XRAT001 Ranska ja yhteiskunta (2-3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä hakemaan tietoja akateemisista ranskankielisistä lähteistä
- pystyä koostamaan kirjallisesti tietoja yleiskieliseksi tekstiksi
- osata kertoa ymmärrettävästi valitsemastaan yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyvästä aiheesta
- kyetä osallistumaan keskusteluun ranskaksi ja tulemaan ymmärretyksi
Après le cours, l’étudiant devrait:
- être capable de rassembler de l’information des sources françaises
- pouvoir rédiger un texte dont la structure est claire et compréhensible
- être capable de présenter un thème culturel ou sociétal de son choix d’une manière compréhensible
- être capable de participer à une conversation avec les Français et y être compris

Suoritustavat

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia. Pieniä projekteja, jotka esitellään joko suullisesti tai kirjallisesti.

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta. Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskankielinen yhteiskunta, sen kulttuuri, sekä eri alueitten erityispiirteet
SISÄLTÖ: Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä yhteiskuntaa, sen historiaa ja kulttuuria sekä eri alueitten erityispiirteitä projektitöiden muodossa sekä esitellään projektit joko suullisesti tai kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Optimassa.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.

Esitietovaatimukset

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.