on uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen, joka edellyttää koulutusjärjestelmältä joustavuutta sekä ihmisille mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana.

ESIMERKKEJÄ TEMAATTISISTA MODUULEISTA:

TeemaLapsen kehitys ja kehityksen tuki. Toteutetaan EDUFUTURA-oppilaitosten yhteistyössä
Vastuuyksikkö ja -henkilö

JYU: KPTK  ja henkilö XX  tai Lapsi- ja perhetutkimuskeskus ja henkilö XX
JAMK: Henkilö XX
GRADIA: Henkilö XX

Osallistuvat organisaatio ja yksiköt

JYU: Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos, Psykologian laitos, HYTK, LTK
JAMK: Sosiaali- ja terveysala (sosionomikoulutus, toiminta- ja fysioterapian koulutussuunnat)
GRADIA: Sosiaali- ja terveysala (lähihoitajakoulutusala)

Kenelle suunnattu Moduuli on suunnattu kaikille opiskelijoille, joiden tulevaan työnkuvaan tai kiinnostukseen liittyy työ lasten, nuorten ja/tai perheiden kanssa.
Toteutustapa ja opetusmuoto

Temaattinen moduuli on osalle opiskelijoista pakollinen osa oman alan opintoja ja osalle opiskelijoista vapaavalintainen.
Moduuliin liittyy asiantuntijoiden luentoja tai lyhyitä asiantuntijoiden tekemiä tallenteita, moniammatillisissa ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä oppimistehtäviä. Opetusmuodot ja oppimistehtävät eriytyvät liittyen opiskelijan koulutusalaan ja –organisaatioon sekä moduulin pakollisuuteen /vapaavalintaisuuteen opintosuunnitelmissa.

Rakenne ja laajuus

Moduuli koostuu kolmesta viiden opintopisteen kokonaisuudesta, joista yksi/kaksi  (?) toteutetaan EduFutura-yhteistyössä.
Viiden opintopisteen kokonaisuuksista on mahdollista suorittaa myös vain yksi, mutta tällöin tutkintotodistukseen ei tule erillistä merkintää tämän sisältöalueen suorittamisesta.  (5op + 5op + 5op). Sisällöt rakentuvat siten, että ensimmäinen osa koostuu…, toinen osa keskittyy… ja kolmannessa kokonaisuudessa paneudutaan…

Teema
Vastuuyksikkö ja -henkilö

 

Osallistuvat organisaatio ja yksiköt

 

Kenelle suunnattu
Toteutustapa ja opetusmuoto

 

Rakenne ja laajuus