XPVX006 Ohjausviestintä (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan
• tiedostaa ja analysoida, millainen vuorovaikutus edistää ohjaussuhteen rakentumista ja ylläpitämistä sekä ohjauksen tavoitteiden toteutumista eri ohjausympäristöissä
• suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista ohjausta (omalla alallaan) sekä
• motivoituvan kehittämään ohjauksellista vuorovaikutusosaamistaan.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, toiminnalliset harjoitukset (esim. ohjaustuokion valmistelu, vetäminen ja analysointi) ja kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Ohjaustilanteen vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen, havainnointi, harjoittelu ja analysointi. Keskeisiä teemoja ovat ohjaussuhteen ja ilmapiirin rakentaminen ja ylläpitäminen, ohjaukselliset menetelmät, dialogisuus, kuunteleminen ja ohjauksellinen kysyminen (sekä yksilötasolla että ryhmässä), rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute palautteesta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Tehtävien hyväksytty suorittaminen. Tarkemman arviointikriteerit esitellään kurssilla.