XKVL005 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (AKO) (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan 1) ymmärtävän, miksi tieteellisiä tekstejä tuotetaan tiedeyhteisössä, 2) tuntevan tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaavan soveltaa niitä kirjoittamiseensa ja 3) harjaantuneen rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta, oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja siihen, miten tekstejä tiedeyhteisössä tuotetaan ja miksi. Kurssi on integroitu opintojaksoon LPEA1005 Tutkielmaseminaari, ja kurssilla työstetään opinnäytetyötä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa