XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
• ymmärtävän vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä lisäämisessä
• osaavan tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
• tietävän periaatteita ja toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen avulla ylläpitää, kehittää ja lisätä.
• osaavan analysoida, arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan vuorovaikutusosaamisen näkökulmista.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset sekä kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssin keskeinen teema on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat mm. vuorovaikutusosaamisen ja työhyvinvoinnin yhteydet, rakentava palauteosaaminen, työelämän normit ja roolit, konfliktinkäsittely, sosiaalinen tuki, viestinnän yhteys työssä jaksamiseen ja työuupumukseen sekä työpaikkakiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy.

Arviointiperusteet

tuntia). Hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.