XPVK002 Akateeminen puheviestintä (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
• ymmärtävän asiantuntijan vuorovaikutusosaamisen merkityksen esiintymisen kontekstissa
• kehittäneen omia tieteellisen argumentoinnin ja keskustelemisen taitojaan
• kehittäneen palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, erityyppiset neuvotteluharjoitukset, videoneuvottelu, analyysitehtävät ja kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat asiantuntijan esiintymistaito sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan oman tutkimustyön eli pro gradu -työn esittelemiseen liittyviä taitoja sekä opponenttina toimimista.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.