Opintojen ohjaus

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Mikä ja miksi HOPS?

HOPS -lyhenne voidaan määritellä henkilökohtaiseksi opiskelu-, opinto-, oppimis-, tai opetuksen järjestämisen suunnitelmaksi. Meillä Jyväskylässä HOPS on virallisesti henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

HOPSin tekee opiskelija itse. Se on henkilökohtainen, jokaisen itse itselleen laatima suunnitelma siitä, mitä, miten ja missä aikataulussa aikoo opiskella. HOPSin laatimisen saa tukea. Laitoksilla on nimetty henkilöt, jotka ohjaavat HOPSien teossa.

Eri laitosten HOPS-käytännöt poikkeavat hieman toisistaan. HOPSit laaditaan voimassa olevien opetussuunnitelmien ja yliopiston opetustarjonnan pohjalta. Tavoitteena on yksilöllinen opintopolku, jossa sinä opiskelijana rakennat itsesi näköisen kokonaisuuden opinnoistasi. Aivan kaikkea et voi valita ja saada, sillä valintoja rajoittavat niin tutkintoihin liittyvät säädökset, sivuainemahdollisuudet, kuin yliopiston kulloinkin käytettävissä olevat resurssit. Viimeksi mainittu koskee esimerkiksi JOO-sopimusta sekä kansainvälistä vaihtoa.

Vähimmillään HOPS on suunnitelma siitä, mitä opintojaksoja tutkintoosi kuuluu sekä missä aikataulussa aiot ne tehdä. Laajemmin ajateltuna HOPSiin voi sisällyttää oman identiteetin, erityisesti ammatillisen ja akateemisen identiteetin rakentamisen pohdintaa, urasuunnittelua sekä sen tarkastelua, kuinka nykyinen opiskelusi on vain pieni osa koko elämäsi aikaista opiskelua, työelämää sekä muuta elämää. Vaikka opinnot juuri nyt ovat tärkeitä, voi niitä yrittää hahmottaa pitemmällä aikajatkumolla ja laajentaa tarkastelua kysymyksiin siitä mikä minä oikeastaan olen ja millaiseksi minä haluan tulla, ja miksi minä haluan tulla juuri sellaiseksi?

HOPS on suunnitelma, ei sopimus

HOPS on suunnitelma, jota toteuttamalla on mahdollista, perusteltua ja mielekästä opiskella. Yliopiston hallituksen linjauksessa käytetään ilmausta "toteuttamiskelpoinen yhteistyösuunnitelma". Samalla kun opiskelija pyrkii opiskelemaan hopsinsa mukaisesti, laitokset pyrkivät tarjoamaan tarpeellisen opetuksen. Silti aina voi käydä niin, etteivät kaikki hyvät pyrkimykset toteudu. HOPS on joustava ja prosessimainen tuotos, joka voi muuttua perustelluista syistä. Ei ehkä ole mahdollista laatia heti opintojen alussa kaikkia maisterintutkintoon sisältyviä opintoja koskevaa HOPSia, jolloin HOPSin voi palastella: ensin laaditaan alkuvaiheen HOPS, sitten kandidaatinopintojen HOPS ja vasta lopuksi sitä täydennetään maisteriHOPSilla. Eri oppiaineet eroavat tässä toisistaan ja täsmälliset ohjeet löytyvät omalta laitokseltasi.

HOPS on tarkoitettu opiskelijan omaa käyttöä sekä ohjaajan kanssa käytäviä ohjauskeskusteluja varten. HOPS voi olla muodoltaan rajattu, tutkintorakenteeseen pohjautuva dokumentti tai avoin eli vapaammin muotoiltu portfolio-tyylinen kasvukansio.

HOPS verkossa

Jyväskylän yliopistossa on opintojen suunnittelun apuna käytössä Korppi -järjestelmään sijoitettu eHOPS -sovellus. KorppiHOPS perustuu opiskelijan pääaineen tutkintorakenteeseen, jonka pohjalta opiskelija voi tehdä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman. KorppiHOPSiin voidaan liittää muita opintoja, kuten sivuaineita ja muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Ohjelman avulla opiskelija pystyy seuraamaan opintojensa etenemistä, muokata opintosuunnitelmaansa ja saada henkilökohtaista palautetta ohjaajalta.

Laitosten käytännöt saattavat hieman erota HOPSin laadinnan, ohjauksen ja toteutuksen suhteen. Tarkemmat ohjeet HOPSin laadintaan saat oman pääainelaitoksen opinto-oppaasta, verkkosivuilta, amanuenssilta, opintoneuvojalta tai opettajatuutorilta. Joissakin oppiaineissa myös opiskelijatuutorit auttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita mm. Korpin käytön opettelussa.

 

HOPSeista ja HOPSaamisesta lisää

 

Ansela, M., Haapaniemi T. & Pirttimäki, S. 2005. Yliopisto-opiskelijan hops. Ohjaajan opas. Kuopio: Kevama Oy. Saatavilla myös internetistä osoitteesta http://www.uku.fi/opk/w5w/opas.pdf.

Sivun alkuun

Yhteystiedot

Student life

Opintopalvelut


Opiskelijapalvelut:
Asiointipalvelu
9.00 - 15.00
Puh. 040 805 4339 tai 040 805 4340
opiskelijapalvelut [at] jyu.fi

Opintotuki:
Asiointipalvelu
9.00 - 12.00

Puhelinpalveluaika
13.00 - 15.00

Puh. (014) 260 1065
opintotuki [at] jyu.fi

Käyntiosoite:
T-rakennus, 2. krs.
Seminaarinkatu 15

Opintopalvelut
PL 35,
40014 Jyväskylän yliopisto
fax 014 617 570