XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa kirjoittajana sekä harjaantuu hyödyntämään erilaisia kirjoittamistekniikoita tarpeittensa mukaan. Opiskelija oppii myös tarkastelemaan itsensä ja muiden kirjoittamia tekstejä analyyttisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (14 t), pienryhmätoiminta (2 x 2 t) sekä itsenäistä työskentelyä (oppimistehtäviä, oppimispäiväkirjan kirjoittamista, toisten kirjoittajien tekstien lukemista ja palautteenantoa niistä, oman tekstin työstämistä).

Sisältö

Kurssi on vapaavalintainen, muita opintoja tukeva kurssi. Kurssilla opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet kirjoittajana ja etsitään yhdessä ratkaisuja ja hyviä työtapoja koetuista haasteista selviytymiseksi. Kurssilla keskitytään hyvän asiatekstin ominaisuuksiin ja kokeillaan erilaisia kirjoittamistekniikoita. Kurssilla edistetään opiskelijan kirjoittamisvarmuutta ja -rohkeutta ja puretaan mahdollisia kirjoittamisen esteitä. Kurssilla työstetään vapaavalintaista asiatekstiä, joka voi olla jonkin toisen kurssin kirjoitelma. Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Esitietovaatimukset

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.