XKVA002 Tieteellinen viestintä suomeksi: artikkelin kirjoittaminen (1-2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkelijulkaisemisen prosessin sekä tieteellisen artikkelin kirjoittamisen perusperiaatteet ja osaavan soveltaa niitä oman artikkelinsa kirjoittamisessa.
Osallistujan odotetaan osaavan laatia kirjoittamis- ja julkaisusuunnitelman omalle artikkelilleen. Hänen odotetaan myös osaavan antaa ja hyödyntää palautetta keskeneräisen artikkelikäsikirjoituksen työstämisessä.

Suoritustavat

Työpaja koostuu kolmesta yhteisestä tapaamisesta sekä pienryhmätapamisesta, jossa osallistujat antavat vertaispalautetta toistensa teksteistä. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman artikkelin työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.

Sisältö

Tässä työpajassa tarkastellaan artikkelijulkaisun prosessia eri näkökulmista (kirjoittaja, toimittaja, arvioija, lukija), tieteellistä artikkelia tekstilajina sekä erilaisia artikkelityyppejä. Lisäksi käsitellään artikkelin rakenteeseen liittyviä seikkoja ja kirjoittamisprosessia. Työpajan aikana osallistujat työstävät eteenpäin oman artikkelinsa julkaisusuunnitelmaa ja antavat ja saavat palautetta keskeneräisestä tekstistä.

Työpaja sopii erityisen hyvin väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, joille ei vielä ole kertynyt runsaasti kokemusta tieteellisestä julkaisusta. Vaikka kurssi keskittyy suomenkielisiin artikkeleihin, voi kurssin oppeja hyödyntää myös muilla kielillä kirjoitettaessa.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.