XKVH008 Historian tutkimusviestintä (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut kurssin, hänen odotetaan tuntevan tieteellisen tekstin kirjoittamisprosessin vaiheet ja apuvälineet sekä tutkielmatekstin ominaispiirteet ja pystyvän soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa.

Suoritustavat

Kielikeskus: Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskelijoiden omia kandidaatintutkielmatekstejä. Kukin antaa palautetta toisten opiskelijoiden teksteistä kirjoitusprosessin eri vaiheissa, tutustuu tieteellisen kirjoittamisen kirjallisuuteen ja harjaantuu käyttämään kirjoittamisensa apuna mm. tieteellisen kirjoittamisen ja kielenhuollon oppaita.

Arviointiperusteet

Kielikeskus: Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Avoin yliopisto: Hyväksytysti suoritetut tehtävät.