XKVH005 Musiikkikasvatuksen tutkimusviestintä (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaisia tieteellisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan ja oman alansa asiantuntijaksi kasvamisessa. Hänen odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta. Opiskelijan odotetaan harjaantuvan sekä kirjoittajana, lukijana että keskustelijana. Hän ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelijan odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona ja motivoituvan kehittämään monipuolisesti omia viestintätaitojaan.

Suoritustavat

Kurssi on lähiopetusta eikä sitä voi suorittaa etäopiskeluna.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan musiikkikasvatukseen liittyvän tieteellisen tekstin tuottamista, missä olennaista on lähteiden lukemisen ja referoinnin taito. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa tieteellisen tekstin valitsemastaan aiheesta harjoitellen oman alansa tieteellisen kirjoittamisen konventioita. Yhteisillä tapaamiskerroilla käsitellään tieteellisen tekstin piirteitä, lähteiden käyttöä ja tekstin rakentumista. Pienryhmissä opiskelijat antavat ja saavat palautetta teksteistä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista yhteisiin tapaamisiin (läsnäolovaatimus 80 %) ja oman pienryhmän tapaamisiin (läsnäolovaatimus 100 %) sekä opintotehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.