XKRX002 Klassinen kreikka 2 (0 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Jatkokurssi, opiskelijoiden toivomuksesta, sopii kaikkien aineiden opiskelijoille
- oman alan opiskelujen täydellisempi tukeminen
- monimutkaisempien lauserakenteiden ja kieliopin parempi tunteminen
- perustaitojen saaminen kreikan kielen opiskelun jatkamiseksi itsenäisesti tai opiskelijoiden
muodostamassa pienryhmässä
- parempi valmius antiikin auktoreiden kreikankielisten tekstien ymmärtämiseen
- monipuolisempi kyky kreikan kielen taitojen hyödyntämiseen omissa opinnäytetöissä ja eri alojen
tieteellisen tutkimuksen ymmärtämisessä

Suoritustavat

Kurssi koostuu 40 tunnista ja se pidetään kontaktiopetuksena luentosalissa. Vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin lopussa on koe.

Sisältö

Tämän kurssin voi liittää tutkintoon sopimuksen mukaisesti. Kurssi tukee antiikin tutkimukseen liittyvää aihepiiriä ja antaa lisävalmiuksia hyödyntää klassisen kreikankielen taitoa osana omaa opiskelua ja tutkimustyötä. Opetus keskittyy alkeiskurssin tavoin itse kieleen ja kreikankielisen tekstin ymmärtämiseen. Jatkokurssilla opitaan kielioppia monipuolisemmin, käännetään runsaasti kreikankielistä tekstiä ja harjoitellaan hiukan myös kääntämistä suomesta kreikkaan.
Lisätiedot kurssista löytyvät Korpista. Opetuksesta vastaa klassillisen filologian opettaja / kielikeskus.

Oppimateriaalit

Netistä ladattava Jaakko Frösénin kirja Epi oinopa ponton, Kreikan alkeet, Tekstit ja sanasto (osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10224/4776) ja Kielioppi ja harjoitukset (osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10224/4766 ).

Arviointiperusteet

Tekstin ymmärtäminen ja kääntäminen sekä kieliopin perustietojen hallitseminen.

Esitietovaatimukset

Klassinen kreikka 2 -kurssille vaaditaan Kreikka 1 -kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot.