XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käyneen opiskelijan oletetaan:
• osaavan tunnistaa pedagogisen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijan työn edellyttämää vuorovaikutusosaamista ja osaavan kehittää vuorovaikutusosaamistaan,
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön ongelmanratkaisussa, päätöksenteossa ja moniammatillisten, monikielisten sekä monikulttuuristen tiimien vuorovaikutuksessa,
• ymmärtävän vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä osaavan tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjallinen oppimistehtävä.

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen ohjaaminen, johtaminen ja kehittäminen sekä työyhteisön viestintäkäytänteiden ja vuorovaikutusosaamisen toimivuuden tarkastelu sekä arviointi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.