XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tunnistavan erilaisia työelämän tekstilajeja ja tietävän niiden ominaispiirteitä. Hänen odotetaan osaavan tehdä tekstinsä viestintätavoitteen ja kohderyhmän mukaisia sisällöllisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin työelämässä kirjoitettaviin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin. Kurssilla kirjoitetaan tiedotteita, raportteja, lausuntoja, markkinointitekstejä, ohjeita sekä rekrytointitekstejä. Osan kirjoitettavista teksteistä opiskelijat voivat valita itse. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista toisten kirjoittajien teksteistä.
Kurssi sopii valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin. Se ei käy tutkintovaatimuksissa määritellyksi pakolliseksi kirjoitusviestinnän opinnoksi muille kuin IT-tiedekunnan opiskelijoille tieteellisen kirjoittamisen kurssin (esim. XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla) lisäksi. Oman alasi tutkintovaatimukset voit tarkistaa esim. kielikeskuksen Ohjeita ja neuvoja -verkkosivulta https://kielikeskus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/tiedekuntakohtaiset-tutkintovaatimukset.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen aktiivisesti koko ryhmän yhteisiin tapaamisiin (20 t, läsnäolovaatimus 80 %) ja pienryhmäopetukseen (4 t, läsnäolovaatimus 100 %) sekä näyttö siitä, että opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia työelämän tekstejä sekä antaa rakentavaa palautetta toisille kirjoittajille. Tekstien kirjoittamistaito osoitetaan tekstikansion avulla, johon kootaan kurssin aikana kirjoitetut tekstit ja joka palautetaan ohjaajan kommentoitavaksi kurssin päätyttyä. Palautteenantotaito arvioidaan pienryhmissä toimimisen perusteella.