XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
• ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen esimiestyössä
• tietävän keskeisiä esimiehen vuorovaikutusosaamisen osa-alueita
• ymmärtävän ja osaavan huomioida moniammatillisen ja monikulttuurisen työyhteisön kehityskohteita ja vahvuuksia
• osaavan tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
• osaavan analysoida, arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan asiantuntijana ja esimiehenä.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat esimiehen vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatio ja eettisyys) ja sen kehittäminen; työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen, analysoiminen, arvioiminen ja kehittäminen. Työyhteisön vuorovaikutusosaamisen johtaminen. Esimiehen ja työyhteisön työhyvinvointi vuorovaikutusosaamisen näkökulmista.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 prosenttia kokoontumisista (lähiopetusta 40 tuntia). Hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.