XKVM001 Tutkimusviestinnän perusteet (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan kehittää omaa kirjoittamisen taitoaan, tarkastella kriittisesti sekä omaa että toisten tuottamaa tieteellistä tekstiä ja tuottaa selkeästi kirjoitetun ja jäsennellyn tutkimusraportin, joka täyttää hyvän suomen kielen vaatimukset ja tieteellisen kirjoittamisen konventiot. Hänen odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kurssilla esiteltäviä kielenkäytön oppaita ja verkkomateriaaleja.

Suoritustavat

Ilmoittauduttuaan kurssille opiskelija saapuu ensimmäiseen tapaamiseen ja aloittaa etätehtävien teolla verkossa olevien ohjeiden mukaisesti. Ilmoittauduttuaan kurssille opiskelija saa automaattisesti seuraavaan päivään mennessä oikeudet kurssin verkkotyötilaan. Työtilassa on ohjeiden lisäksi keskustelualue, jota voi käyttää palauteparin etsintään.

Sisältö

Kurssi on tarkoitettu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Se soveltuu opiskelijoille, joiden aineopintoihin kuuluva kandidaatintutkielma tai muu tutkimusseminaarityö on sen kirjoittamisen kannalta muokkausta tai viimeistelyä vaille valmis. Opintojakso koostuu kahdesta kontaktitapaamisesta ja oppimistehtävistätehtävistä. Ensimmäinen kontaktitapaaminen on kurssin yhteinen aloituskerta (syksyllä tai keväällä riippuen opiskelijan aloitusaikataulusta) ja toinen on palautetapaaminen opiskelijaparin ja opettajan kanssa. Palauteaika sovitaan opettajan kanssa sitten, kun opiskelija on etsinyt itselleen parin. Ennen tapaamista opiskelijat lukevat huolellisesti toistensa tekstit ja tekevät muistiinpanoja niistä, jolloin he pystyvät antamaan tarkkaa ja hyödyllistä palautetta. Kurssilla on myös itsenäisiä oppimistehtäviä, jotka liittyvät kirjoittamisprosessiin, kirjoittajana kehittymiseen ja tekstianalyysiin. Lisäohjeita kurssilla.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää etätehtävien tekoa ja tapaamisiin osallistumista. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.