Hae opiskelemaan matematiikka ja tilastotiedettä

Opinnäytetöitä

kuulijat

Tilastotieteessä on tehty opinnäytetöitä seuraavanlaisista aiheista:

Kandidaatin tutkielman aiheita:

 • Selvitettiin vaikuttaako nopea karaistuminen ja lisääntymisdiapaussi Drosophila montana -mahlakärpäslajin kylmänkestävyyteen. Lisäksi selvitettiin sukupuolten välisiä eroja.
 • Tarkasteltiin miten neidonkorentolajit eroavat väritykseltään ja miten eri ikäiset saman lajin yksilöt eroavat väritykseltään.
 • Kartoitettiin tekijöitä, jotka selittävät fysioterapeuttien aktiivisten fysioterapiamenetelmien käyttöä. Selittäviä tekijöitä etsittiin fysioterapeuttiin, kuntoutujaan, kuntoutussuunnitelmaan, kuntoutuspäätökseen, yhteistyöhön ja ympäristöön liittyvistä tekijöistä.
 • Tutkia miten eettisesti haastavien tilanteiden yhteyttä moraalisiin tunteisiin ja stressin tuntemuksiin.
 • Selvitetiin, 50-vuotiailta kerätyn aineiston pohjalta, miten katumukset ovat yhteydessä heidän hyvinvointiinsa. 
 • Miten eettinen organisaatiokulttuuri on yhteydessä johtajien hyvinvointiin?
 • Asennemuuttujien vaikutus luonnontieteiden ja matematiikan osaamiseen.
 • Täpläravun vaikutus makeanvedenkotiloiden ulkoasuun ja fenotyyppiin.
 • Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen peruskoulussa.
 • Demografisten taustamuuttijein vaikutus luonnontieteiden ja matematiikan osaamiseen.

  Pro gradu tutkielman aiheita:

 • Katseenseurantalaitteiden avulla silmänliikkeistä voidaan erotella pysähdyksiä ja siirtymiä näiden pysähdysten välillä. Esitettiin stokastisisin prosesseihin perustuvia malleja, joilla silmänliikeaineistoja voidaan analysoida. Malleja sovitettiin taideaineistoon, joka koostui silmänliikkeistä maalauksissa.
 • Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneiden fysioterapian nykykäytäntöjen selvittäminen: kuntoutussuunnitelmien ja -päätösten, alueiden ja kuntoutussuunnitelmien laatijatahon riippuvuussuhteita.
 • Tutkittiin suomalaisten alkoholikuolleisuusaineistoa vuosilta 1969-2007 eksponettisen perheen tila-avaruusmallien ryhmään kuuluvan Poisson-jakaumaan perustuvan mallin avulla.
 • Pohjaeläimiä käytetään biologisessa seurannassa, jolla tutkitaan ihmistoiminnan vaikutuksia vesistöjen ympäristön tilaan. Perinteisesti pohjaeläimet tunnistetaan manuaalisesti. Tarkasteltiin miten pohjaeläimiä tunnistetaan koneellisesti käyttäen luokittelumenetelmiä, jotka ovat tuottaneet hyviä tuloksia planktoneilla. Pohjaeläinten tapauksessa on tärkeää saavuttaa mahdollisimman tarkat estimaatit lajien suhteellisille osuuksille.
 • Logistiikkaketjun tilastollinen mallinnus Suomen vaatetuonnissa perustuen tullin tuontitilastoihin. Missä määrin on mahdollista käytettävissä olevien tietojen perusteella estimoida luotettavasti Suomen sisäkaupan alkuperäjakaumaa vaatetuonnon osalta vuodelta 2005.
 • Konenäköön liittyvä laaduntarkastukseen liittyen kehitettiin menetelmä, jolla voidaan paikantaa kohinaisesta kuvasta toistuvasti ja luotettavasti alipikselin tarkkuudella uksi- ja kaksiuloitteisissa tapauksissa.
 • Tutkittiin Suomen lämpötilankehitystä tila-avaruusmallien avulla Ilmatieteen laitoksen aineistoon kuuden Suomen kaupungin tai kunnan vuosittaisiin keskilämpötiloihin vuosilta 1908-2007.
 • Ylioppilaskokeen asema lukiolaisten äidinkielen osaamisen arvioinnissa.
 • Selvitettiin, mitkä tekijät ajavat palkansaajia yrittäjiksi.
 • Mallinnettiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä sijaitsevien matalaperustaisten omakoti- ja rivitalojen sisäilman radonpitoisuutta käytössä olevien rakennusteknisten, geologisten ja ilmastollisten tekijöiden avulla.
 • Ajohallintokeskuksen vuonna 2006 keräämään ajokoeaineistostoon sovitettiin logistista regressiomallia ja pyrittiin selvittämään vaikuttaako oppilaan sukupuoli, ikä, opetustapa (autokoulu/opetuslupa) tai ajokokeen vastaanottaja ajokokeen tulokseen (hyväksytty/hylätty).