Koulutuksen kehittäminen

Mitä on yliopistopedagogiikka?

Yliopistopedagogiikalla tarkoitetaan laajasti yliopistokoulutuksen, eli oppimisen, opetuksen ja ohjauksen kehittämistä ja tutkimusta, sekä opettajien ja yhteisöjen pedagogisen osaamisen tukemista. Alana yliopistopedagogiikka on monitieteinen, se käsittelee erityisesti käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä, kuten kasvatustieteitä, psykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa.

Yliopistopedagogisten koulutusten tavoitteena on henkilökohtaisen, reflektiivisen ja tutkivan suhteen kehittäminen opettamiseen ja ohjaamiseen. Opinnoissa hyödynnetään jo olemassa olevaa kokemusvarantoa, sen yhteistä jakamista ja käsitteellistä syventämistä. Yliopistopedagogiikan opinnot vahvistavat pedagogista asiantuntijuutta sekä osallistavat toimimaan monitieteisessä opettajien yhteisössä.

Yliopistopedagogiset opinnot Jyväskylän yliopistossa

Yliopistopedagogiikan opinnot koostuvat perusopinnoista (YPE 25 op) ja aineopintoja vastaavista pedagogisista opinnoista (APO 35 op). Perusopinnoilla tarkoitetaan Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle ja työsuhteessa oleville jatko-opiskelijoille tarkoitettuja opintoja, joiden tavoitteena on antaa yliopistossa opetus- ja ohjaustyötä tekeville työntekijöille mahdollisuus syventää yliopisto-opetusta ja omaa yliopisto-opettajuuttaan koskevaa ymmärrystään ja auttaa siten kehittymään opettajan ja ohjaajan työssä.

Yliopistopedagogiikka

Perusopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot. Ne tarkoittavat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n mukaisia opettajan pedagogisia opintoja, jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden (syys-toukokuu). Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella edellyttäen, että opiskelija pystyy irrottautumaan työtehtävistään lähijaksojen ajaksi. Opintojen tavoitteena on opiskelijan pedagogisten ajattelu- ja toimintatapojen kehittäminen. Opettaja tulee entistä tietoisemmaksi omasta toiminnastaan opettajana, itselleen soveltuvista opettamisen tavoista ja omasta opetusfilosofiastaan.

Muu pedagoginen koulutus Jyväskylän yliopistossa

Yliopiston englanninkielistä opetusta tuetaan TACE, Teaching Academic Content through English koulutuksella. Sen tavoitteena on kehittää opettajien taitoja kulttuurienvälisessä viestinnässä ja englanninkielisessä opetuksessa.

Jyväskylän yliopistossa järjestetään myös muuta henkilöstökoulutusta erityisesti opettajien tarpeisiin. Näistä koulutuksista löydät lisätietoa henkilöstökoulutusportaalista. Henkilöstökoulutuksen koulutusportaali (vain JY-verkosta).

Yhteystiedot

Yliopistopedagogiset opinnot

Lehtori Anita Malinen
Kasvatustieteiden laitos
anita.malinen@jyu.fi
+358-40-805 3643
RUU D338.5