XKVA006 Tieteellinen viestintä suomeksi: Kirjoittaminen vauhtiin (1-2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Osallistujan odotetaan kehittävän itsetuntemustaan kirjoittajana ja tulevan tietoiseksi omien kirjoittamisen esteidensä luonteesta. Hänen odotetaan löytävän keinoja, joiden avulla tekstin tuottaminen helpottuu.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamistyön käynnistyminen.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Sisältö

Työpajassa pohditaan kirjoittamista osana tutkijan työtä sekä sitä, mistä tieteellisessä kirjoittamisessa on kyse. Tapaamisissa tarkastellaan akateemisten ammattikirjoittajien tyypillisiä kirjoittamisen esteitä sekä erilaisia ratkaisuehdotuksia.
Työpajassa osallistujat tutkivat omaa kirjoittamisprosessiaan, totuttuja rutiineja sekä akateemiseen kirjoittamiseen liittyviä käsityksiä ja asenteita. Monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla osallistuja saa välineitä kirjoitustyön käynnistämiseen ja hyvän työskentelyvireen ylläpitämiseen.

Lisätiedot

Työpaja sopii kaikille jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä henkilökunnalle, jotka ovat kiinnostuneita kehittymään kirjoittajina.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti.