XKVA005 Tieteellinen viestintä suomeksi: Tutkimuksesta tietokirjaksi (2-5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tietokirjallisuuden julkaisemisen näkökulmasta. Osallistujan odotetaan tietävän, millaisia seikkoja yleistajuisen tietokirjan käsikirjoitukselta vaaditaan ja saavan käsityksen siitä, mistä tieteen popularisoinnissa on kyse.
Osallistujan odotetaan työstävän toteuttamiskelpoisen tietokirjaidean työpajan aikana.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Sisältö

Työpajassa tutustutaan tietokirjallisuuteen lajityyppinä, kustantamoiden toimintaan sekä tietokirjan toimitusprosessiin. Lisäksi käsitellään erilaisia julkaisustrategioita tohtorin urasuunnittelun näkökulmasta. Työpajassa keskustellaan osallistujien tietokirjaideoista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin.

Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Kurssin erilaajuisten suoritusten arviointiperusteet esitellään tarkemmin ensimmäisessä tapaamisessa.