XKVT002 Taloustieteiden tieteellinen kirjoittaminen (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisprosessin luonne ja osaavan suunnitella omaa kirjoittamistaan. Hänen odotetaan osaavan kirjoittaa alansa tieteellisiä konventioita noudattavaa tieteellistä tekstiä. Hänen odotetaan osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta sekä luonnos- että viimeistelyvaiheen teksteistä.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kontaktiopetus sekä itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteellisen tutkielman kirjoittamisprosessiin (erityisesti tekstin luonnos- ja viimeistelyvaiheeseen). Kurssilla tarkastellaan kandidaatintutkielman rakennetta, tekstin sidosteisuutta, argumentointia, viittauskäytänteitä ja tieteellistä tyyliä, ja niitä harjoitellaan soveltamaan omassa kandidaatintutkielmassa. Kurssilla opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta luonnos- ja viimeistelyvaiheessa olevasta tekstistä sekä muokkaamaan omaa tekstiä saadun palautteen perusteella.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn sekä näyttöä tieteellisen tekstin ominaispiirteiden omaksumisesta. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.