KIRP123 Kirjallisuuden analyysi sivuaineopiskelijoille (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot, joiden avulla hän pystyy soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä kirjallisuuden luennassa ja tulkinnassa.

Suoritustavat

Kaksi kirjallisuusesseetä

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Sisältö

Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien (proosa, lyriikka, draama) ominaispiirteet.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-222-381-4 Mäkikalli ja Steinby (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin, 2013.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävä.