Tietoja lehdestä

 
   Lehden kuvaus

 Yhteystiedot

 Toimitus

 Julkaisija

 Ilmoittajille

Ilmestyneet lehdet

Ohjeita kirjoittajille

Tilaukset

Etusivulle

 

 

 

Lehden kuvaus

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

Kulttuurintutkimus-lehti tarjoaa keskustelu- ja julkaisupaikan niille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurintutkimuksesta. Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu useiden, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista, opiskelijoista ja muista kiinnostuneista.

Vuodesta 1984 ilmestyneen monitieteisen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan sekä kokeilevia että muodoltaan perinteellisempiä kirjoituksia.

Lehdessä noudatetaan artikkeleiden osalta refereekäytäntöä.


Yhteystiedot

Kulttuurintutkimus-lehti
Nykykulttuurin tutkimuskeskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin +358 (0)50 599 8842
Sähköposti minna.m.nerg[at]jyu.fi


Toimitus

Päätoimittajat

Riitta Koikkalainen (riitta.koikkalainen[at]gaudeamus.fi)
Joel Kuortti (juhkuo[at]utu.fi)

Toimitussihteeri

Minna Nerg (minna.m.nerg[at]jyu.fi)

Toimittajat

Juha Herkman (juha.herkman[at]helsinki.fi)
Simo Häyrynen (simo.hayrynen[at]uef.fi)
Toni Lahtinen (toni.lahtinen[at]uta.fi)
Karoliina Lummaa (sakalu[at]utu.fi)
Jussi Ojajärvi (jussi.ojajarvi[at]oulu.fi)
Eeva Peltonen (eeva.peltonen[at]helsinki.fi)
Miikka Pyykkönen (miikka.m.pyykkonen[at]jyu.fi)
Tarja Pääjoki (tarja.paajoki[at]jyu.fi)
Johanna Uotinen (johanna.uotinen[at]uef.fi)
Elina Valovirta (elina.valovirta[at]utu.fi)Toimituksen esittely

Juha Herkman, dosentti, YTT, FL, tutkijatohtori Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Kiinnostunut erityisesti populaarikulttuurin, median ja vallan välisistä suhteista.

Simo Häyrynen, YTT, Itä-Suomen yliopisto, kulttuuripolitiikan dosentti Joensuun ja Turun yliopistossa. Kiinnostunut muun muassa ympäristön ja ympäristömuutoksen kulttuurisesta hallinnasta sekä taiteen poliittisuudesta. Väitöskirja alueidentiteetin kulttuuripoliittisesta sääntelystä.

Riitta Koikkalainen, tiedetoimittaja.

Joel Kuortti, FT, englannin kielen professori, Turun yliopisto. Nykykulttuurin dosentti Jyväskylän yliopistossa. Kiinnostuksen kohteina jälkikoloniaalinen, erityisesti intialainen kirjallisuus ja kulttuuri.

Toni Lahtinen, FM, Suomen kirjallisuus, Tampereen yliopisto. Valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa aika- ja luontokäsityksistä Timo K. Mukan tuotannossa.

Karoliina Lummaa, FT, tutkijatohtori (Suomen Akatemia), kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto. Tekeillä post doc -tutkimus kaunokirjallisuuden lintumaisuuksista ja lintu-teksti-suhteesta.

Minna Nerg, YTK, sosiologia, Jyväskylän yliopisto. Kulttuurintutkimuksen seuran sihteeri ja Kulttuurintutkimus-lehden toimitussihteeri.

Jussi Ojajärvi, kirjallisuuden lehtori Oulun yliopistossa ja kotimaisen kirjallisuuden dosentti Turun yliopistossa. Erikoisalueita kapitalismi- ja luokkaproblematiikka, subjekti- ja identiteettiteoria, Suomen nykykirjallisuus, kontekstualisoiva tarkkaluenta.

Eeva Peltonen, VTM (pääaine sosiologia), Helsingin yliopisto. Kirjastonhoitaja, jolle tiedetekstien lukeminen, kirjoittaminen ja toimittaminen ovat oleellinen osa vapaa-aikaa. Lempiaihealueita ovat: elämäkertatutkimus, muistelun ja (kollektiivisen) muistin tutkimus, naistutkimus ja (luova) tieteellinen kirjoittaminen.

Miikka Pyykkönen, YTT, dosentti, kulttuuripolitiikka, Jyväskylän yliopisto.
Kulttuuripolitiikan lehtori, joka tutkii kansalaisyhteiskunnan ilmiöitä ja
merkityksiä, monikulttuurisuuden hallintaa sekä kulttuuripolitiikan diskursseja ja käytäntöjä.

Tarja Pääjoki, FT, tutkimuskoordinaattori Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Väitellyt monikulttuurisesta taidekasvatuksesta.

Johanna Uotinen, FT, mediakulttuurin, erityisesti mediateknologian kulttuurisen tutkimuksen dosentti, Itä-Suomen yliopisto ja yliopistonlehtori oppiaineessa Mediakulttuuri ja viestintä. Kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa (auto)etnografia teknologian tutkimuksessa, teknologinen toimijuus ja terveysteknologiat. Väitöskirja teknologian kulttuurisen tutkimuksen alalta informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden merkityksellistämisestä.

Elina Valovirta, tutkijatohtori Turun yliopiston TIAS-kollegiumissa. Tutkimuskohteina karibialainen naiskirjallisuus, feministinen lukijateoria ja sukupuolen ja seksuaalisuuden risteymät englanninkielisessä nykykulttuurissa.Taitto

Sami Saresma (sampi.saresma[at]sampi.org)


Julkaisija ja kustantaja

Kulttuurintutkimuksen seura
http://kultut.fi


ISSN 0781-5751
Tammerprint Oy


Ilmoittajille

Ilmoitushinnat 2013:

Palstaleveys 52 mm
1/1 (168 mm x 168 mm) 150 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/2 (168 mm x 84 mm) 75 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/3 (52 mm x 168 mm) 50 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
1/6 (52 mm x 84 mm) 35 € (+ alv 24 %) mustavalkoinen
Takasisäkansi 200 € + alv 24 %) mustavalkoinen
Takasisäkansi 400 € (+ alv 24 %) värillinen

 
  Kulttuurintutkimus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin 050 599 8842
minna.m.nerg@jyu.fiIlmestyneet lehdet Ohjeita kirjoittajille Tilaukset

Etusivulle