XKVH015 Taiteiden ja kulttuurintuktimuksen tutkimusviestintä (maisterivaihe) (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä. Hänen odotetaan osaavan laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi. Tämän edellytyksenä on, että opiskelija jäsentää gradunsa ydinsisällön ja rakenteen suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin.
Kurssin tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin käynnistyminen.
Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan valita omaan tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet työstää gradunsa osista yhtenäinen käsikirjoitus.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely, oppimistehtävät ja pienryhmätoiminta. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun eteenpäin vieminen työpajan aikana on välttämätöntä.

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoituksien ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino tässä työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä. Vertaisryhmän kanssa toimiessa opiskelija lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja oman alansa asiantuntijana. Samalla hän oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen.

Kurssilla opiskelija saa välineitä keskeneräisen suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa työstämiseen ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Työskentely keskittyy oman tutkielmatekstin kehittämiskohteiden tunnistamiseen sekä näiden kohtien kehittämiseen vertaispalautteen ja kirjoittajaryhmän tuella.

Vertaisryhmän kanssa toimiessa ja erilaisia käsikirjoituksia kommentoidessa
opiskelija hahmottaa itsensä oman alansa asiantuntijana ja kehittää akateemisen asiantuntijan viestintätaitojaan.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oppimistehtävien tekemistä, oman gradun tavoitteellista kirjoittamista sekä pienryhmätyöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.