XPVA001 Väittelijän viestintäosaaminen (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan työpajaan opiskelijan oletetaan:
• tietävän, miten väitöstilaisuus etenee
• ymmärtävän mikä on väittelijän viestinnällinen rooli tilanteessa
• ymmärtävän lectio praecursorian luonteen ja merkityksen ja osaavan valmistella ja toteuttaa oman lectionsa tarkoituksenmukaisesti
• ymmärtävän tiedottamisen ja mediasuhteiden merkityksen tutkimustulosten julkistamisessa
• tutustuneen väitöskaronkan puheenpitotapoihin.

Suoritustavat

Keskustelut, ryhmätyöt, harjoituslectio ja -mediatiedote, analyysi- ja arviointitehtävä.

Sisältö

Keskeistä sisältöä ovat väitöstilaisuuden vaiheet, väittelijän lectio praecursoria, väitöstiedottaminen ja karonkan viestintätilanteet. Työpaja on käytännönläheinen ja harjoituspainotteinen. Opetus tapahtuu vertaisryhmää ja -tukea hyödyntäen. Työpaja on suunnattu jatko-opiskelijoille, joiden väitöstilaisuus on lähestymässä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.