XRA0019 Ranskan kielen suullinen taito (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vähintään B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä.
- selviytyä tavallisimmista kommunikaatiotilanteista, jotka liittyvät ranskalaiseen yliopisto-opiskeluun tai työelämään.
- pystyä kuvailemaan kokemuksiaan, perustelemaan mielipiteensä sekä kertomaan tapahtumista.
- kyetä näkemään lähtö- ja kohdekulttuurien eroja sekä erottamaan arkikielen ja huolitellusta tyylistä.

Suoritustavat

Keskusteluharjoituksia ryhmissä, kuullunymmärtämistehtäviä, pienimuotoisia suullisia esityksiä - myös opiskelijoiden omilta erikoistumisaloilta.

Sisältö

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta
SISÄLTÖ: Keskustelu- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pienimuotoisia suullisia esityksiä.
Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, Suomen ja Ranskan vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritetut suulliset tehtävät, ryhmätöiden raportointi sekä suullinen esitys (myös ääntäminen). Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Hyvä perustason kielitaito (~B1 Eurooppalainen viitekehys), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.